Nauka o textu

Od | Zasláno do sekce Čeština | Ve 26-09-2008

 

- Základní jednotkou komunikace je výpověď. Spojováním výpovědí vzniká nejvyšší komunikační jednotka – KOMUNIKÁT, který je výsledkem procesu dorozumívání

- Text – je celistvý a soudržný jazykový útvar, jehož prostřednictvím se realizuje lidská komunikace. Otázkami spojenými textem se zabývá čas jazykovědy zvaná Textová lingvistika(textová syntax)

Komunikace – proces dorozumívání, společenský styk s cílem vyměny myšlenek mezi lidmi.

- základní složky komunikace

o účastníci komunikace –ty mezi nimi dochází k dorozumívání

o téma komunikace – skutečnost, která se sděluje

o zvolený kód komunikace, tedy systém znaků a pravidel jejich spojování, kteréme rozumí oba komunikanti

o komunikační kanál, tj. prostředek a prostředí komunikace

- Podle prostředku dorozumívání rozlišujeme dva základní druhy komunikace na verbální a neverbální

- Podle počtu účastníku komunikace lze rozlišit monolog a dialog

Záznam výpovědí v textu - v psaných text existují různé způsoby, jak něčí výpověď zaznamenat. Užívají se k tomu prostředky gramofické i mluvnické:

- Přímá řeč- podává něčí projev přímo tak, jak byl pronesen Je oddělena ubožkami a bývá uvedena tzv. uvozovací větou

- Nepřímá řeč – pouze reprodukce, zpráva o něčím výroku. V textu je vyjádřena vedlejší větou předmětnou., ve který se původní osoba, čas, přip. i slovesný způsob výpovědí přizpůsobí větě hlavní.

- V moderní umělecké literatuře není vždy přímá řeč jasně odlišena od ostatního textu

o Nevlastní přímá řeč - je mluvnicky shodná s přímou řečí, ale není oddělá uvozovkami

o Polopřímá řeč – užívá pouze 3. osoby jako v pásmu vypravěč, ale jazykové prostředky ještě odkazují k řeči přímé.

Výstavba textu – text není pouze mechanický, nepropojený sled jednotlivých vět. Je to celek spjatý tématem, v něž na sebe větné i nevětné výpovědi navazují. Prostředky návaznosti zajišťují soudržnost textu

- Jazykové prostředky soudržnosti textu

o Princip aktuálního členění výpovědi – dle něj se každá věta člení na téma (již známo) a réma(novinka).

o Tématické posloupnosti - v textu obvykle následující výpověď navazuje na předcházející. Základní způsoby vyjádření souvislosti témata jsou:

§ Postupná tématická návaznost, průběžná tématická návaznost

o K vyjádření soudržnosti textu se užívá také prostředky lexikální. Jsou to různá zájmena, příslovce nebo částice, které- odkazují do textu, odkazují mimo text, nahrazují části textu, navazují kontakt a udržují pozornost příjemce

- Členění souvislého textu

o Vedle soudržnosti je významnou vlastností textu i jeho členitost. Vyplývá z obsahu textu a pomáhá příjemci se v něm orientovat. Rozlišujeme

§ Horizontální členění textu – vnější členění prostoru textu na odstavce a vyšší jednotky

§ Vertikální členění textu je vnitřní členění, která hierarchizuje obsah textu a usnědňuje jeho příjem případně učení

Patří sem velikost a ty písma, barevná kompozice textu, členění pomocí římských a arabských číslic, písmem, paragrafu apod., tituly, mezititulky, grafy, schémata ilustrace