Stylistika – funkční styly

Od | Zasláno do sekce Čeština | Ve 01-10-2008

 

Stylistika

- je nauka o jazykovém sluhu (stylu). Zkoumá a vykládá výstavbu jazykových projevů a sleduje způsoby, jimž se pro jednotlivé druhy slohy vybírají jazykové prostředky.
- Používá pro své zkoumání prostředků jiných jazykovědných disciplín, aby popsala charakteristické rysy stylu v oblasti hláskoslovní, tvarosloví slovní zásoby i větné skladby.
- Funkční styly:
o Prostěsdělovací (hovorový) má funkci prostě sdělnou
o Publicistický má funkci získávací a přesvědčovací
o Odborný má funkci odborně sdělnou
o Administrativní má funkci hospodářsko-správní a řídicí
o Umělecký má funkci estetickou
o Řečnický má funkci agitační, propagační, přesvědčovací

Stylistika jazykových prostředků
- pro každý styl je příznačná příslušná stylová vrstva jazykových prostředků. Stylovou vrstvu tvoří prostředky ze všech rovin jazyka. Ty prostředky, které jsou typické pro určitý styl, se označují jako stylově příznakové a mohou jimi být prostředky:
o hláskové
o tvaroslovné
o slovotvorné
o snytatický

Mluvený projev – bývá nejčastěji jedinečný, neopakovatelný a váže se na konkrétní situaci časovou nebo místní. Je základní pro styl prostěsdělovací. Charakterizuje ho přímý kontakt s adresátem a nepřipravenost. Existují i projevy nepřímé (televize), částečně nebo úplně připravení (přednáška, …)

Psaný projev - nebývá vázán na konkrétní situaci a je možné se k němu kdykoli vracet. Je zpravidla připravený, s nepřímým kontaktem mezi pisatelem a adresátem. Je základní formou projevu ve stylu publicistickém, odborném a uměleckém.

Slohový postup je způsob ztvárnění tématu (řazení, výběr prostředků) jako celku vzhledem k cíli projevu. Slohový útvar je potom konkrétním výsledem použití jednoho nebo více slohových postupů, je to ucelená, obsahově i formálně uzavřená textová jednotka.