Souvětí podřadné

Od | Zasláno do sekce Čeština | Ve 01-10-2008

 

- obsahuje jednu větu hlavní a jednu či více vět vedlejších, který závisí na větách řídicích jako větný člen. Řídicí větou přitom může být věta zcela nezávislá i věta, která je už sama závislá
- druhy vedlejších vět
o Podmětná – vyjadřuje podmět věty řídící, která je přísudkovou částí
o Přísudková – vyjadřuje jmennou část přísudku jmenného se sponou
o Předmětná – vyjadřuje předmět věty řídicí, závisí na slovese věty řídicí nebo přídavném jménu
o Přívlastková – vyjadřuje přívlastek rozvíjející některé podstatné jméno věty řídící.
o Doplňková – vyjadřuje doplněk věty řídicí, závisí na slovese a na podmětu nebo předmětu věty řídicí (jak, kterak)
o Příslovečná – vyjadřuje příslovečné určení rozvíjející přísudek věty řídicí. Může nastat, podle druhá přívlastku:
 Místní – vyjadřuje místní určení
 Časová – vyjadřuje časové určení nebo omezení týkající se obsahu věty řídící
 Způsobová – vyjadřuje příslovečné určení způsobu, míry nebo prostředku
 Příčinná (důvodová) – vyjadřuje příčinu ve vztahu k obsahu věty řídící
 Účelová – vyjadřuje účel vzhledem k obsahu věty řídicí , tj. okolnost, ke které směřuje naše jednání
 Podmínková – vyjadřuje podmínku, při které může nastat děl věty řídicí.
 Přípustková – vyjadřuje přípustku, tj. okolnost, která je v rozporu s obsahem věty řídicí.

Souvětí
- spojení dvou nebo více vět ve vyšší mluvnický i obsahový celek v němž věty ztrácejí svoji samostatnost a vstupují do vzájemných významových i větných vztahu
- Věty v souvětí se spojují pomocí spojovacích prostředků:
o spojky – a, ale, protože, však, -li atd.
o vztažná zájmena – co který jaký, jenž
o vztažná příslovce (kde, kam, kudy, odkud apod.
- dělení -> nezávislá je hlavní, závislá je věta vedlejší
- Vztahy mezi větami
o Přiřazování – věty jsou na stejné úrovni (a, i, ale, neboť, ani a další
o Podřazování – jede z členů je druhému mluvnicky podřazen