Rozvaha

Posted by | Posted in Účetnictví | Posted on 09-10-2008

Rozvaha (bilance)
Přehled aktiv a pasiv uspořádaných určitým způsobem k určitému okamžiku, většinou ke konci účetního období. Na levé straně rozvahy se zapisují aktiva, na pravé straně se zapisují pasiva.

Inventura
Zjišťování skutečného stavu aktiv a pasiv, jejich oceňování a písemné zaznamenání
a) fyzická - zajišťuje skutečný stav majetku (počítání, měření, vážení)
- je časová náročná, pracná a rozsáhlá
- použití ve skladě
b) dokladová - provádí se u nehmotných složek aktiv a pasiv (pohledávky, vklady u bank, …)
- podstata – stav zjištěný z našich záznamů si ověříme písemným potvrzením od jednotlivých odběratelů nebo peněžních ústavů.

Inventární soupis
Zhotovuje se u fyzické inventury, musí být řádně označen a podepsán osobami, které inventury dělaly.

Inventura
Původní fáze inventarizace, při ní provádíme skutečný stav majetku a závazků zjištěný inventurou se stavem účetním.

Inventarizace
Vyplývá ze zákona o účetnictví. Porovnání skutečného stavu majetku a závazků s účetním stavem a odstraněním rozdílů
a) skutečný stav - zjišťujeme fyzickou inventurou
b) účetní stav - je zapsán v účetních dokladech
Je to průkazný nástroj pravdivosti vedení účetnictví (stav a ocenění majetku a závazků v účetnictví ke dni účetní závěrky odpovídá skutečnosti). Inventarizaci provádí podnikatelský subjekt v soustavě jednoduchého i podvojného účetnictví sám. U větších podniků stanoví k jejímu provedení inventarizační komisi.
Druhy inventarizací:
z hlediska rozsahu: a) úplná inventarizace (veškerý majetek a veškeré závazky)
b) částečná inventarizace (prováděna u některé čísti majetku či závazku)
z hlediska času: a) řádná inventarizace - prováděná pravidelně v předem stanovených lhůtách
další člení inventarizace: a) průběžná inventarizace - jen u některých druhů majetku, např. materiál, zboží
b) periodická inventarizace - základní forma inventarizace
c)mimořádná inventarizace - provádí se jen v mimořádných případech, např. personální změny Inventarizace se provádějí v zásadě jednou ročně, obvykle k 31. 12. Existují však určité výjimky - zásoby - průběžně během roku

V pokladně se inventarizace provádí 4 x za rok. U ostatní hmotný majetek 1x za 2 roky.

Účetní výkazy v jednoduchém a podvojném účetnictví

Posted by | Posted in Účetnictví | Posted on 09-10-2008

Knihy jednoduchého účetnictví:
Peněžní deník
Kniha pohledávek a závazků
Pomocné účetní knihy: (materiálu a zásob, mzdové listy, DM, nepřímých daní DPH, jízd, pokladní,)

Peněžní deník
Záznamy jsou uspořádány z časového hlediska - časový zápis. Je určen pro záznamy peněžního charakteru: a) příjmy a výdaje v pokladně b) příjmy a výdaje na bankovním účtu

Pokud nedojde k pohybu peněžních prostředků do PD nezapisujeme. Vede se v Kč, vede se pro neplátce i plátce DPH. Peněžní deník má tabulkovou formu - tabelární deník

Evidence pohledávek a závazků
vedení přesné a podrobné evidence je důležité nejen pro zjištění jmění podnikatele, ale aby věděl, za kterým dlužníkem má pohledávku, v jaké výši, kdy je splatná a kdy byla uhrazena. Evidence může mít různou formu. Kniha pohledávek (OFA), kniha závazků (DFA)

Pomocné knihy - předepsané ze zákona – kniha nepř daní DPH, kniha DM,

Účetní období končí – uzavřením účetních knih a sestaví se 2 výkazy:
1. O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH
2. VÝKAZ PŘÍJMU A VÝDAJŮ
Zjistí se daňová povinnost – vypočtenou daň zapíšeme do knihy závazků na další období
Pokud vyjde ztráta – vyplní se opět DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
– mohu ji odečítat po dalších 7 let,
ale jen pokud v příštím roce vykazuji příjmy

Knihy podvojného účetnictví:
Zákon o účetnictví předepisuje účetním jednotkám účtujícím v soustavě podvojného účetnictví vést následující účetní knihy:
Deník
Hlavní kniha
Knihy analytické evidence

Deník - respektuje časový sled uskutečněných operací, proto účetní zápisy prováděné v deníku se nazývají zápisy časové. poskytuje přesný časový přehled o skutečných operacích
zabraňuje dodatečným neoprávněným úpravám účetních zápisů
Účetní případy se účtují vzestupnou řadou

Hlavní kniha - je soubor syntetických účtů, na nichž se provádějí věcné účetní zápisy nazývá se tak proto, že poskytuje hlavní (základní) informace pro potřebu řízení a kontroly. Zůstatky účtů hlavní knihy jsou pak podkladem pro sestavení účetních výkazů.
vztah mezi N a V je zachycen ve finančním výkazu (výsledovka, výkaz zisků a ztrát), který je podnik povinen sestavovat na konci účetního období.

Knihy analytické evidence - jsou soubory analytických účtů k příslušnému syntetickému účtu hlavní knihy. Při počítačovém zpracování je analytická evidence obvykle spojená s hlavní knihou, kde jsou syntetické účty přímo členěny na analytické.

Rozvaha (bilance)
Přehled aktiv a pasiv uspořádaných určitým způsobem k určitému okamžiku, většinou ke konci účetního období. Na levé straně rozvahy se zapisují aktiva, na pravé straně se zapisují pasiva.

PUR
Přehled MD a D , většinou na začátku účetního období. Na levé straně rozvahy se zapisují MD, na pravé straně se zapisují D.

Výkaz zisku a ztrát
Zapisují se do nej částky z nákladových účtů a z výnosovách účtů, sečtením jednotlivých položek se zjistí zisk nebo ztráta.

Finanční analýza

Posted by | Posted in Účetnictví | Posted on 09-10-2008

Obrat 2 metody-metoda absolutních přírůstků -metoda indexní (nelze použít u rentability)
Cash flow (peněžní toky) = příjmy - výdaje
- zisk = výnosy - náklady
Východiskem pro výpočet CF je stanovení fin. fondů (fondové pojetí)
Pohot. pen.prostředky + krátkod.pohledávky = =čistý pen.majetek + zásoby ==pracovní kapitál
Fondy Liší se svou likvidností = přeměnou na peníze
Cash flow - provozní = provozní činnosti podniku- celkové = kapit. toky (budovy, obligace, akcie)
solventnost = zaplatit kdykoliv své dluhy, likvidita = schopnost dostát svých závazků
likvidnost = schopnost přeměny na peníze, rentabilita = ziskovost
Efektivnost – účinnost vložené investice. Užitečnost (užitek)a hospodárnost (vyrábět hospodárně) navzájem se prolínají. Nejširší pojem Efektivnost X zisku a rentabilitě
Technickou – lze měřit ve výrobě, vyjádřená matematicky
Ekonomickou – měla by být měřitelná ve všech sférách, hůře změřitelná rentabilita
Společenskou –ještě hůře změřitelná, jak změřit spokojenost? Jak změřit ekologii?

V praxi vystupují tyto 3 , ale také kombinace.(technická- ve výrobě, ekonomická- v obchodě a službách- sociálně ekonomická)

Rentabilita - ziskovost, návratnost vynaložených prostředků,kolik zisku nám přinese 1 vložená kč.
- je jedním z ukazatelů efektivnosti=ukazatel hospodárnosti. R= Zisk/Základ *100 (v %)

rentability nákladů Rn=Z/N
rentabilita výnosů Rv=Z/V
rentabilita vlož kapitálu Rvk=Z/Vk
rentabilita obratu Rx=Z/X

Zisk – Užší pojem než rentabilita Z=V-N (V>N)
Bilanční Disponibilní
Faktory růstu zisku – vnější vnitřní
Zisk – podnik je rentabilní, můžeme porovnat s minulým rokem
Ztráta – podnik nerentabilní, neefektivní, nemusíme nic počítat
0 – rentabilita=0, není rentabilita není efektivnost

Rozbor výnosů, nákladů, zisku a rentability 3 metody
1. přírůstková anylýza (metoda absolutních přírůstků) deltaV=V1-V0
2. indexní metoda iN=N1/N0 * 100 = % (vyjdeli např 95%, znamená snížení o 5%)
3. strukturální 100% zisk = 60% 10% 20% 10%

Finanční analýzu zjištujeme z výkazu zisku a ztrát

Hospodářský výsledek a jeho složky

Posted by | Posted in Účetnictví | Posted on 09-10-2008

- představuje rozdíl mezi N a V a může být bud zisk nebo ztráta

Hospodářský výsledek se skládá:
z provozního hospodářského výsledku (porovnání zůstatků účtů 50 - 55 a 60 - 65)
z finančního výsledku ( 56 - 57 a 66 - 67)
z mimořádného hospodářského výsledku (účt. skup. 58 a 68)

Součet provozního a finančního výsledku je hospodářský výsledek z běžné činnosti. Takto zjištěný hospodářský výsledek je tzv. Účetní hospodářský výsledek (účetní zisk).
Jestliže zjišťujeme povinnost k dani z příjmů, musíme tento účetní zisk upravit takto:
připočítáme náklady a to např.: náklady na reprezentaci, cestovné nad limit, kladný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, pokuty a penále, tvorbu rezerv, atd….)
musíme odečíst výnosy - čerpání rezerv a výnosy zdaněné srážkou u zdroje (přijatý dividend)

Zisk je důležitým finančním zdrojem podniku, může se použít k investování do výrobních činitelů pro rozšíření podnikové činnosti, k výplatě dividend nebo odměn zaměstnancům a podnikateli. Z celkového zisku, hrubého zisku musí podnik nejprve odvést část státu v podobě daně z příjmu.

Ztráta snižuje finanční zdroje podniku, který nemůže úspěšně obnovovat svou činnost. Pokud tato situace trvá delší dobu, podnik musí svou činnost ukončit. Své hospodaření podnik sleduje v účetnictví, vztah mezi N a V je zachycen ve finančním výkazu (výsledovka, výkaz zisků a ztrát), který je podnik povinen sestavovat na konci účetního období.

Hospodářský výsledek vykazujeme ve výkazu zisků a ztrát, porovnáváme náklady a výnosy, daňový základ a zjišťujeme daň z příjmu.

Další položky upravující hospodářský výsledek

Časové rozlišení nákladů a výnosů
Náklady a výnosy musí věcně zobrazit hospodářskou a finanční situaci podniku. To znamená, že:
musíme zajistit, aby v nákladech a výnosech byly pouze ty, které s časovým účetním obdobím souvisí věcně i časově
musíme vyloučit ty náklady a výnosy, které se týkají příštího účetního období.

Náklady.příštích.období 381(já platím dodavateli - předplatné),
Výdaje.příštích.období 383(já platím dodavateli - nájem zpětně)
Výnosy.příštích.období 384(mně platí odběratel předem),
Příjmy.příštích.období 384(mně platí odběratel zpětně- nájem)

Kurzové rozdíly
Vznikají při styku se zahraničními dodavateli nebo odběrateli. Pohledávku či závazek musím vždy přepočítat platným kurzem dané měny a to u pohledávky v den vystavení faktury, u závazku v den, kdy faktura došla.kurzové rozdíly účtujeme na 663 - Kurzové zisky a 563 - Kurzové ztráty.

Opravné položky
- zřizují se na podkladě inventarizace, v účtových skupinách 09, 19, 29, 39. (manko, přebytek)

Dohadné položky
- rozdělujeme na aktivní a pasivní. Na aktivní účtujeme: vzniklou škodu u které pojišťovna dosud neuzavřelo výpočet příslušné náhrady
- na pasivní dohadné položky účtujeme pasívní nevyfakturované dodávky nebo závazky k úhradě, zaviněné škody a pod.

Evidence výnosů

Posted by | Posted in Účetnictví | Posted on 09-10-2008

Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy).

- vznikají prodejem podnikových výkonů (služeb)
- svou vyšší by měli pokrývat náklady na ně vynaložené a navíc přinášet i zisk
- do výnosů patří i takové operace, které eliminují (vyrovnávají) náklady a oceňují aktiva (aktivace
výkonů vl. výroby, změnu stavu vlastních zásob)
- patří sem i takové výnosy, které představují náhrady nákladů nebo jsou protipoložkami nákladů
(rezervy, opravné položky)
- členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy - provozní (úč. sk. 60 - 65)
- finanční (úč. sk. 66 - 67)
- mimořádné (úč. sk. 68)

- provozní výnosy - tržby
- výnosy vyplývající ze změn stavu zásob
- výnosy vyplývající z aktivace vlastních výkonů
- jiné provozní výnosy
- zúčtování rezerv
- finanční výnosy – z prodeje CP a podílů, kurzové zisky, z DFM,
- mimořádné výnosy – manka a škody