Obohacování slovní zásoby

Od | Zasláno do sekce Čeština | Ve 26-09-2008

 

Nauka o tvoření slov (derivologie) je jazykovědná disciplína, která popisuje způsoby tvoření slov, jejich slovotvornou stavbu a slovotvorné vztahy k jiným slovům.

Struktura slova

- každé slovo lze rozdělit na MORFÉMY, což jsou nejmenší, dále nevčlenitelné části slova, která ještě mají nějaký význam slova a je společná všem slovům:

o kořen – část slova, která vyjadřuje význam slova a je společná všem slovům příbuzným

o přípona – morfém, který stojí za základem slova

o koncovka – morfém, který stojí za základem slova

o koncovka – část slova, která se mění při ohýbání

o předpona – morfém, který stojí před základem, na začátku slova

Odvozování – je nejčastější způsob tvoření slov v čeština. Rozumí se jim tvoření slov s novým významem pomocí předpon, přípon, popř. koncovek připojovaných ke slovu základovému. Odvozováním vznikají slova odvozená – příklad – ryb-a , ryb-ář

Skládání – je tvoření nového slova ze dvou, řidčeji tří slov nebo slovotvorných základů. V češtině je ve srovnání s odvozováním méně časté. Skládáním vznikají slova složená.

- vlastní složeniny – nedají se rozdělit na dvě samostatné existující slova (trojúhelník)

- nevlastní složeniny – vznikly přímým sepětím slovního spojení a lze je rozložit na samostatná slova (okamžiky (mžik oka)

Zkracování – způsob tvoření nových pojmenování ze zkrácených částí základových slovo. Věcný význam slovo se při zkracování nemění. Zkracováním vznikají zkratky a slova zkratková

- iniciálové zkratky – vznikají z počátečních písmen. Tedy iniciál jednotlivých slov víceslovného názvu např. USA

- Zkratková slova – vznikají spojením počátečních hlásek nebo slabik několikaslovného názvu. Např. ČEDOK (česká dopravní kancelář)

Z praktických důvodů se v písmu zkracují některá často užívaná slova jako je například – např., př. N. l., dále pak oficiální zkratky akademických titulů