Slohové rozvrstvení slovní zásoby

Od | Zasláno do sekce Čeština | Ve 26-09-2008

 

Základní jazykovědnou disciplínou, která zkoumá slovní zásobu, je lexikologie.

- Lexikologie je jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu. Tj. souhrn všech slov určitého jazyka. Za základní jednotku slovní zásoby je tradičně považováno slovo

- Slovní zásoba češtiny obsahuje kolem milionu slov. Jádro slovní zásoby tvoří nejčastější, nepostradatelné pojmy (např. pojmenování rodinných vztahů, času), které ovládá každý. Ostatní slovní zásoba je proměnlivá.

- Souhrn slov která ovládá jeden uživatel jazyka, se nazývá individuální slovní zásoba. Dělí se na individuální zásobu:

o Aktivní – slova, která jedince nejen zná, ale také e bez problému užívá (5-8 tisíc slov)

o Pasivní – slova, kterým sice jedinec rozumí, ale sám je neužívá (průměr 40 tisíc, na vzdělání).

- Slovní zásoba obsahuje jedna slova neutrální, která jsou použitelná jakýmkoli mluvčím v jakékoli situaci (např. mít, pod, kočka), jedna slova příznaková, které odlišuje zvláštní zabarvení, příznak.

- Příznakem slova je jeho spisovnost/nespisovnost

o Slova spisovná – jsou hovorová, knižní odborná a básnické poetismy

o Slova nespisovná pocházejí z obecné češtiny, nářečí, profesní mluvy, slangu a argotu.

- Dobové zabarvení vyděluje ve slovní zásobě

o Slova historická (historismy), která pojmenovávají již zaniklé skutečnosti (např. dráb)

o Slova zastaralá (archaismy), která se už neužívají a ustupují novějším slovům

o Slova nová (neologismy), která jsou nově utvořená nebo přejatá o dosud ve slovní zásobě zcela nezakotvila.

- Citové zabarvení expresivita), rozlišuje slova podle citového vztahu na

o Kladně zabarvená

§ Familiární, užívá v důvěrném styku (miláček, pejsánek)

§ Hypokoristika – domácké obměny jmen např. mamka, Pája

§ Dětská slova, užívaná dospělými při rozhovor s dětmi (hačat, papu)

§ Eufemismy – zjemňují nevhodnou skutečnost, např, zesnout místo umřít

o Záporně zabarvená

§ Slova hanlivá (bába špicl) a některá slova zveličelá (psisko)

§ Slova zhrubělá (tlama, žrát) a vulgární (hajzl, kráva)

§ Dysfemismy – slova zveličující nepříjemnou skutečnost (chcípnout)