Generace májovců a její přínos české literatuře

Od | Zasláno do sekce Čeština | Ve 01-10-2008

 

1. Rozdíly v kulturním a politickém životě v 50. a 60. letech
• 50. letech
- Projevuje se silná tendence likvidovat český národní život
- Čeští vlastenci jsou pod policejním dozorem
- Významní čeští autoři jsou umlčováni do vězení se dostává ( K.Sabina a J.V.Fryč)
- Do vyhnanství odvezen K.H.Borovský
- Jiní autoři se zaměřili na vědeckou tvorbu ( P.J.Šafařík a F.Palacký)
• 60. letech
- Dochází k úpadku Bachova absolutismu a k rozvoji českého národního života
- v r.1860 vydal František Josef I. Říjnový diplom, ve kterém slíbil dodržování ústavy a občanských práv což znamenalo hospodářská vzestup českého měšťanstva a politické uvolnění
- národní strana se štěpí na Staročechy (Palacký, Rieger) a Mladočechy (Sládkovský, Grégr)
- Zakládají se kulturní a tělovýchovné spolky (Sokol-Tyrš, Hlahol-pěvecké sdružení, Umělecká beseda, Svatobor)
- Zakládají se česká divadla 1862 Prozatimní divadlo, 1868 byl položen základní kámen k Národnímu divadlu. Byla to národní manifestace, která měla ukázat sílu národa.
- 1881 divadlo dokončeno a vznikl požár, divadlo bylo znovu otevřeno v r.1883

2. Program generace Májovců, Almanach Máj
- V 60. letech vystupuje nová éra spisovatelů
- Prvním projevem mladé generace, bylo vydání almanach Lada Niola (1855)
- Výraznějším projevem bylo vydání almanach Máj (1858)
- Almanach slovník děl různých autorů ( Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá, Jakub Arbes, Václav Šulc, Rudolf Mayer, Gustav Pflégr Moravský)

Zásady Májovců
- Svou tvorbou bojovali proti sociálnímu a národnostnímu útisku.
- Odvracejí se od minulosti k přítomnosti
- Umělecká svoboda v tématu a ve zpracování
- Pravdivost vyprávění (realismus), zachycení života v jeho úplnosti
- Povznesení české literatury na světovou úroveň

3. Jan Neruda (1834 – 1891)

- Narodil se v Praze, otec vysloužilý voják, matka posluhovačka
- Rodina se přestěhovala na Malou Strana kde si otec zřídil krámek
- Navštěvoval gymnázium další studia filozofie a práv nedokončil a začal se živit jako novinář, působil v redakci Obrazy života, Národní listy
- Více jak 25 let zde otiskoval fejetony
- Pobyt v Praze přerušil několika cesty do zahraničí (Paříž, Egypt)
- z těchto cest psal umělecké črty
- Žil osaměle, jeho láskou byla Anna Holinová, a vztah ke Karolíně Světlé
Básnická tvorba:

Hřbitovní kvítí
- Pesimistické verše, vyjadřují zklamání ze života.
- Autor je píše pod vlivem Bachova absolutismu, o kterém říkal, že je čas zaživa pohřbených.
- Ovlivněn smrtí své matky a svou chudobou
- Tato sbírka nebyla přijata příznivě

Knihy veršů
- nejrozsáhlejší sbírka, skládá se ze 3 částí
a) Kniha veršů výpravných - sociální balada Dědova mísa – vnuk poučuje otce že se chová bezcitně ke starému životu)
b) Knihy veršů lyrických a smíšených – obsahuje lyriku intimní, autor dále člení (otci, matičce, Anně)
c) Kniha veršů časových a příležitostných – básně obsahují zamýšlení nad dosavadním zamýšlením autora , báseň Vším jsem byl rád
Písně kosmické
- Zahajují novou etapu v autorově tvorbě, která je optimističtější pod vlivem technického pokroku
- Autor silné přemýšlí a vztahu člověka a vesmíru
- Ale řada básní má národní charakter
- Autor přibližuje vesmír chápání obyčejného člověka
- Nejznámější báseň z této sbírky A mluví člověk u které autor věří ve schopnosti člověka a také v sílu lidského života
Balady a romance
- Náměty , nerespektuje tradiční charakter balady a romance
a) Biblické a legendární ( balada Májová )
b) Národní ( Romance o Karlu IV )
c) Tragické lidské osudy ( balada Horská )
d) Otázky viny a trestu ( Romance helgolandské )
Prosté motivy
- Obsahují přírodní a intimní lyriku
- Má 4 oddíly podle ročních období ( jarní, letní, podzimní, zimní)
Zpěvy Páteční
- Byla vydána posmrtně
- Vydal ji Vrchlický
- Obsahuje vlasteneckou poezii
- Autor zde vyjádřil alegoricky touhu po národním vzkříšení, kterému podle křesťanství předchází utrpení na velký pátek.
- báseň Láska

Prozaická tvorba:
I. Povídky
1. Arabesky – Drobné povídky, zachycuje zajímavé postavy Prahy. Zaměřuje se na charakteristiku člověka.
2. Trhani – Zachycuje tragické osudy dělníků při stavbě železnice.
3. Povídky Malostranské – Vrcholný soubor 13 próz a Malé Straně v době Nerudova mládí.
- Některé z povídek jsou autobiografické Jak to přišlo, že dne 20. srpna 1849 o půl jedné z poledne Rakousko nebylo rozbořeno. Je to vzpomínka na autorovo mládí, jak si z kamarády vytvořili spolek , jména podle husitských bojovníků. Naplánovali si že přepadnou stráž a zmocní se městských hradeb k provedení akce chyběl střelný práh, ten jim slíbil obchodník. Přijal od chlapců peníze, ale propil je.
- V dalších povídkách poznáváme typické malostranské postavy. Povídka Přivedla žebráka na mizinu .Vystupuje zde baba milionářka stará žena. Chtěla aby si ji vzal Vojtíšek, ale ten ji odmítl. A ona se mu pomstila, říkala že je bohatý a lidé mu na nic nedávaly.
- Povídka Hastrman . Tak přezdívají úředníka protože nosil zelený kabát.Zakládal si na své sbírce kamenů. Pak zjistil že jsou kameny bezcenné, rodina si ho váží pro jeho osobnost a ne pro majetek.
- O měkkém srdci paní Rusky . Hlavní hrdinka chodila na všechny pohřby oplakávala je, ale i pomlouvala. potom dostala zákaz chození na pohřby.

II. Fejetony
- napsal jich asi 2000 byly otiskovány pod značkou
- Živým jazykem zachycoval aktuální problémy.
- Fejetony vyšli v souborech:
1. Různí lidí
2. Studie krátké a kratší
3. Žerty hravé i drahé
4. Menší cesty
5. Obrazy z ciziny
Nejznámější fejeton Kam sním? O slamníku.

4. Vítězslav Hálek ( 1835 – 1874 )
- Pocházel z venkova Dolínek u Mělníku
- V Praze vystudoval gymnázium pak filozofickou fakultu
- Dal se na novinářskou dráhu
- Redaktor Národních listů, řídil časopisy Lumír a Květy
- Stál v čele spolku Umělecká beseda
- Na rozdíl od Nerudy se šťastně oženil s dcerou zámožného advokáta která ho zabezpečila
- Přestože žil v Praze ve své tvorbě zůstal věrný venkovu
- Byl přítel Nerudy.
- Velmi oblíbený mezi mladými lidmi
- V 50. letech byl považován za největšího českého básníka. Jeho poezie je optimistická
- Oba chtěli povznést literaturu na co největší úroveň
I. Básnické sbírky
1. Vstupuje do literatury lyricko-epickou básní Alfréd
2. Vydává sbírku Večerní písně. Přijata velmi úspěšně, uvedeno motem ze Shakespearovy tragédie Romeo a Julie, obsahuje drobné básně plné radosti. Námětem – Šťastná láska, obdiv přírodě, úvahy o postavení básníka ve světě . Podle autora jsou básníci mluvčími (proroky) národa
3. V přírodě
4. Pohádky z naší vesnice. Nacházíme zde sociální rozpory. Báseň Dražba, zachycena situace jedné vdovy, která s dražbě přichází o krávu, která byla jedinou její živitelkou.

II. Povídková tvorba
Křídové kresby – autor se v nich věnuje více psychice hrdinů
1. Povídky o nešťastné lásce, která ztroskotává na majetkové nerovnosti.
- Povídka Muzikantská Liduška. Zachycuje tragický příběh venkovské dívky, která je nucena ke sňatku s bohatým sedlákem. Má svou lásku muzikanta Toníka. Psychicky onemocní.
2. Povídky o životních ztroskotancích
- Povídka Poldík Rumař. O člověku který se obětavě stará o dítě ženy kterou kdysi miloval.
- Študent Kvoch
3. Povídky o sociálních rozporech na venkově
- Na statku a v chaloupce
- Pod pustým kopcem
- Na vejminku

III. Dramatická tvorba
- Král Vukašín
- Záviš z Falkenštejna

5. Karolína Světlá ( 1830 – 1899 )
- Vlastním jménem Johanka Rottová.
- Narodila se v Praze v zámožné poloněmecké rodině, ona i její sestra Sofie byly vychovávány převážně německy
- Teprve kolem roku 1848 se začaly vlastenecky uvědomovat, zásluhu na tom měl jejich domácí učitel prof. Mužák, který se stal manželem autorky
- Po smrti jediné dcery se autorky nervově zhroutila a léčila se v manželově rodném kraji ve Světlé pod Ještědem
- Na rozdíl od B.Němcové se nemusela obávat bídy a mohla hlouběji studovat venkovský lid
- Na počáteční tvorbu autorky měl vliv evropský romantismus později ji ovlivnila francouzká autorka Sandová
- Znala se z Nerudou

I. Ještědské romány
- Autorka se snažila oslavit Ještěd neboť cítila že tato oblast není umělecky zachycena, snažila se o realismus, ale používala ještě prvky romantismu
- Zaměřila se na emancipované ženy, které se dokáží zříct svého osobního štěstí
1. Vesnický román. Hl. hrdina Antoš Jirouc pochází z chudé rodiny pracuje na statku.Po smrti rychtáře mu nabídne už starší rychtářka manželství. Manželství bylo věkově i sociálně nerovné. Manželství nešťastné, ale Antoš ženu nemohl opustit protože rozvod nebyl možný.Antoš získal upřímný citový vztah k Sylvě, která sloužila na statku a staral se o děti když byli nemocné. Sylva slíbila umírající rychtářce se že za Antoše nikdy neprovdá. Sylva nakonec odchází ze statku.
2. Kříž u potoka.Román ukazuje sílu hlavní hrdinky Evičky, která se rozhodla, že bude bojovat s osudem, aby sňala kletbu z rodu Potockých.Evička si vzala jednoho z rodu Štěpána ovšem ten začal vyhledávat pochybné známosti, život sním byl utrpení.
3. Frantina.Hl. hrdinka je žena, která se po letech setká se svým přítelem z mládí a když pozná že je vůdce loupežnické bandy tak ho neváhá potrestat smrtí.
4. Kantůrčice
5. Nemodlenec

II. Prózy z pražského prostředí
1. Zvonečková královna
2. Černý Petříček
3. Hubička – Zachytila lásku Venduly a Lukáše. Tato povídka se stala v úpravě Elišky Krásnohorské libretem ke Smetanově opeře.

5. Jakub Arbes (1840 – 1914)
- S májovci souvisel jen volně, spojoval je odiv k Máchovi
- Arbesovo dílo je na přechodu romantismu a realismu
- Psal pod vlivem amerického básníka Edgara Allana Poe a taky německých romantiků
- Z našich autorů vzorem Neruda
- Narodil se v Praze na Smíchově
- Studoval v Praze techniku, z finančních důvodů zanechal studia a zajímal se o práci žurnalisty v národních listech
- Pro své protivládní brožury byl vyšetřován a vězněn
- Z redakce národních listů byl propuštěn také pro sympatie dělnickými hnutí

I. Romaneta
romaneto – Název pochází od Nerudy, novelistický příběh s nějakou záhadou nebo tajemstvím, které autor nakonec vysvětlí

Svatý Xaverius
- Spisovatel přišel do chrámu Sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně. Zaujal ho tam obraz malíře Balka, který zachycuje smrt světce Xaveria. Seznámil se tam s člověkem, který se jmenoval Xaver a prohlížel si bedlivě obraz. V jeho rodině se vyprávělo, že zvláštní rysy na obraze ukazují cesty k záhadnému pokladu. Xaver chtěl vypátrat toto tajemství, zdálo se mu, že z obrazu vyčetl správnou cestu a to do Strahovského lomu, tam našli ale jenom rezavou krabici a bezcenné kameny. Spisovatel se pak s Xaverem rozešel a setkali se náhodou ve vězení ve Vídni. Xaver objasnil tajemství obrazu z chrámu a po bedlivém pozorování si člověk zvyká na trpělivost a vytrvalost a to je prý cesta k vzácnému pokladu.
Newtonův mozek
- Je to romaneto o stroji rychlejším než světelný paprsek. Je vyprávěno jako sen.Vypravěči se zobrazuje jeho mrtvý přítel a provází ho na dobrodružném letu do historie lidstva.Tady se ukazuje,že dějiny jsou naplněny válkami, násilím, zabíjením.

II. Sociálně kritické romány
Kandidáti existence
- Zachycuje příběh několika dělníků, kteří se snaží uskutečnit myšlenky utopického socialismu
Štrájchpudlíci
- Byli to mladí dělníci v pražských barvírnách plátna
Moderní upíři