Tradice historické beletrie v české literatuře

Od | Zasláno do sekce Čeština | Ve 01-10-2008

 

Počátky historické beletrie v Čechách jsou spojeny s 80. a 90. léty 19. století, resp. s érou realismu. Vyznačují se vlivem francouzské a ruské literatury a zejména zpočátku mají výchovné tendence. Hlavním vzorem autorů historické beletrie bývá Walter Scott.

Václav Beneš Třebízský (1849-1884)
Katolický kněz, kriticky hodnotil husitství. Měl zájem o pobělohorskou dobu a dobu vlády Josefa II.
Obvykle píše povídky:
V červáncích kalicha, V záři kalicha, Pobělohorské elegie, Pod doškovým střechami
Bludné duše - román o selském povstání z doby Josefa II. - Třebízský vyjadřuje soucit s utrpením lidu

Alois Jirásek (1851-1930)
Středoškolský učitel dějepisu, ovlivněný Palackého koncepcí - za vrchol českých dějin pokládá husitství, zatímco pobělohorské období značí pojmem “doba temna”. Ve svých dílech usiluje o výchovně vlastenecký ráz, často také fabuluje. Zpravidla rozvíjí několik dějových linií; používá prostý jazyk, archaismy.
Témata: období husitství; široké románové kroniky, doba pobělohorská, lidové vzpoury a povstání. Jiráskovu tvorbu si můžeme rozdělit do tří období:
Nejstarší období dějin:
Staré pověsti české: o Žižkovi, Kozinovi, Jánošíkovi (čerpal z Kosmovy a Dalimilovy kroniky)
Husitské období:
Mezi proudy - třídílný román, vzrůst společenských rozporů za Václava IV., počátky reformního hnutí, osudy Jana Žižky, vydání Kutnohorského dekretu;
Proti všem - románová trilogie, rozkoly v husitském hnutí, rozmach a vrchol husitství, založení Tábora
Bratrstvo - románová trilogie, doznívání husitských válek na Slovensku
Husitský král - 2 dílný nedokončený román, vláda Jiřího z Poděbrad
Pobělohorské období:
Skály - román, vzpoura na Čáslavsku
Skaláci - román, selská vzpoura 1775 na Náchodsku
Psohlavci - román, protifeudální odboj, povstání Chodů; staring Kozina, Lomikar & others…
Temno - román, spektrum společenských typů, nedá se vyčlenit jednotlivý hrdina, období protireformace

J. K. Tyl
Povídky Dekret Kutnohorský a Rozina Ruthardova

Zikmund Winter (1848-1912)
Archivář, historik, učitel; působí v Rakovníku; historicko-kulturní studium 14.-15. st.; Píše kratší prózy, zejména povídky z období 15. a 16. století - na rozdíl od Aloise Jiráska je hrdina více individuální, psychologicky propracovanější; Winter vyniká dobrou povahokresbou, užívá archaismy, historismy, často dialogy.
Soubory povídek: Rakovnické obrázky, Pražské příběhy
Mistr Kampanus - román, příběh českého vědce, básníka a rektora UK J. K. Vodňanského (skutečná postava), který ve snaze zachovat univerzitu dělá ústupky; jazyk Winterův zde archaický jest.

Julius Zeyer
Ondřej Černyšev - historický román z ruského dvora 18. století

Josef Holeček (1853-1929)
“Ideolog selství”, slovanofil;
Naši - románová kronika (Písecko 1850-66)

Jan Herben (1853-1929)
Do 3. a 4. pokolení - období od vlády Marie Terezie do roku 1860; románová kronika z Moravského Slovácka

Vladislav Vančura (1891-1942)
Lékař, krátce komunista; popraven za heydrychiády. V jeho dílech nacházíme časté prolínání jazykových rovin, biblismy ale i hovorové výrazy. Používá složité větné konstrukce, patrná je lyričnost; některá díla zfilmována.
Markéta Lazarová - baladický román z doby středověku; Láska Markéty a loupežníka Mikuláše Kozlíka a spor dvou loupežnických rodů; polemika se současností; básnická próza (lyrická), využití kontrastů, vstupy vypravěče.
Pole orná a válečná - protiválečný román; charakterizuje nedávnou historii; nechce zachytit průběh historického dění, nemá být vzorem pro jednání. Popisuje obecně válku a člověka, zabývá se problémy historického hodnocení. Závěr: hrdina je se všemi poctami pochován jako neznámý vojín.
Obrazy z dějin národa českého - monumentální beletristický pohled na naše dějiny; jazykově perfektní; podpora národního sebevědomí

Jaroslav Durych (1886-1962)
Katolický publicista, odpůrce TGM, lékař, voják.
Durych používá kontrastů (světlo x tma, smyslnost x duchovní láska)
Bloudění - “větší valdštejnská trilogie” - román; obrovská třídílná freska z období 30leté války, sevřený děj, barvitý obraz doby, míšení stylů; obsahově a stylově protiklad Aloise Jiráska
Rekviem - “menší valdštejnská trilogie” - povídkový triptych; hlavní postava Albrecht z Valdštejna

Ivan Olbracht (1882-1952)
Syn Antala Staška, komunista (Rudé právo).
Nikola Šuhaj loupežník - zpracování mýtu; románová balada z konce první světové války a poválečných let; vesnice Koločava; ztělesnění touhy lidí po svobodě (příběh vojenského zběha); jazyk: reportážně věcný, využití lidové slovesnosti, archaismy, biblismy, objevuje se dialekt; scény ze života Židů

Václav Kaplický (1895-1982)
Prozaik, hlavní téma - utiskování lidu církví a feudály;
Gornostaj, Čtveráci, Železná koruna

Karel Nový
Železo železem se ostří, Sarajevský atentát

Vladimír Neff (1909-83)
Poloha realistická kronikářská; pestrý a bohatý způsob vyjadřování, neobvyklé obraty, čtivost, imaginace;
Lidé v Tógách (Neffova prvotina) Sňatky z rozumu (pentalogie), Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova,
Královský vozataj- rodinná sága, vývoj českého měšťanstva
trilogie: Královny nemají nohy, Prsten Borgijů, Krásná čarodějka - historie využita jako kulisa, smyšlený hrdina, události (á la baron Prášil)
Ladislav Fuks
Vévodkyně a kuchařka - historický román z prostředí Vídně

Jiří Šotola
Zobrazuje obyčejného malého člověka v soukolí dějin.
Tovaryšstvo Ježíšovo - román z období rekatolizace v 17. století; modernizace historické prózy
Kuře na rožni - román, volně navazuje na předešlý, paralela mezi mocenskými manipulacemi s lidmi
Svatý na mostě - demytizace Jana Nepomuckého

Jarmila Loukotková
Píše historické romány z období Říma - Spartakus, Není římského lidu
Navzdory básník zpívá - životopis Francoise Villona

Světová historická beletrie
Walter Scott
Sbírá lidovou slovesnost starých lidových skotských balad, píše historické romány a povídky, jeho díla jsou velice oblíbená, čte se dodnes. Řada Scottových děl byla zfilmována, styl napínavý, čtivý, ovšem na úkor psychologické propracovanosti. Postavy jsou buďto skutečné nebo vymyšlené.
Wawerly - román ze skotských dějin
Ivanhoe - příběh středověkého rytíře z dob krále Richarda

Henryk Sienkiewicz (1846-1916)
Polský prozaik, dramatik, publicista, nejoblíbenější polský spisovatel všech dob.
Ohněm a mečem (trilogie), Potopa, Pan Wolodyjowski,
Quo vadis - o prvních křesťanech
Křižáci - válka s křižáky, vítězství Poláků u Grunwaldu

Viktor Hugo
93 - autor líčí situaci panství v době revoluce
Honoré de Balzac (1799-1850)
Historický román Šuani

Gustav Flaubert (1821-1880)
Salambo - historický román o Kartágu

Lev Nikolajevič Tolstoj
Šlechtic, žil v Jasné Polaně.
Vojna a mír - rozsáhlý historický román; Tolstoj velmi pečlivě vychází z historických pramenů (ovlivnil přístup našich autorů k historické tématice, např. Jiráska), zachycuje Napoleonovo tažení do Ruska, v románu vystupují i skutečné postavy ze všech společenských vrstev. V díle, které obsahuje obrovské množství postav, jde o nalezení smyslu života.

Lion Feuchtwanger
Emigruje z Německa kvůli Hitlerovi, pobývá v ČSR, Francii a USA, píše především historické romány (od nejstarších dob do současnosti). V knihách uvádí historická fakta; píše srozumitelně a čtivě.
Joseph Flavius - trilogie z římských dějin z dob prvních křesťanů
Židovka z Toleda - román z 13. století - svaté války, křesťané bojující proti muslimům;
Žid Süss - hlavním hrdinou je židovský finančník z 18. století; končí popravou;
Lišky na vinici - z doby bojů amerických osad za nezávislost
Bláznova moudrost - týká se filozofa J. J. Rousseaua (položil základy ideologie, která pak vyvrcholila francouzskou revolucí),
Goya - životopisný román o španělském malíři,
Čekárna (Úspěch, Oppermannovi, Exil) - trilogie, zachycující nástup fašismu v Německu, zmiňuje se o ohrožení Židů

Thomas Mann (1875-1955)
Německý prozaik a publicista, roku 1933 emigroval, 1936 přijal československé občanství. 1938 odjel do USA, 1944 se stal občanem USA. Po válce žije ve Španělsku. Nobelova cena v roce 1929.
Buddenbrookovi - Mann v tomto díle autobiograficky zachytil osudy čtyř generací obchodnického rodu
Josef a bratří jeho - biblická tetralogie, reflektuje na historickém pozadí politické problémy své doby
Doktor Faustus - vypovídá o osudu Německa ve 20. století