Homonyma, synonyma, antonyma

Posted by | Posted in Čeština | Posted on 01-10-2008

- slovo = nejmenší jazyková jednotka mající význam, seskupení hlásek

- význam :

1/ věcný = lexikální, slovníkový
2/ slovně-mluvnický
-lexikálně-gramatický
-pojmenovávají, ve větě se mění tvar
3/ mluvnický
-gramatický
-sama o sobě význam nemají

1/ citoslovce
2/ slovesa, podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky
3/ spojky, částice, předložky, příslovce

- obsah x rozsah :
-čím menší obsah, tím větší rozsah /a naopak/
-např. živočich /rozsah/ - ryba /obsah/

- slova motivovaná :
-z bláta : blatouch
-z krájet : krejčí
-z platit : plátno
-z pitěti : pitomý
-slova nemotivovaná :
-např. syn

- mnohoznačnost x jednoznačnost :
-jedn. – termíny, vlastní jména
-mnohozn. – více významů, např. koruna, hlava, list

- vztah slov k jiným slovům :
-synonyma
-= slova podobného významu
-absolutní a částečná
-odborná, slangová, podle vrstev
-př. pěkný = hezký, tmavý = temný
-homonyma
-slova stejně znějící, jiný původ
-a/ homografy
-jedno slovo většinou cizí
-stejně se píšou /př. panický/
-b/ homofóny
-= stejně se čtou /př. kúra x kůra/
-c/ paronyma
-= podobně znějí, jazyková komika
-např. adaptovat x adoptovat, bojler x brojler
-antonyma = opak synonym

Vývoj české prózy od roku 1945 do konce 60. let

Posted by | Posted in Čeština | Posted on 01-10-2008

I. TÉMA VÁLKY

1/ Bojová tématika
JAN DRDA 1915 -70
- prozaik a dramatik, autor knih pro mládež, také film. scénarista
- obraz války podává především ve svém vrcholném díle
soubor 11 povídek
„Němá barikáda“ r. 1946
- autor v nich předkládá svou představu „českého hrdinství“, samozřejmého, nepatetického
- středoškol. profesor latiny, horník Milec, 17letý Pepík se hrdiny v povídkách teprve stávají
např. povídky
„Němá barikáda“
- 3 barikády na Praž. mostě odrazí lstí útok něm. tanků /barikády oněměly, Němci vstoupili na most, obránci čekali na boj z blízka a byli úspěšní/
„Vyšší princip“
- vychází z přezdívky prof. latiny, v jehož hodině jsou odvedeni 3 studenti pro schvalování atentátu a byli popraveni
„…..Z hlediska vyššího principu mravního, vražda na tyranu není zločinem…..“
„Hlídač dynamitu“
- Fr. Milec (hlídač) vynáší z dolu tajně dynamit, je prozrazen, utíká domů za ženou - statečné chování jeho ženy, vynesla nad všemi rozsudek = výbuch dynamitu (hrnec na rozpálená kamna)
„Včelař“
„Pancéřová pěst“

divadelní hra
„Hrátky s čertem“
- dokončena za války, premiéra r. 1945
- pomocí jinotaje vyzývá autor k boji proti zlu a sobectví

BOHUMIL HRABAL
- rozvíjí bojovou tématiku
novela
„Ostře sledované vlaky“
- v únor. dnech r. 1945, autor zde výjimečně rozvíjí motiv hrdinství, odvážného vlasteneckého činu
- mladý žel. pracovník Miloš Hrma nasazuje v sabotážní akci vlastní život, zneškodní ostře sledovaný vlak /se zbraněmi/ výbušninou, z projíždějícího vlaku jej zahlédne něm. voják, oba se vzájemně postřelí a umírají

LADISLAV MŇAČKO 1919
- slovenský prozaik a publicista
román
„Smrt si říká Engelchen“
- také film
- vychází z autentických autorových zážitků spjatých s osudem valaš. obce Ploštiny, ve které působila skupin partyzánů, přepadnou auto s něm. generálem a získají cenné doklady, musí počítat s odvetou, opouštějí osadu, po skupině pátrá zvláštní jednotka SS komando Jagtkomando vedené velitelem Engelchenem, před očima žen upálí muže z vesnice a dál pronásleduje partyzány

JOSEF ŠKVORECKÝ r. 1924
román
„Zbabělci“
- především prozaik
- autorova prvotina, autor zobrazuje 8 dní v květnu 1945 v Kostelci /Náchod/, Danny Smiřický se svými přáteli sleduje kritickýma očima počínání svých otců na sklonku války /vzniká pořádková armáda, zbytečné srážky s Němci /
- autor tak ve svém díle představuje vlastně nehrdiny, z politických důvodů byl román odmítnut

2/ Židovská tématika
- hrdinové těchto próz jsou většinou intelektuálové nebo lidé slabí a bezmocní - nehrdinští

ARNOŠT LUSTIG 1926
* Praha
- prozaik a film. scénarista, v 16ti letech byl odtransportován do Terezína, prošel pak 2 dalšími tábory, na jaře r. 1945 uprchl z transportu smrti /Terezín, 15000 dětí, vrátila se necelá 100/
- v r. 1948 působil v Izraeli jako zpravodaj v izraelsko-arabské válce, r. 1968 emigroval do USA, ve Washingtonu působil na univerzitě /přednáší o film. scénáři, o dějinách 2. svět. války ve filmu a literatuře/
- nyní žije s přestávkami v USA a ČR, své dílo věnuje většinou židov. tématice
- hrdinové jeho díla jsou většinou dospívající děvčata a chlapci, na které nenormálnost prostředí těžce působila
DÍLO:
soubor povídek
„Noc a naděje“
„Démanty noci“
- pov. se odehrávají v terezínském koncentračním táboře
novela
„Dita Saxová“
- sleduje návrat dívky z konc. tábora, není schopna zařadit se do normálního života, který dobrovolně ukončí
novela
„Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou“
- vychází ze skutečné události z r. 1943, kdy Němci zajali skupinu ital. židov. podnikatelů a slíbili, že je vymění za zajaté něm. důstojníky, jedině K.H., mladá pol. židovka, se vzbouří a střílí do němec. důstojníků před plynovou komorou, židov. rabín, spalovač mrtvol, oslavuje ve své modlitbě odvahu Kateřiny
novela
„Nemilovaná“
- osud 17ti leté dívky v Terezíně
novela
„Porgess“
- o dram. osudu židov. chlapce z Prahy, který skončil v táboře smrti, v květnu r. 1945 se pokusil o útěk z nákl. vlaku, byl těžce raněn, odsouzen k životu na invalid. vozíku
- věřil v magickou moc čísel 3
román
„Král promluvil a neřekl nic“
román
„Dům vrácené ozvěny“
- autobiografické prvky
román
„Propast“

LADISLAV FUKS 1923 - 1994
- na gymnáziu měl mezi svými židov. spolužáky dobré kamarády a soucítění s jejich osudem ho přivedlo k židov. tématice
rámcová novela
„Mí černovlasí bratří“ r. 1963
- jsou spolužáci vypravěče 14 letého studenta, který musí za okupace přihlížet tragickým osudům svých kamarádů
román
„Pan Theodor Mundstock“
- tragikom. hrdina díle je osamělý Žid, který se snaží fyz. i psych. připravit na pobyt v koncentračním táboře, jeho představy jsou ale směšně neodpovídající, T.M. umírá pod koly něm. auta cestou ke shromáždění židů

V dalších dílech směřuje autor až k hororu. Hl. představiteli jsou zrůdné postavy vykonávající zlo.
román
„Spalovač mrtvol“ r. 1967
- zobrazuje zrůdnou postavu pana Kopfkindla, psychopata z krematoria, který se stává udavačem a vrahem ve službách fašismu
- film Juraje Herze /čb/

JIŘÍ WEILL 1900 - 1959
- léta okupace prožil v Praze, od r. 1942, kdy nenastoupil do transportu, žil v ilegálních úkrytech, za těchto těžkých podmínek vzniká
román
„Makanna, otec divů“
- historickoalegorický román o středověkém, orientálním, falešném prorokovi
román
„Život s žlutou hvězdou“ r. 1949
- hl. postavou je židov. bank. úředník /nehrdina/, který čekal na povolání do transportu, náhodným přehlédnutím v kartotéce se koncentr. táboru vyhne, stává se ale svědkem likvidací statisíce Židů a to jej přivádí k ilegální práci

EGON HOSTOVSKÝ
román
„Cizinec hledá byt“
- lékař, který hledá v NY slušné bydlení, aby mohl dokončit svou vědeckou práci

JAN OTČENÁŠEK 1924 - 79
novela
„Romeo, Julie a tma“
- baladická mil. novela, příběh studenta Pavla a židov. dívky Ester, která nenastoupila do koncentr. tábora, příběh končí tragicky

OTA PAVEL
vl. jménem Ota Popper
- prozaik a novinář /sportovní reportáže, povídky/, proslul především jako autor vzpomínkově stylizovaných lyrických próz - bez vyjímky obsahuje příběhy ze života autorovy vlastní rodiny a okruhu známých (nejčastěji tatínek)
- o psych. důsledcích okupace pro Pavlovu rodinu vypravuje autor v povídkách

soubor povídek
„Smrt krásných srnců“
- příběh o lid. solidaritě, Pavlův otec potřeboval pro své 2 starší syny maso, aby přežili pobyt v koncentr. táboře
povídka: „Kapři pro Wehrmacht“

3/ Tématika z vězení, koncentračních táborů a totálního nasazení
- projev člověka stíhaného nacistickým režimem zobrazil J. Fučík

JULIUS FUČÍK 1903 -1943
- působil především jako levicově orientovaný novinář, publicista
reportáž
„Reportáž psaná na oprátce“
- vznikla tajně během několika měsíců ve vězení gestapa na Pankráci, podle svědectví Gusty Fučíkové byly tzv. motáky tajně vynášeny a uschovávány, po válce uspořádané a vydané r. 1945
- v 8 kapitolách zachytil autor své zatčení a vyslýchání, atmosféru života ve vězení
- v části „Postavy a figurky“ charakterizuje své spoluvězně, také ale dozorce a pracovníky věznice

Z osobních zážitků z koncentr. tábora čerpá např.
NORBERT FRÝD 1913 - 76
- prošel Terezínem a dalšími 2 tábory, kde ztratil otce, svou ženu a mladšího bratra - jemu věnoval
básn. sbírka
„Bratr Jan“
román
„Krabice živých“
- odehrává se ve fiktiv. koncentr. táboře a to v posledních měsících r. 1944
- hl. pozornost věnuje autor Zdeňkovi /kdysi film. režisér/, který se stará o kartotéku vězňů - krabici živých

Zkušenosti z totálního nasazení předkládá např.

KAREL PTÁČNÍK 1921
román
„Ročník 21“
- autor sleduje osud mladých Čechů, ročníku 1921, kteří byli nasazeni do Německa na práci ve válečném průmyslu
- děj knihy se odehrává v letech 1942 - 45, dílo nemá vl. hrdinu, stává se jím celá prac. skupina včetně něm. strážců

K tématu totálního nasazení se vrací také spisovatel

JAN OTČENÁŠEK 1924 - 1979
román
„Kulhavý Orfeus“
- autor sleduje po 3 dny v květnu v Praze skupinu „totálníků“ ročníku 24, pracují v příměstské letecké továrně, 5 z nich založí ilegální skupinu Orfeus

II. TÉMATIKA /BUDOVÁNÍ/ ROZVOJE NOVÉ SPOLEČNOSTI
TZV. BUDOVATELSKÝ /VÝROBNÍ/ ROMÁN

Jedná se o prózu z dělnického a venkovského prostředí zobrazující proměny poválečného života u nás. Vlivem tzv. socialistického realismu, který nadřazoval výchovnou složku nad uměleckou, byla tato díla postižena SCHÉMATISMEM. Děj budovatelských románů se odehrává v pohraničí, na venkově, na významných stavbách a továrnách. Hrdina díla je činorodý, vždy účinně zasahuje, většinou polit. pracovník, jeho charakter se nemění = vzor.

VÁCLAV ŘEZÁČ
- jeho povál. tvorba je poznamenaná schématičností, jeho zamýšlená trilogie z Kadaňska podává obraz osidlování pohraničí po r. 1945
zamýšlená trilogie /budovatelská/
„Nástup“ r. 1951
- období po r. 1945, i film
„Bitva“ r. 1954
- události kolem Února 48, i film
- do pohraničí přijíždějí noví osídlenci, aby zabezpečili hosp. rozvoj vysídlených oblastí, lidé různí, nadšení a poctiví i nečestní

KAREL PTÁČNÍK 1921
- působil 10 let v Bruntálu jako člen lidového výboru (pohraničí), tyto zkušenosti zpracoval v rozsáhlé
románová trilogie /budovatelská/
„Město na hranici“
- polemika s Řezáčovým dílem
- sleduje osudy pohr. města na sev. Moravě v r. 1945 - 46, zobrazil 1 rok života na pohraničí v celé jeho chaotičnosti, drsnosti a brutalitě, jeho hrdinové neprojevují bud. úmysly ani vlastenectví
„…..prostřílet si cestu, existenčně si polepšit……..“
budovatelský román
„Šestapadesátý“
- sleduje život na Bruntálsku v r. 1956
psych. román
„Chlapák“
- byl odsouzen z polit. důvodů kritikou , autor se musel odmlčet

JIŘÍ STRÁNSKÝ
román
„Zdivočelá země“
- i film, osidlování pohraničí, osudy angl. pilotů

JAN OTČENÁŠEK 1924 - 79
budov. román
„Plným krokem“
- zobrazuje šamotky v době znárodnění (cihelna)
román
„Občan Brych“ r. 1955
- i film
- se stal výjimečným činem v liter., autor předkládá nového hrdinu, doktora práv, „kolísajícího“, má výhrady vůči KS a přesto není líčen jako nepřítel, rozhodne se k odchodu do emigrace, svůj čin si rozmyslí
román
„Když v ráji pršelo“ r. 1972
- hl. postavy díla, 2 mladí lidé, opustí výhodná místa i přátele v Praze, odchází na Šumavu, kde chtějí přeměnit polozbořený dům v klidné pohostinství

ZDENĚK PLUHAŘ 1913 - 1991
- Brno, více než 30 románů
- pův. povoláním inž. Vodních staveb, později spisovatel z povolání
budov. román
„Modré údolí“ r. 1954
- autor využívá v tomto díle své osobní zkušenosti stavbyvedoucího Vírské přehrady

Technicky orientované jsou i další díla:
román
„Bronzová spirála“ r. 1953
- životopisný román o vynálezci lod. šroubu Janu Resslovi

V dalších dílech pak řeší autor aktuální společ. problémy:
1/ problematika mravně narušené mládeže
román
„Ať hodí kamenem“

2/ problematika starých lidí z domova důchodců
román
„Konečná stanice“

3/ problematika poúnorové
román
„Opustíš-li mne“

JAN PROCHÁZKA 1921 - 1971
- Ivančice, spisovatel, film. scénárista, vystudoval vyšší rolnickou školu, stal se vedoucím statku mládeže, organizoval brigády mládeže v pohraničí
- později působil na Barrandově jako film. dramaturg a scénárista (např. K. Kachyňa)

DÍLO:
- svá díla zbavil příliš viditelné výchovné funkce, vyhnul se schématismu, vychází ze skutečné znalosti života a lidí (venkov)
60. léta
novela
„Zelené obzory“
- již nový hrdina,, mladý hrdina - agronom - opustí místo v pražském výzkumném ústavu (protekce) a přijme místo vedoucího zanedbaného státního statku na Šumavě, ve tvrdých podmínkách si chce ověřit své síly
román
„Přestřelka“
- odehrává se v 50. letech v malém městě v prostředí voj. služby - pohraničníci

70. léta
povídka
„Ať žije republika!“
- určena pro mládež, napsaná podle scénáře stejnojmen. filmu K. Kachyni, obraz konce války očima 12 letého chlapce
povídka
„Kočár do Vídně“
- i film
novela
„Svatá noc“
- i film, na moravské vesnici poč. 50. let, tvrdě provedená kolektivizace

III. HISTORICKÁ PRÓZA
viz otázka č. 13 - Obraz dějin v díle českých spisovatelů 19. a 20. století /Česká historická próza po roce 1945/

Vypravování

Posted by | Posted in Čeština | Posted on 01-10-2008

- Je základ epických děl (povídek románů, pověstí atd.) Jeho podstatou je jedinečný neopakovatelný děj (příběh), uspořádaný podle časové nebo příčinné souvislosti.. Má dějovou linii od zápletky k vyvrcholení a rozuzlení děje.
- Můžeme ho nalézt hlavně ve funkčním stylu prostěsdělovacím a uměleckém, příp. i v publicistickém. Základním slohovým útvarem je vypravování, které má různé podoby podle příslušnosti k funkčnímu stylu. Může být ztvárněno jako prosté řazení dějových složek v časové či příčinné posloupnosti, nebo se s nimi procuje složitěji – děj je urychlován či zpomalován odbočkami je vyprávěn do konce apod.
- Příběh může být vytvářen postupně, chronologicky, nebo retrospektivně, kdy vypravěč vychází z konce příběhu a vyprávěním se vrací na jeho začátek (např. vzpomínky). Jindy autor dodatečně připojí část děje (např. popis zločinu na konci detektivky). Zpomalení děje autor dosahuje různými odbočkami, ve kterých vypráví vedlejší děj, popisuje prostředí nebo postavy uvažuje nebo nechá uvažovat postavy.
- Jazyk vypravování by měl být živý a názorný. Jazykové prostředky odpovídají dynamické povaze vyprávění. Užívají se především dějová slovesa v činném rodě. Základní čas vypravování je čas minulý, napětí v dramatických okamžicích může však autor zvýšit přítomným časem( tzv. prézens historický). Rozmanitost a pestrost, které jsou požadovány u uměleckého stylu obecně platí i pro větnou stavbu vypravování. Střídají se v něm delší souvětí i osamostatnělé větné členy, věty oznamovací se zvoláními a otázkami.

Vývoj české prózy od počátku 70. let do současnosti

Posted by | Posted in Čeština | Posted on 01-10-2008

Bohumil Hrabal (1914 - 1997),vypravěč a prozaik světové úrovně. v 50. letech vstoupil do literatury. Publikoval částečně oficiálně, částečně v samizdatu nebo v cizině. Navázal na vypravěčské umění Haškovy – hospodské povídačky. Vliv surrealistických postupů na něho. Zážitky z dětství, okupace, život v Praze v Polabí. Znalost prostých lidí, záliba v groteskních situacích, povahách, šokujících nápadech. Narodil se u Brna v Židenicích. Dětství prožil s rodiči v Nymburce, otec správce pivovaru. Do rodiny patřil strýc Pepin, přijel na pár dní a zůstal 40 let. Proslul obrovskou výřečností a uměním vyprávět. Později se stal Hrabalovou múzou.
- 1963, od tohoto r. se stává profesionálním spisovatelem. „Mí hrdinové místo na schůze chodí do hospody …“ Perlička na dně (1963) – perličku na dně představuje prostý člověk. O lidech kteří žijí na dně společnosti, ti co tráví život v hospodě (lidé lehčího myšlení. píše zde nespisovnou češtinou.
Pábitelé(1964) – o lidech zvláštních způsoben milujících život (vnitřně čistí, opradové, navenek obhlouplí). PÁBENÍ= zvláštní způsob rozprávky s prvky poetismu, surrealismu, naturalismu.
Taneční hodiny pro starší a pokročilé (1964) – novela, tvorové experimentování, dějová složka na okraji zájmu. Ostře sledované vlaky (1964)- pevná dějová linie, okupační tématika.Miloš Hrma přijede pracovat na nádraží v Kostomlatech. Výpravčím je zde Hubička. Rozhodne se vyzkoušet sexuální život - neúspěšně. Pokouší se o sebevraždu, podřeže si žíly. Občas projíždějí ostře sledované vlaky, nesměli nikde zastavovat, hrdina chce udělat hrdinský čin, shodí na vlak ze semaforu pumu. Je při tom zastřelen.
Po roce 1968 dočasně zákaz publikovat – v zahraničí otiskl knihu „Městečko, ve kterém se zastavil čas“ – hlav. postavy: autorův otec, správce pivovaru a jeho bratr Francin. Strýc Pepi, vzpomíná na svůj pobyt v Nymburkuv povovaře. Je to prakticky román
Postřižiny.- spojení groteskní hyperboly a jemné kritiky maloměštského způsobu života. hlavní postava je strýc Pepin = nekonvenční vitalita, radost ze života bez předsudků – člověk, který zaujmul okolí. V druhé pol. 60. let je jeho tvorba omezena, protože obsahuje mnoho skepse.
Jarmilka – je to o dívce, která nebyla hezká a vykresluje zde její těžký osud, jarmilka je thotná a i tak musí velní těžce pracovat, může si vzít koho chce, protože on jí zavrhl. Chová se k ní ošklivě a jeho rodina odmítá Jarmilku příjmout.
Slavnosti sněženek – povídky, vyznání lásky k životu, přírodě a lidem. O muži který schromažďoval ve stodole veškeré zbytečnosti, (např. páry jen levých bot) a o dalších jemu podobných lidech. Lidech či postav, které jsou hloupé a omezení, ale šťastní, protože žijí tak jak chtějí, nevadí jim, že jsou pro smích.
Po roce 1971 vyšel v zahraničí a až v roce 1989 u nás román Obsluhoval jsem anglického krále – Hl. hrdina – malý číšník jan Dítě, trpí komplexem kvůli malé postavě, cítí se přehlížený. Pracuje v luxusních horelích předvál. Československa. Přeje si stát se milionářem . Podaří se mu to, ale poté je nařčen z krádeže zlaté lžičky. Pokusí se o sebevraždu a pak z trucu se ožení s německou dívkou. dostává se do němec. vězení za války, po válce za kolaboraci s Němci vězení české. Po tomto všem se mu podaří postavit luxusní hotel, ale v únoru 1948 o vše přichází. Smířen s osudem odchází po pohraničí,kde žije o samotě s kozou, kočkou a vlčákem.

Vladimír Páral (*1932)
- narodil se v Praze, vystudoval gymnázium v Brně, vysokou školu chemicko – technologickou v Pardubicích
- pracoval jako inženýr chemik
- náměty čerpal ze svého působení, z toho co se dělo kolem něj. Popisoval korupci, protekci, moc stranických představitelů
černá pentalogie:
- v průběhu 60. let, snažil se odhalit morální úpadek doby
Veletrh splněných přání (1964)
- podtitul: Příběh pokleslé aktivity
- hlavní hrdina Milan Renč – mladý chemik. Postupem času zjišťuje, že ztrácí smysl života. Snaží se z pracovního stereotypu uniknout do oblasti erotiky – postupem času také pociťuje stereotyp
Soukromá vichřice (1966)
- podtitul: Laboratorní zpráva ze života hmyzu
- psáno formou záznamu, zápisu o nějakém chemickém pokusu
- hlavním tématem je zobrazení života 4 manželských dvojic. Dochází k určité záměně partnerů, aby unikli stereotypu. Po nějaké době se vrací zpátky k sobě, protože s novými partnery dochází zase ke stereotypu
Katapult (1967)
- podtitul: Jízdní řád železničních, lodních a leteckých drah do ráje
- hlavní hrdina je mladý chemik Jacek Jošt. Vede sedminásobný vztah s milenkami na trase Ústí nad Labem – Brno.
- Nakonec dospěje k rozhodnutí, že se vrátí k rodině. Rozhodne se letět z Brna do Prahy. Při letu dojde ke kolizi a Jacek zahyne.
Milenci a vrazi (1969)
- po prvním vydání musel být román stažen z prodeje
- zobrazuje život v ubytovně ústeckého závodu Kotex
- lidé, kteří zde žijí se rozlišují na modré = vyšší funkcionáři, a na červené = dělníci
- červení se chtějí dostat na místa modrých – tím, že se dostanou nahoru, ztrácejí své ideály a snaží se udržet si své místo
Profesionální žena (1971)
- nepouštěl se do velkých kritik režimu
- příběh dívky Soni je román pro služky, prokládaný pasážemi z Angeliky

bílá tetralogie:
- hlavní postavy románů hledají pozitivní aktivity, probouzejí se z letargie, staví před sebe hodnotné životní cíle
Mladý muž a bílá velryba (1973)
- směnový mistr v ústecké chemičce Břetislav Labantka se zamiluje do Edity, bývalé přítelkyně svého kolegy a kamaráda Viktora Pince
Radost až do rána (1975)
- záznam pokusu o citovou převýchovu ztroskotance Kazana Somra
- vyumělkovaný přerod vagabunda v pracujícího občana
Generální zázrak (1978)
- sledování osudu osmi hrdinů
- generální zázrak (východisko z pracovního a erotického stereotypu) je láska
Muka obraznosti (1980)
- silně autobiografický román
- hrdina přichází poprvé do praxe, je rozčarován  uniká do erotiky.

Ludvík Vaculík (1926)
- prozaik, publicista
- v době normalizace byl jedním z největších kritiků socialismu
- založil samizdatovou edici Petlice, věnoval se rozšiřování zakázaných knih
Rušní dům (1963)
- text na rozhraní beletrie a literatury faktu
- vložil do něj své zkušenosti vychovatele, který protestoval proti formalismu ve výchově, proti demagogii a politické hlouposti
Sekyra (1966)
- viz. téma: Společenský román a povídka
Morčata (1973)
- hlavní hrdina – bankovní úředník se stane svědkem opakované snahy svých kolegů vynést z banky nějaký kapitál
Český snář
- deníkové záznamy a komentáře do 22. 1. 1979 do 2. 2. 1980
Jak se dělá chlapec (1993)
- prostý, až banální příběh popisující nevěru
- popisuje bolestný vnitřní zápas s velkou zodpovědností v rámci velké nezodpovědnosti

Milan Kundera (1929), spisovatel, básník, dramatik, autor próz, literárně-vědecké studie, publicista. Pochází z Brna, absolvoval JAMU a filosofickou fakultu, stal se docentem světových literatur. Do literatury se dostal poč. 50. let jako básník - Člověk zahrada širá - zaměřil se na kritiku přehnaných socialistických idejí, prosazuje právo poezie v soc. na pravdivější zachycení života, zbavení se omezování ideologií. Poč. 70, let (1975) emigroval do Francie a učil na univerzitě, většina jeho děl vyšla ve francouzštině a teprve až on dělá překlady svých děl. V mládí psal básně a divadelní hry, ale proslavil se jako autor povídek a románů. Po revoluci pobývá občas v ČR.Žert - epicky propracovaný román, děj založen na žertu - série žertů procházejících dílem. Děj se odehrává na poč. 50. let mezi svazáky, dva zamilovaní lidé, členové SSM, dívka dogmatická komunistka, chlapec-Hl hrdina Ludník John ji chce pozlobit v podobě pohledu, který ji pošle. Jeho pohlednice se dostává do nepravých rukou. Rozběhne se mašinérie typická pro svou dobu. Vypátrán odesilatel, schůze, autor potrestán - vyloučen ze strany, fakulty, nastupuje na vojnu k PTP. I zde se snaží o humorné akce. Po vojně (jiná doba) se dostává k možnosti dostudovat, vědecká dráha. Rozhodl se k dalšímu žertu proti svému bývalému kamarádovi. Končí absurdně. Snaží se při každé příležitosti věnovat manželce kamaráda.Mine se však cíle, kamarád má ale jinou - vítá jeho svedení ženy. Tragikomický konec. Nesnesitelná lehkost bytí – zápas člověka se životem. 70. léte,kdy se příběh odehrává, doba totality. Vyšla v exilových vydavatelstvích. mnohovýznamová filozofická próza o problémech vnitřní a vnější svobody, odpovědnosti za sebe i za druhé, možnostech seberealizace. Příběh dvou dvojic: lékaře Tomáše a servírky Terezy, Sabiny a France. Mozaika osudů bez chronologické posloupnosti, prolínání a doplňování dějových liníí, vkládání snů = snaha uniknout z tíživé reality ( tíha emigrace.

Josef Škvorecký (1924), narozen v Náchodě, po gymnáziu šel studoval na filosofickou. Zaměřil se na Anj a literaturu. Pracoval ve státním nakladatelství v oddělení anglo-americkém - časopisy, překladatel detektivní literatury. Po pražském jaru emigroval do Kanady (Toronto), oženil se (Zdena Salivarová-Škvorecká), v roce 1971 založil nakladatelství 68 publisher. Vydával v něm své knihy, exilové autory a to v angličtině i v češtině. Nyní žije střídavě tam a zde.
Zbabělci - román, napsán v r. 1948, ale vydáno o 10 let později, květnové povstání v r. 1945 v Náchodě. Hlavní hrdina - Danny Smiřický (jedna z nejpopulárnějších postav české poválečné literatury, z velké části autobiografická postava). Nesnižuje význam osvobození SSSR. V prvních dnech byla revoluce v rukou místní honorace, která se chtěla očistit - zbabělci. Sleduje skupinu těchto lidí. Ukazuje skutečné motivy. Smiřický pochází z dobře situované rodiny, středoškolák (kritizována volba hrdiny). Po celou válku se zajímal o jazz a o holky. Kritika myslila, že Danny je plodem společnosti a rodičů, což není v románě zaznamenáno. Reakce na protektorát a na chování dětí: mladí nemají v nikom oporu, rodiče = zbabělci (kvůli dětem a svým zájmům), škola = protektorátní škola (učila lži, češi chtěli protektorát, …). Lidé neměli možnost vytvořit hodnotový systém. Jazz byl zakázán. Mladí jej tajně poslouchali a hráli. Živnost dodává hovorový jazyk, slangová mluva - páskovství (nový útvar v literatuře).
Prima sezóna aneb o nejdůležitějších věcech životních - 6 povídek, TV, vydána v Torontu v r. 75. Autor se o ni vyjádřil v tom smyslu, že mu je nejbližší jeho srdci. Děj je situován ve válce. Danny - septimán, 1 rok je zachycen od zimy do podzimu. Hrdina sestavuje plán na ulovení dívky. Nevychází mu to. Danny = symbol mládí, předváděl se.
Tankový prapor (1954), poprvé vydána v Kanadě. U nás kolovala ve formě samizdatu. Danny nastupuje na vojnu po vysoké škole, je rotný a velitel tanku. Děj roku 1951 u nejmenované osádky. Kritizuje důstojníky. Proti nim stojí jako soupeř vojáci. Vyprávění je založeno na humoru. Kolorit dotváří mluva.Příběh inženýra lidských duší – Příběhy vážné i humorné. Dej je jednoduchý není podstatný. Hlavní hrdina Danny Smiřický v dospělém věku. Obraz cestování časem mezi Kostelcem u Náchoda a Torontem. Vystupuje tu řada emigrantů. Danny je profesorem na toronstské univerzitě = svět posrpnové emigrace a Dannyho vzpomínky na léta okupace doma. Jako profesor přichází do styku jak s kanadčany tak i s emigranty. emigranti se nemohou zbavit minulosti od země, kterou opustili, trápí je to co je čeká v budoucnu.

Pavel Kohout – politická činnost v 50. letech. Od roku 1968 měl zákaz publikovat. Od roku 1978 v emigraci , kde napsal a u nás vyšel román „
Katyně (1990) – černý humor, o absolventech školy pro katy. Satira na mocenské praktiky StB.
Kde je zakopán pes (1976) – dilo ze života. Lící dobu 70 a 80 let. Vyšlo v cizině. Je to memoáromán. Atmosféra 70 let, události kolem Charty 77. Jeden z posled. románů – Ta dlouhá vlna za kýlem – dva staří lidé, on Čech ona sudetská němka. Zápas vycházející ze sudet. problému, ale zamýšlí se i nad otázkou lidské tolerance. Sněží – o ženě pátrající po pravdě )Kdo udával StB a kdo je nevinný.)

Michal Viewegh - převažuje u něho vypravěčská forma, humor a satira.Novela Názory na vraždu – obraz českého maloměsta, pokus dobrat se pravdy.Psychika maloměstských figurek při jejich různých reakcích na vraždu mladé učitelky. Prolínání komediálních i tragických momentů.
Báječná léta pod psa – rodinná kronika z doby normalizace. Autobiografický přípěh vlastního dospívání (obraz srpna 1968). období od r. 1962 do gorbačovské perestrojky . v epilogu vyčtem shrnutý osucy postav od listopadu 1989 do roku 1991. Laděno satiricky i humorně. Báječná léta = doba dospívání, pod psa = komunismus.
Výchova dívek v Čechách – český postmoderní pedagogický román. Účastníci zájezdu.

Lenka Procházková – Psala povídky. Její tvorba vycházela i v samizdatu a exilu. Velké kritiky na její tvorbu hlavně od mužů.
Povídky. Fešákova žena , Hlídač holubů, Přijeď ochutnat – problémy dívek a žen-opilství partnerů, narkomanie, mimomanželské vztahy, nečekané těhotenství.
Román: Oční kapky a pokračování – Smolná kniha.

Jan Zábrana – Celý život – forma deníku = jeho deníky byly nalezeny až po jeho smrti jeho ženou, nechtěl, aby je někdo našel. Měl velmi těžký život.

Jaromír Pelc – román A bude hůř – obecná čeština, vulgárnost, úvahy, co způsobuje ochladnutí dobrých mezilidských a rodinných vztahů.

Eva Hauserová – román Cvokyně – sci-fi příběh napsaný obecnou češtinou. Tereza Boučková (dcre Kohouta) – román Indiánksý běh – kniha se upíná k oslavě daru mateřství.

Václav Havel – Zahradní slavnost
- zobrazuje banální životní situace v detailech
- obraz života a světa jako nedohraná šachová partie
- postavy hry jsou figurkami na šachovnici mocenských vztahů

Václav Havel – Audience
- hlavním hrdinou je spisovatel Vaněk – disident pracující v pivovaru, vede dialogy s nadřízeným sládkem
- intelektuální kultivovanost X pseudolidová bodrost

Vývoj české prózy mezi dvěma válkami

Posted by | Posted in Čeština | Posted on 01-10-2008

Atmosféra doby v české literatuře:
- do literatury proniká subjektivismus a lyrismus (F. Šrámek, V. Dyk), styl expresivní (výkřik úzkosti) a prvky subjektivismu
- ironie, satira a fantazie (F. Gellner), generační románový autoportrét (Šrámek, Machar, Dyk, Gellner), ženský román (Růžena Svobodová, Helena Malířová)
- tendence novoklasicismu – návrat ke klasicismu, klade důraz na přesnou vyváženou formu a svébytný řád uměleckého díla (F.X. Šalda, F. Langer – Zlatá Venuše, bří Čapkové – Zářivé hlubiny, A. Sova – Pankrác Budecius kantor, V. Dyk – Krysař)
- tendence psychologické, filozofické a expresionistické (R. Weiner, Franz Kafka)
- rozklad měšťanské společnosti a problematiku žen (Božena Benešová, Anna Marie Tilschová, K. M. Čapek – Chod)
- přetrvávají uměl. směry:
- realismus (A. Jirásek, Z. Winter, K. Klostermann, K.V. Rais, J. Holeček, T. Nováková, A. Stašek…)
- naturalismus (J.K. Šlejhar, bří Mrštíkové, K.M. Čapek – Chod…)
- impresionismus (F. Šrámek – Stříbrný vítr)
- Mezi dvěma světovými válkami dosáhla naše literatura vysoké uměl. úrovně – zařadila se na úroveň světové. Sociální cítění překrývá národnostní – to se vrací před vypuknutím II. světové války – návrat k Máchovi, Němcové či Nerudovi.

- Po I. světové válce vzniká mnoho děl s válečnými prožitky:
 nesmyslné vraždění (F. Šrámek – Žasnoucí voják, Jan Weiss – Barák smrti, Richard Weiner – Lítice)
 legionářská literatura – inspirována bojem a osudy legionářů v Rusku (Rudolf Medek – 5-ti dílný román Legionářská epopej, hra Plukovník Švec, Josef Kopta – Třetí rota, Fr. Langer – hra Jízdní hlídka)
 jedinci ve válce (Jaromír John – povídky Večery na slamníku, Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války)

- rozvoj vitalismu (F. Šrámek) – radost ze života, rozvíjí se po válce
- snaha o sociální reformismus – snaha o změnu sestavení společnosti – uvádí brněnská literární skupina v časopise Host (mluvčí František Götz – kritik)
 prvky expresionismu (Čestmír Jeřábek, R. Weiner – Lítice, J. Weis – Dům o 1000 patrech, Franz Kafka, K. Čapek – představitel pragmatického proudu v české literatuře – dobré je vše, co je dobré pro praxi)
- v 30. letech 20. stol. ovlivňovaly tvorbu společ. konflikty – vyprávěčské konflikty – V. Vančura, I. Olbracht, K. Čapek)
 rozvoj společenského románu = ve světové literatuře ROMÁN ŘEKA = generační román – na základě vývoje několika generací v rodině se zobrazují změny ve vývoji společnosti (M. Majerová – Siréna, V. Martínek – Černá země, B. Klička – Generace, V. Vančura – Rodina Horváthova, K. Poláček – Okresní město…)

- individuální román – problematika lidského osudu (I. Olbracht – Nikola Šuhaj loupežník, K. Čapek – Hordubal, M. Majerová – Havířská balada, Karel Nový – Chceme žít) – bývají označovány i jako balady
- v linii kritického realismu pokračují (K. Nový, A.M. Tilschová, K. Poláček, V. Neff…)
- individuální psychologie (Benjamín Klička, Jaroslava Glazarová – Vlčí jáma, K. Čapek – Hordubal, Povětroň; Egon Hostovský…)
- existencionalistická tendence (Egon Hostovský – Úkryt…)
- iracionální prvky (R. Weiner – Hra doopravdy, Ladislav Klíma…)
- próza ruralistická = venkovská, a katolická se obrací k venkovu (katolická próza – Jan Čep…, ruralistická – J. Knap, Fr. Křelina, Fr.V. Kříž…)
- historický román (J.Š. Baar, Jan Vrba, Jaroslav Durych…)
- biografický román (Vladimír Drnák, Josef Kopta…)
- literatura pro děti a mládež:
 K. Čapek – Dášenka, Devatero pohádek
 J. Čapek – Povídání o pejskovi a kočičce, Povídejme se, děti
 K. Poláček – Bylo nás pět
 V. Vančura – Kubula a Kuba Kubikula
 J. Lada – Mikeš…
 J. Wolker
 J. Věromír Pleva – Malý Bobeš
 M. Majerová – Robinsonka
 Václav Řezáč – Poplach v kovářské uličce, Kluci, hurá za ním…
 František Langer – Bratrstvo bílého klíče
 František Hrubín, František Halas a Josef Kožíšek – moderní poezie pro děti

ZA OKUPACE:
Česká próza se dostává ústranní – dělení:
 psychologická (Řezáč, Konrád, Pujmanová, Drda…)
 baladická (Glazarová, Havlíček, M.V. Kratochvíl…)
 historická (V. Vančura, K. Schulz – Kámen a bolest, M.V. Kratochvíl, Fr. Kožík…)
- náměty z lidové a pololidové kultury (J. Glazarová, J.S. Kubín, Jan Drda, J. John…) a další: I. Olbracht, K. Poláček, Fr. Halas…

DOBOVÉ VLIVY – POLITICKÁ SITUACE V EVROPĚ:
1914 – 1918 – I. světová válka
1917 – Říjnová revoluce
20. léta 20. století – stabilizace společnosti po I. světové válce
30. léta 20. století – hospodářská krize (1929 – Černý pátek – krach New Yorské burzy), hrozba fašismu, občanská válka ve Španělská
1933 – nástup Hitlera k moci
1939 – 1945 – II. světová válka

VÝZNAMNÍ PŔEDSTAVITELÉ ČESKÉ PRÓZY 1. POL. 20. STOLETÍ:
BOŽENA BENEŠOVÁ (1876 - 1936)
- představitelka předválečné avantgardy, prozaička a tvůrkyně psych. prózy

ŽIVOT:
- narodila se v Novém Jičíně v rodině advokáta
- provdala se za železničního úředníka v Napajedlech u Otrokovic

TVORBA:
 povídky Rouhači a oblouzení
 románová trilogie 1914 – 1918 (Úder, Podzemní plameny, Tragická duha)
 novela Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová

VÝZNAM:
- kritika maloměšťáctví - zpracování

ANNA MARIE TILSCHOVÁ (1873 – 1957)
- prozaička, realistka až naturalistka

ŽIVOT:
- narodila se v Praze
- náměty z osobních zkušeností (např. sebevraždy manžela a bratra…)

TVORBA:
- rozklady rodinných vztahů v měšťanské společnosti, pocity prázdnosti
 Fany
 Stará rodina
 Synové
 Dědicové
 Haldy
 Orlí hnízdo
 Alma Mater

VÝZNAM:
- vykreslení obrazu pražské společnosti
- ODRAZ VÁLKY:
JAROSLAV HAŠEK (1883 – 1923)
- přední český prozaik, představitel pražské umělecké bohémy, tvůrce světového literárního typu Švejka
- výrazný mystifikátor

ŽIVOT:
- narodil se v Praze v rodině SŠ učitele matematiky
- nedokončil gymnázium, odmaturoval na obchodní akademii
- bankovní úředník, později redaktor a spisovatel
- životní zkušenosti z I. světové války – působil v legiích, ale i v Rudé armádě jako komisař
- po návratu se stal nedůvěryhodným, sledován
- přesunul se do Lipnice na Českomoravské vysočině – zde napsal Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

TVORBA:
- realistická tvorba, lidový humor
 Dobrý voják Švejka a jiné podivné historky
 satira Dobrý voják Švejk v zajetí
 epizodní román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války – v letech 1921 – 23 – nedokončen – dopsal Karel Vaněk
 soubor povídek Dekameron

VÝZNAM:
- vytvoření postavy Švejka
- světová úroveň, kvalita

 Švejk – postrádá pud sebezáchovy, notorický blb, chová se otevřeně, tím provokuje a jeho nadřízení ukazují svou reálnou povahu, plní povely do detailu, tím ukazuje jejich nesmyslnost, existuje věda švejkologie, zfilmováno – hl. role Rudolf Hrušínský

MEZIVÁLEČNÁ AVANTGARDA
VLADISLAV VANČURA (1891 – 1942)
- prozaik, dramatik

ŽIVOT:
- syn hospodářského správce
- narodil se v Háji u Opavy
- vystudoval medicínu, stal se lékařem ve Zbraslavi
- za heydrichiády zatčen a popraven

TVORBA:
- 20. léta – člen avantgardně (nerespektuje ustálené prostředky – nové postupy) orientovaného literárního spolku Devětsil:
 povídky Amazonský proud
 Pekař Jan Marhoul – tragický příběh pekaře – ze zkušenosti
 Pole orná a válečná
• Rozmarné léto – ironie a rozmarnost – zfilmováno – režisér Jiří Menzel
• román–balada Markéta Lazarová – středověk, život lapků – zfilmováno režisérem Vladimírem Vláčilem – 2-dílný černobílý film z 60. let
- 30. léta:
 Útěk do Budína
 Konec starých časů – zfilmováno – režisér Jiří Menzel, hl. role Abrahám
 divadelní hra Jezero Ukerewe – kritika kolonialismu
 román Tři řeky
 nedokončená hra Josefína – česká varianta Pigmalionu (proměna dívky z ulice) – B. Schon
 román Horváthova rodina
 historické dílo Obrazy z dějin národa českého

VÝZNAM:
- jazyková stránka
- úsilí o nový umělecký tvar
- výrazně pracuje se souvětími o mnoha hlavních vět

SOCIÁLNÍ PRÓZA/SOCIALISTÝ REALISMUS
IVAN OLBRACHT (1882 – 1952)
- vlastním jménem Kamil Zeman
- meziválečný český spisovatel a novinář, představitel socialistického realismu

ŽIVOT:
- syn Antala Staška = Antonín Zeman – advokát
- pocházel ze Semil
- původně studovat práva, později filozofii – ani jedno nedokončil
- stal se novinářem – redaktor Dělnických novin ve Vídni, později v Právu lidu a v Rudém právu v Praze
- roztržka s vedením KSČ

TVORBA:
- postavy žijící na okraji společnosti:
 povídky O zlých samotářích – 3 povídky (Jozko Ferko a Paulína, Rasíci, Bratr Žak)
 společenský román Podivné přátelství herce Jesenia
- 20. léta – o aktuální problematice:
 Obrazy ze soudobého Ruska = Cesta za poznáním – cestopisné črty
 román Anna proletářka
- 30. léta – téma Podkarpatská Rus – vrcholné období Olbrachovy tvorby:
 kniha reportáží Hory a staletí
 román–balada Nikola Šuhaj loupežník – zfilmováno – Balada pro banditu
 Golet v údolí – povídková kniha z židovského prostředí
- za okupace – tradiční kulturní náměty:
 Biblické příběhy
 Čtení z Bible kralické
 Ze starých letopisů
 O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách – ze staroindických pohádek a bajek
 Dobyvatel – dějiny o dobytí Mexika

VÝZNAM:
- klasik české prózy
- vytříbený vyprávěčský jazyk a styl

MARIE MAJEROVÁ (1882 – 1967)
- představitelka sociální prózy a socialistického realismu

ŽIVOT:
- pochází z Úval u Prahy
- po otcově smrti rodina v existenční nejistotě, nakonec se usadila v Kladně
- politicky angažovaná – sociální demokracie, později KSČ
- redaktorka – Rudé právo, Kohoutek, Ženské listy
- v r. 1929 se rozchází s KSČ, v r. 1945 se opět vrací

TVORBA:
• román Náměstí republiky
- díla společensky a politicky angažovaná:
 román Nejkrásnější svět
 román Přehrada
 román Siréna
• próza Havířská balada – život českého havíře
- reportážní knihy z cest a příběhy pro mládež:
 Bruno
 Robinsonka
VÝZNAM:
- představitelka socialistického realismu a kritička sociálního života 1. pol. 20. století

KAREL NOVÝ (1890 – 1980)
- představitel sociální prózy a socialistického realismu

ŽIVOT:
- pocházel z Benešova u Prahy z rodiny chudého pekaře (inspirace pro V. Vančuru)
- nedostudoval gymnázium
- pracoval v novinách
- v I. světové válce bojoval na frontě
- za II. světové války se zúčastnil ilegálního odboje, zatčen a odveden do koncentračního tábora, kde byl později s těžkou tuberkulózou propuštěn

TVORBA:
 románová trilogie Železný kruh
 novela Chceme žít – příběh lásky dvou mladých lidí
 román Plamen a vítr – kronika Benešova

VÝZNAM:
- sociálněkritické román
MARIE PUJMANOVÁ (1893 – 1958)
- rozená Hennerová
- představitelka psychologické a sociální prózy mezi světovými válkami

ŽIVOT:
- narodila se v Praze
- otec profesorem právnické fakulty
- bohatý kulturní život
- krásné dětství
- vydařilo se jí druhé manželství – po I. světové válce s režisérem opery Národního divadla Ferdinandem Pujmanem

TVORBA:
- z tradic měšťanské kultury:
 próza Pod křídly
 román Pacientka doktora Hegla
- 30. léta – zachycení politické a společenské situace:
 reportáže Pohled do nové země
 románová trilogie Lidé na křižovatce
 Hra s ohněm
 Život proti smrti
 povídka Předtucha

- POEZIE:
 Zpěvník
 Vyznání lásky
 Praha
- další díla:
 Paní Curieová – lyrickoepická skladba
 novela Sestra Alena

VÝZNAM:
- představitelka psychologické prózy – zachycuje vnitřní svět, zejména dětí, žen
- představitelka českého socialistického realismu 30. letech
VÁCLAV ŘEZÁČ (1901 – 1956)
- vlastním jménem Václav Voňavka
- představitel psychologické a sociální prózy

ŽIVOT:
- pocházel z pražské chudiny Na Františku
- nenáviděný otec brzy umírá
- vystudoval obchodní akademii a stal se úředníkem
- později redaktorem – r. 1940 Lidové noviny, později ředitelem nakladatelství Československý spisovatel

TVORBA:
- díla věnována dětem a mládeži:
 Kluci, hurá za ním
 Poplach v kovářské uličce

- 40. léta – psychologické romány:
 Černé světlo
 Svědek – o starém zlém člověku
 Rozhraní – román o vzniku románu – vrchol jeho tvorby
- po II. světové válce – socialistickorealistické romány:
 Nástup
 Bitva

VÝZNAM:
- literatura pro děti a psychologická tvorba

DEMOKRATICKÝ PROUD
KAREL ČAPEK (1890 – 1938)
- nejvýznamnější představitel demokratického proudu české meziválečné prózy
- světová proslulost

ŽIVOT:
- narodil se v Malých Svatoňovicích v podhůří Krkonoš v rodině lékaře
- studium na gymnáziu – Hradec Králové, Brno a Praha
- studium filozofie na Karlově univerzitě a v Berlíně
- studijní cesta s bratrem Josefem do Paříže
- iniciátor Almanachu na r. 1914
- krátce novinář v Národních listech, r. 1921 v Lidových novinách – až do své smrti
- po mnichovské kapitulaci je Čapek politicky napadán – to mu podlomuje zdraví
- o Vánocích r. 1938 podléhá nemoci a umírá

TVORBA:
- od počátků do r. 1921:
 Zářivé hlubiny – novoklasicistické povídky, společně s bratrem Josefem
 Krakonošova zahrada – soubor novinářských próz, společně s bratrem Josefem
 Boží muka – povídková kniha – podle Čapka: soubor filozofických detektivek
 Trapné povídky
 drama Loupežník – oslava individuální vzpoury mladého hrdiny proti pokrytectví a pohodlnosti – rysy relativismu
 Francouzské poezie nové doby – překlady básní moderních francouzských básníků – velký význam pro vývoj naší poezie

- 1921 – 1927:
- období dramatických a románových utopií – čtenář se setkává s nějakým převratným vynálezem + jeho neblahý důsledek pro člověka
- upozorňuje na možnost zneužití techniky a varuje před katastrofou
 hra R.U.R. (1921)
 hra Ze života hmyzu (1921) – společně s bratrem Josefem
 hra Věc Makropulos (1922)
 hra Adam Stvořitel (1927)
 román Továrna na absolutno (1922)
 román Krakatit (1924)
- zdůraznění drobných každodenních prací a drobných objevů ve prospěch lidstva

- 1928 – 1933:
- díla drobnějších prozaických žánrů – krátké povídky, fejetony, sloupky…
 Povídky z jedné a druhé kapsy (1929) – krátké povídky pro noviny
- cestopisné fejetony:
 Italské listy (1923)
 Anglické listy (1924)
 Výlet do Španěl (1930)
 Obrázky z Holandska (1932)
 Cesta na sever (1936)
- laskavost k prostým věcem lidského osudu:
 O nejbližších věcech
 Zahradníkův rok
 Dášenka
 Jak se co dělá
 Marsyas

- 1933 - 1935:
- noetika – nauka o poznání
 Hordubal (1933)
 Povětroň (1934)
 Obyčejný život (1934)
- díla jsou filozoficky spojena, řeší společný problém – o možnosti poznání pravdy o světě, lidech a porozumění sebe samého

- 1935 – 1938:
- snaha o přípravu člověka pro boj proti fašismu (Čapkovy demokratické a humanistické zásady, které zastával celý život)
 Hovory s T. G. M. (1928-35) – filozoficky zaměřená, fiktivní rozhovory
 román Válka s Mloky (1936) – výzva k boji proti fašismu
 hra Bílá nemoc (1937)
 hra Matka (1938)
 román První parta – každodenní život obyčejných lidí
 Život a dílo skladatele Foltýna – nedokončeno – návrat k noetice

VÝZNAM:
- nejpronikavější český myslitelský duch, demokrat a humanista 20. století
- jeho tvorba obsáhla veškeré žánry – obohaceny Čapkovým myšlenkovým, jazykovým a stylistickým mistrovstvím
- vědecko-fantastická a utopistická díla
- rozvinutí literární a divadelní techniky
- kreslířské nadání
- poukázání na problémy doby – snaha pomoci lidstvu
- světová proslulost a úroveň – překlady do mnoha světových jazyků
- tvůrce „sloupku“ a evropské varianty pragmatismu (filozofický směr amerického původu z počátku 20. století)
- propagátor relativismu
- s bratrem Josefem tvůrcem slova ROBOT

KAREL POLÁČEK (1892 – 1944)
- představitel demokratického proudu
- společenský kritik a humorista

ŽIVOT:
- narodil se v židovské kupecké rodině ve východočeském Rychnově nad Kněžnou
- jeho tvorba ovlivněna židovstvím a malým městem
- vystudoval gymnázium, nemohl najít práci
- r. 1914 povolán jako voják do I. světové války
- po návratu pod vlivem bří Čapků pracoval v redakce Lidových novin
- zahynul v koncentračním táboře Osvětim

TVORBA:
- dokonalé parodie hlouposti, frázovitosti, falši…
 Muži v ofsajdu – humoristická próza
 Dům na předměstí – společenskokritické
 románový cyklus Okresní město (Okresní město, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní město, Vyprodáno) – zachycení života v malém městě v prvních dvou desetiletích 20. století – vrcholné tvorby
 román U kamenného stolu – vydán za II. světové války pod jménem ilustrátora Vlastimila Rady
 Bylo nás pět – očima dítěte pozoruje život na malém městě, humorné vyprávění – napsal ji ve chvílích, kdy čekal na transport do koncentračního tábora

VÝZNAM:
- humorný pohled na svět
- živý a pestrý jazyk, vyprávěčský osobitý tón

EDUARD BASS (1888 – 1946)
- vlastním jménem Eduard Schmidt
- novinář, reportér, prozaik, dramatik a kabaretiér
- představitel demokratického proudu
- humorista

ŽIVOT:
- narodil se v Praze
- vystudoval reálku, ale stal se slavným jako kabaretiér (Červená sedma), literát a žurnalista
- od r. 1920 redaktorem Lidových novin, později šéfredaktorem

TVORBA:
- publicistická tvorba (humor a satira v časopise Šibeničky, fejetony…), veršované Rozhlásky
 humorná povídka Klapzubova jedenáctka (1922)
 román Cirkus Humberto (1941)
 povídky Lidé z maringotek

VÝZNAM:
- optimistický přístup ke světu

JARMILA GLAZAROVÁ (1901 – 1977)
- představitelka demokratického proudu 30. let
- prozaička

ŽIVOT:
- narodila se v Malé Skále u Turnova v rodině hospodářského správce
- smrt obou rodičů na počátku I. světové války
- se svou sestrou se dostává do Slezska – odkázány na dobré lidi
- vystudovala hospodyňskou školu a provdala se za lékaře
- literatuře se začala věnovat po smrti manžela

TVORBA:
 Roky v kruhu – 12 šťastných let, které prožila se svým mužem – ze soukromých zápisků
 román Vlčí jáma – příběh osiřelé dívky a jejího vztahu k milovanému otci a k ženě tyransky vládnoucí v jejich rodině
 román Advent – baladická próza – příběh matky Františky a jejího vztahu k synkovi v nepřátelském prostředí horské samoty (1 noc)

VÝZNAM:
- hluboce psychologicky prokreslené postavy
- vysoká jazyková a stylistická úroveň

PRÓZA DUCHOVNÍ A KŘESŤANSKÁ ORIENTACE
JAKUB DEML (1878 – 1961)
- prozaik, básník, publicista a překladatel
- představitel křesťanského spiritualismu a počátků existencionalismu (filozofický směr vysvětlující lidskou existenci)

ŽIVOT:
- narodil se v Tasově na Moravě v rolnické rodině
- vystudoval gymnázium v Třebíči a bohoslovectví v Brně
- stal se knězem
- po sporech s nadřízenými byl vyloučen a r. 1912 penziován

TVORBA:
 básně v próze Moji přátelé – využití symboliky rostlin
 báseň v próze Miriam
 próza Hrad smrti
 próza Tanec smrti
 próza Zapomenuté světlo – existencionalismus
 26 svazků deníků Šlépěje

VÝZNAM:
- připravil cestu moderní české próze

JAROSLAV DURYCH (1886 – 1962)
- představitel historické imaginativní prózy
- pravicové katolické zaměření

ŽIVOT:
- narodil se v Hradci Králové
- rodiče brzy zemřeli
- vystudoval medicínu
- působil jako vojenský lékař a katolický publicista (řídil časopisy Rozmach a Akord)
- silně ovlivněn barokem

TVORBA:
 próza Tři dukáty
 próza Tři troníčky
 básnická sbírka Panenky – opěvuje chudobu a pokoru
 novela Sedmikráska
 historický román Bloudění – z období raného baroka
 tři povídky Rekviem – historická próza
- mnoho próz vyšla po jeho smrti

VÝZNAM:
- otevření nové cesty moderní české historické próze
- silná metaforičnost