Čeština jako národní jazyk

Od | Zasláno do sekce Čeština | Ve 26-09-2008

 

Národní jazyk je souhrn výrazových a významových prostředků, jež používají jako nástroj myšlení a dorozumění příslušníci jednoho národa nebo etnika, které pojí historická, společenská, kulturní a politická sounáležitost.

Čeština je jazykem mnohovrstevnatým. Rozrůzňuje se na tzv. útvary národního jazyka:

Spisovné útvary národního jazyka

Nespisovné útvary národního jazyka

Zeměpisné rozrůznění

Sociální rozrůznění

Spisovná čeština

Nářečí

Profesní mluva

Hovorová čeština

Nadnářeční útvary

Slang

argot

Spisovné útvary jazyka

Spisovní jazyk – je funkčně nejvyšší a celonárodně závazný, prestižní útvar národního jazyka. Používá se na oficiální úrovní. Je jazykem státních a jiných dokumentů, jazyk užívaný ve školách, médiích, v odborně a převážně také v umělecké literatuře.

Hovorová čeština – je mluvená podoba spisovné češtiny. Používá se v běžné komunikace, v osobním styku. Oproti spisovné češtině má uvolněnější stavbu, je méně přesná, někdy citově zabarvena, neužívá knižních tvarů. Hovorová čeština je tolerantnější vůči nespisovným prvkům, které mohou přejít i do spisovné češtiny.

Nespisovné úvary jazyka z hlediska zeměpisného

Dialekt (nářečí) – je nespisovný útvar národního jazyka užívaný jen na určité části jazykového území, se specifickými hláskoslovnými, , tvaroslovnými, skladebními atd. odchylkami od spisovného jazyka.

INTERDIALEKT (Nadnářeční mluva) – je nespisovný útvar národního jazyka, který vznikl postupným stíráním rozdílů mezi jednotlivými nářečími a zachovává jen jejich základní rysy společné pro větší území.

Nespisovné útvary z hlediska sociálního

Profesní mluva (profesní slang) – je mluva skupiny zaměstnanci (určitého povolání), kteří při práci užívají zvláštních termínů a frází, a to především kvůli výrazové úspornosti a jednoznačnosti v daném pracovním prostředí

Slang – je soubor slov a frází užívaných skupinou lidí, kteří jsou spjati stejným zájmem (mluva zájmových skupin). Slangová slova bývají emocionálně zabarvená.

Argot – je mluva společenské spodiny (zlodějů, prostitutek, narkomanů atd.). Vzniká kolektivní solidaritou a snahou utajit skutečné významy slov.