Zvláštnosti účtování ve společnosti s ručením omezeným

Posted by | Posted in Účetnictví | Posted on 09-10-2008

- kapitálová společnost, samostatná právnická osoba
- základní jmění je tvořeno souhrnem všech vkladů společníků - min. 200 000,-
- společníci ručí za své závazky do výše svého vkladu zapsaného do Obchodního rejstříku
- musí získat podnikatelské oprávnění (živnostenský list, koncesní listina)
- společníky mohou být fyzické i právn. osoby, vklad 1společníka musí být min. 20 000,-
- společníků může být 1 - 50. V případě 1 společníka musí být ZJ splaceno jednorázově.
- vklady společníků
a) peněžité
b) nepeněžité - ve společenské smlouvě musí být uveden předmět vkladu, cena v Kč
- společnost vzniká dnem zápisu do Obchodního rejstříku, od tohoto dne má povinnost vést účetnictví

- v den zápisu musí být splaceno:
nejméně 30% na každý peněžitý vklad

- rezervní fond - tvoří se z disponibilního zisku do výše 10% ZJ
1. rok 10%
2. rok a více let 5%

Zřizovací výdaje
N vznikající před založením společnosti, souvisí s náklady, které jsou spojeny se založením spol., patří sem př. výdaje za právnické služby, správní poplatky, pronájem. Jde o zvláštní druh NIM - odepisujeme ve 2. odpisové skupině.

a) výdaje < 20 000,- účtujeme na komplex. NPO - účet 382 (.N příštích období )
b) výdaje > 20 000,- účtujeme na účet 011- zřiz. výdaje a odepis. ve 2. odpis. skup.(účet oprávek 071)

Společníci jsou v pracovně-právním vztahu
dostávají mzdu jako ost. zaměstnanci, mzda je pro ně příjmem ze závislé činnosti a je daňově uznaným N společnosti, účtujeme na účtě 522. Jestliže jsou v jedné firmě zaměstnanci i společníci, dělají se 2 ZVL (zvlášť pro zaměstnance a pro společníky)

Rozdělení hospodářského výsledku
a) disponibilní zisk
příděl do RF 431 / 421
zvýšení základního jmění 431 / 411
úhrada ztráty z min. let 431 / 429

b) ztráta
úhrada ztráty (421, 23, 27)428 / 431
předpis ztráty k úhradě 354 / 431
snížení ZJ 411 / 431
Zvýšení základního jmění
a) nové vklady společníků úč 353/411
b) z vlastního jmění převyšujícího ZJ úč. 427/411

Snížení základní jmění
- postup při sniž. ZJ stanovuje obchodní zákoník. Nesmí být sníženo pod Kč 100 000,-
a částka vkladu jednoho společníka nesmí klesnout pod Kč 20 000,-
- snížení musí být oznámeno do 15 dnů Obchodnímu rejstříku
- příčiny snížení ZJ:
1) snížení rozsahu činnosti společnosti úč.411/365
2) vystoupení společníka (ů)
3) nedostatek jiných fin. zdrojů při úhradě ztráty

Účetní uzávěrka
- provádí se běžným způsobem pomocí účtů 702, 710
- vypořádáváme daň - účtujeme daňovou povinnost - zjišťujeme disponibilní zisk

Rozdělení zisku
- povinný je příděl pouze do rezervního fondu
- podléhá schválení společníkům, vyplývá ze společenské smlouvy
- zisk můžeme použít pro tvorbu různých fondů nebo k zvýšení ZJ (po utvoření RF)
- vyplácejí-li si společníci podíl na zisku, podléhají srážkové dani 25%

Zvláštnosti účtování v akciových společnostech

Posted by | Posted in Účetnictví | Posted on 09-10-2008

- a. s. je obchodní společnost, jejíž činnost upravuje Obchodní zákoník
- minimální ZJ je Kč 2 000 000,– , musí být zapsána v Obchodním rejstříku
- ručí za své závazky svým majetkem, akcionáři svým ostatním majetkem za její závazky neručí
- nejvyšším orgánem je Valná hromada (skládá se ze všech akcionářů)
- statutárním orgánem, který společnost řídí a jedná jejím jménem je Představenstvo
- vhodná forma pro velké firmy, vlastnický podíl na a. s. je akcie, podíl na zisku a. s. je dividenda

Založení akciové společnosti
a. s. může být založena jedním nebo více zakladateli:
upisováním akcií
Zakladatelé a. s. musí veřejně oznámit, že hodlají založit společnost a vyzvat zájemce k upsání jejich podílů na ZJ. Akcie je vydána až poté, kdy je celá její hodnota splacena. Zakladatelé společnosti jsou povinni svolat ustanovující valnou hromadu do 60 dnů ode dne skončení upisování akcií. Ustanovující valná hromada upisovatelů (akcionářů) rozhoduje o založení společnosti, schvaluje stanovy, volí orgány společnosti. Konání ustanovující valné hromady se osvědčuje notářským zápisem.

bez upisování akcií (zakladatel na sebe převezme všechny akcie)
V zakladatelské smlouvě nebo listině se uvede počet akcií a jejich nominální hodnota. Upisované vklady zakladatelů jsou rovny výši ZJ, které představuje nominální hodnota celkového počtu vydaných akcií. Nekoná se ustavující valná hromada, práva a povinnosti plní zakladatelé.

Základní majetek a. s.
- vzniká tzv. upsáním akcií - akcionáři se písemně zaváží převzít a zaplatit vydané akcie
- takto upsaný základní majetek lze splácet:
a) peněžitými vklady
b) nepeněžitými vklady (IM, materiál, …)
- účtujeme:
splacení peněžitým vkladem 221 / 353
splacení nepeněžitým vkladem např. 112 / 353
předpis úroku za nesplacení 353 / 644
úhrada úroku 221 / 353
Akcie
- CP, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení a. s., na jejím zisku
- CP, který vydávají pouze akciové společnosti
- vyplývá z ní nárok na dividendu
Dividenda- část zisku připadající na jednu akcii
- může být vyjádřena procentem z nominální hodnoty akcie

Emisní ážio
- rozdíl mezi nominální a tržní cenou akcie
Nominální (jmenovitá) hodnota akcie - za tuto hodnotu nakupují akcionáři při založení a. s.
Tržní (kursovní) hodnota akcie - za tuto hodnotu se akcie prodávají na burze CP

Účetní uzávěrka
- účetní knihy uzavíráme pomocí účtů 710, 702
- na uzávěrkové práce navazuje sestavení účetních výkazů (tj. úč. závěrka)
- a. s. musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem, a proto musí zásoby evidovat v metodě A

Rozdělení zisku
návrh na rozdělení zisku nebo zúčtování ztráty předkládá Představenstvo ke schválení Valné hromadě
z disponibilního zisku musí být tvořen nejdříve zákonný RF, dále záleží na rozhodnutí VH
přiznání dividend akcionářům se provádí prostřednictvím účtu 364 - Závazky ke spol. při rozděl zisku
dividendy jsou zdaněny zvláštní sazbou 25 %

účtujeme:
a) v případě zisku
povinný příděl do ZRF 431 / 421
příděl do fondů 431 / 423
přiznání dividendy 431 / 364
nerozdělený zisk 431 / 428
zdanění dividend srážkou 364 / 342
výplata dividend 364 / 221

Podvojné účetnictví individuálních podnikatelů

Posted by | Posted in Účetnictví | Posted on 09-10-2008

Účtování individuálního podnikatele
fyzická osoba, která vede podvojné účetnictví, buď dobrovolně nebo jsou povině zapsány do
OR – osoby jejichž roční obrat převyšuje 40.000.000 Kč

Nezřizuje účty základního kapitálu a fondů místo toho má jiný účet
491 – Účet individuálního podnikatele UIP
Tento účet slouží k zaznamenávání všech osobních vkladů, výběrů podnikatele na osobní spotřebu a přijatých darů =) na zvláštním analytickém účtě.
Účet 491 – UIP – může mít pasivní (zpravidla) i aktivní zůstatek (např.: při ztrátovém hospodaření; při velkém zadlužení)

CIZÍ ZDROJE, REZERVY
Pokud podnik očekává velký jednorázový náklad který v budoucnu ovlivní hospodářský výsledek, lze na tento účel předem vytvořit rezervu. Podnik v průběhu několika úč. období před očekávaným nákladem zahrnuje do nákladů částku, která odpovídá dané potřebě a tím vytvoří potřebné zdroje.

Účty rezerv jsou účty pasivní – představují zdroj krytí připravený k vymezenému účelu. Rezervy je nutno chápat jako cizí dlouhodobé zdroje (představjí budoucí závazek), minimálně 2 roky
Rezervy představují výdaje příštích období (častové rozlišení nákladů)
Rezervy se tvoří na budoucí závazky, kde je znám jejich účel, ale částku a období pouze odhadujeme

členění rezerv:
zákonné rezervy – jeich tvorba a použití jsou stanoveny zákonem O rezervách a jsou zohledněny zákonem O dani z příjmů
ostatní – jejich tvorba je upravena vnitřním předpisem uč. jednotky a nejsou zohledněny při výpočtu daňového základu

Tvorba rezerv se účtuje do nákladů, podle druhu nákladů:
552 – Tvorba zákonných rezerv
554 - Tvorba ostatních rezerv
574 – Finančí náklady
584 – Mimořádné náklady

použití rezerv se účtuje do výnosů (podle druhu) 652; 654; 674; 684

Dlouhodobé závazky
461 – Bankovní úvěry – zde účtujeme o úvěrech, které mají dlouhodobý charakter (investiční úvěry, hypotéky) účtuje se zde i o úvěrech, které se poskytují při eskontu dlouhodobých směnek

účet 473 – Emitované dluhopisy (dlouhodobé)
Dluhopisy a obligace patří do cenných papírů úvěrových, které vyjadřují úvěrový vztah mezi dlužníkem a věřitelem.
účet 457 – Dlouhodobé přijaté zálohy (delší 1 rok)
zálohy přijaté před splněním dodávky na dobu delší než 1 rok
účet 478 – Dlouhodobé směnky k úhradě
vydané směnky na úhradu závazků se splatností delší než 1 rok
účet 479 – Ostatní dlouhodobé závazky
dlouhodobé půjčky od jiných subjektů než od banky, vklad tichého společeníka apod.

Jednoduché účetnictví

Posted by | Posted in Účetnictví | Posted on 09-10-2008

Základní právní norma upravující účetnictví v ČR je zákonem o účetnictví č. 563/1991

Účtují zde:
- podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku
- fyzické osoby provozující výdělečnou činnost podle předpisů (advokáti, makléři, tlumočníci, …)
- příspěvkové organizace, občanská sdružení, sdružení právnických osob a nadační fondy
- církve a církevní instituce,

Základní znaky jednoduchého účetnictví:
a) oddělené sledování peněžních prostředků od ostatního majetku, pohledávek a závazků
b) neúčtuje se podvojně a souvztažně

funkce:
- evidenční
- kontrolní
- preventivní
- rozborová

Zachycuje soustavně ty složky majetku a závazků, u kterých dochází k častým změnám.
V soustavě jednoduchého účetnictví se vedou tyto knihy a deníky:
a) peněžní deník
b) kniha pohledávek a závazků
c) pomocné knihy o ostatní složkách majetku a o závazcích o pracovněprávních vztahů (kniha nepřímých daní DPH, skladní a inventární karta, kniha DM …)

Otevírání účetních knih znamená zápis počátečních stavů (PS).
Peněžní deník - PS hotovosti, na BÚ a popřípadě průběžných položek
Ostatní účetní knihy - jen pokud tam jsou PS (např. závazky, pohledávky)

Analytická evidence
K ostatním účetním případům se vede analytická evidence
Zúčtovací vztahy -Kniha pohledávek a závazků
DM - Inventární karta
-Inventární kniha
Zásoby - Kniha materiálových zásob
Mzdy - Mzdové listy
- další analytická evidence podle potřeby organizace

Účetní závěrka se vyhotovuje na podkladě údajů peněžního deníku, ostatních účetních knih a provedení inventarizace se vyhotoví dva výkazy
výkaz o majetku a závazcích
výkaz o příjmech výdajích

Uzavírání účetních knih (účetní uzávěrka):
1. Za poslední zápis v peněžním deníku doplníme tzv. uzávěrkové operace:
odpisy IM, IM vytvořený vlastní činnost, kurzovní rozdíly, tvorba a čerpání rezerv, tvorba a rušení opravných položek
2. Zjistíme souhrnné částky údajů v peněžním deníku
3. Zjistíme daňový základ daně z příjmů fyzických osob, daňový základ získáme z peněžního deníku porovnáním příjmy celkem, výdaje celkem a vypočítáme daň
4. Uzavřeme ostatní účetní knihy, vypočítáme zůstatky a zřetelně oddělíme další účetní období

Manažerské účetnictví

Posted by | Posted in Účetnictví | Posted on 09-10-2008

Finanční - je soubor informací a podnikových skutečnostech, zachycuje vztahy podniku s okolím.
Podléhá právní regulaci (zákon o účetnictví), používá se podvojný zápis, kde s účtuje v
peněžních jednotkách. Zahrnuje operace na vstupu (nákup materiálu) a na výstupu (tržby)
Manažérské - obsahuje soubor informací potřebných k řízení v daném podniku. Zprávy bývají
většinou důvěrné, jsou určené pro vedení podniku. Do manažerského účetnictví patří
účtování o nákladech, kalkulace , rozpočty. Manažerské účetnictví není právně
upraveno. Nemusí se používat podvojný zápis a mohou se používat i naturální jednotky,
Poskytuje informace pro vnitřní prostředí podniku. Podává informace o skutečném stavu podniku.
Zahrnuje kalkulaci, rozpočetnictví, operativní evidenci a vnitropodnikové účetnictví,

kalkulace – vlastní náklad přepočítaný na jeden kus, vyčísluje náklady na jed.výkonu (ks, m, kg.)
předběžná – sestavuje se před zahájením výroby
výsledná – přesná kalkulace zjištěná po výrobě

rozpočetnictví – podrobněji rozpracovává úkoly týkající se hospodaření jednotlivých útvarů.

operativní evidence – sleduje některé úseky hospodářské činnosti, zaznamenává hospodářské jevy ihned po jejich vzniku, obvykle v jednotkách hmotných (nepeněžních), informace slouží k běžnému rozhodování (docházka pracovníků, příjem a výdej ve skladu)

vnitropodnikové účetnictví - nemá jednotné předpisy, každá firma má svůj systém
- významem vedení jednoduchého účetnictví je zjistit hospodaření nižších organizačních jednotek
firmy (hospodářských středisek) s tím, že poznatky využijeme v managementu firmy pro své
rozhodování a také třeba pro hmotnou zainteresovanost (vazba platu na ekonomické výsledky)

- podmínky pro vytvoření Hospodářských středisek
- veškerá činnost firmy musí být rozdělena do jednotlivých středisek (žádná činnost nesmí zbýt)
- musí být přesně vymezena pravomoc a odpovědnost jednotlivých středisek (viz. účetní třídění
nákladů podle hmotné odpovědnosti za její vznik)
- je potřeba dodržet, aby do každého střediska patřila jen jedna odvětvová činnost (slévání, šití,
žehlení)
- rozsáhlou odvětvovou činnost můžeme zatřídit do více hospodářských středisek

- technika vnitropodnikového účetnictví závisí na tom, zda sledujeme ve střediskách jen náklady a
výnosy (zjištění dílčího HV), nebo i hospodaření s DM a zásobami

- 2 systémy - a) analytická evidence k 5. a 6. třídě
- b) využití 8. a 9. třídy - ke každému HS přiřadit aspoň jeden účet

1) centralizovaně - propojení na syntetické účty (finanční účetnictví)
- účtuje na základě jedněch dokladů (vnější i vnitřní)
- vzájemný styk HS se účtuje v rámci jednoho okruhu, není nutné
zřizovat účty převody středisek
2) decentralizovaně - každé středisko vede své oddělené účetnictví
- každý účet. případ se účtuje podvojně, uvnitř střediska
- středisko musí vyúčtovat všechny úč. případy, které se ho
týkají, tzn. převzít případy z finančního účetnictví a
vyúčtovat vnitropodnikové převody
- pro vzájemný styk HS se používají převodové účty

Ocenění vnitropodnikových výkonů
tj. výkonů jednotlivých HS, např. provedení jedné nebo skupiny operací, vyrobení části výrobku, nebo vytvoření podmínek pro poskytování služby

- pro oceňování vnitropodnikových výkonů se stanovují tzv. vnitropodnikové ceny tj. ceny na bázi
nákladů. Některá střediska nepředstavují celkový náklad na výrobek či službu, ale pouze část
těchto nákladů odpovídá těm operacím, které středisko provádí.

- pro stanovení vnitropodnikových cen se používá kalkulací a rozpočtů (kalkulace na operaci či
komplex operací, kalkulace na celý výrobek, rozpočet na jednotlivé činnosti střediska, rozpočet na
všechny činnosti ve středisku probíhající /pro případ, že je ve HS začleněno více činností/)