Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století ve světové a v české literatuře

Od | Zasláno do sekce Čeština | Ve 01-10-2008

 

-90.léta 19. století = ohromný přerod veškerých hodnot (kapitalistická společnost se díky obrovským soc.
rozdílům sama zničila + rychlý spád událostí + narušení morálních vazeb = nespokojenost)
-kritika střední vrstvy, touha po vzbouření
-vznik nových politických stran a skupin (anarchistické), radikální mladší generace se bouří
-střídání a vznik nových uměleckých stylů
-IMPRESIONISMUS
-snaha zachytit co nejvěrněji skutečnost = prchavost jevu (jen okamžik)
-barevnost, sluchovost-vnímání všemi smysly
-lyrické básně, asociace, důraz na své pocity, ne na děj, nepropracovaná psychologie postav
-lit:bezprostřednost, spontálnost, melodičnost, zachycení neopakovatelného okamžiku, lyričtější jazyk
-SYMBOLISMUS
-1886:Manifest symbolismu- Jean Moreas
-zachycení skutečnosti náznaky, symboly (=prostor pro dotvoření ve fantazii čtenáře), skryté představy
-zobrazení myšlenek a pocitů symboly = vnesení metafory, obrazotvornosti do literatury, tajemnost
-hlavně poezie-podmanivé verše, snaha o formální dokonalost=melodičnost, hudebnost vetše
-snaha vsugerovat pocit, hledání podstaty, pomalé odhalování tajemství
-DEKADENCE
-původně literatura vyjadřující pohrdání nad měšťáckou morálkou, používání tabuizovaná témata
-pocit únavy, bezvýchodnosti, mravního úpadku, skepse, zmaru, rozkladu a smrti
-vzpoura proti společnosti = cíl – šokovat (neobvyklé náměty, tabu)

PROKLETÍ BÁSNÍCI
-Charles Baudelaire (1821-1867)
-nenávist k otčímovi, bohémský život dandyho (alkohol, drogy, hýření peněz), život pod dohledem
soudního opatrovníka, obživa-literární tvorba
-symbolista
-Květy zla
-vzbudila obrovské pohoršení, B. po vydaní odsouzen (pokuta+vyřazení 6 básní)
-100 básní v 5 dílech –Spleen a ideál, Květy zla, Vzpoura, Víno, Smrt
-rozhraní romantismus/symbolismus/realismus/dekadence
- hlavní motiv=nemožnost člověka dosáhnout štěstí
-kontrast: spleen x ideál, krása x ošklivost, touha žít x opěvování smrti,
-poselství:krása nespočívá v líbivosti a dobru, ale v pravdě dobité ze zla, nahé a otevřené až k
cynismu
-provokující otevřenost, touha po kráse=cynismus (hledá ji v ošklivosti)
-Zdechlina (Mršina)
-holý obraz rozkladu a hniloby x krása mrtvých lásek, život x smrt, krása jev pravdě
-Ó, já tě zbožňuji
-zoufalství, láska x pohrdání, láska přináší radost i smutek
-Malé básně v próze
-lyrické obrazy z určitého místa
-Paul Verlaine (1844-1896)
-bohémský život, vztah k Rimbaudovi (intimní ?), cesty po Evropě s R, za jeho postřelení (v deliriu)
zatčen, alkohol, drogy + tíhne k náboženství, upil se k smrti
-symbolista (navazuje na Baudelaira)
-Básnické umění = programová báseň symbolismu
-obsahová neurčitost - náznak, vnitřní opravdovost, citlivost, subjektivnost díla, hudebnost
-Galantní slavnosti
-návrat k francouzské poezii 17.století
-Saturnské básně
-Podzimní báseň- pocity z oodzimní přírody, příklad symbolů a hudebnosti

Jean Arthur Rimbaud (1854-1891)
-geniální dítě, problémy ve škole, věčná existenciální neuspokojenost, hledání absolutna, věčné útěky:
do Belgie s Verlainem, od žen k mužům, od vědomí do deliria, od literární tvorby k tuláctví
-předchůdce symbolismu, tvorba v rozmezí 15-19 let
-Sezóna v pekle
- o životě s Verlainem, po sepsání zničil
-Iluminace
-sbírka básní, vydána až posmrtně Verlainem
-formální dokonalost-metafory, personifikace, kontrast, zvukomalba, hovorová řeč, často sonet
-Spáč v úvalu (protiválečná báseň, příroda a spící voják, tragická pointa=voják je mrtvý)
-Večerní modlitba
-snaha šokovat-už jen dle názvu, bohémství, tuláctví
-protiklad: krásný sen x realita, která bolí
-Opilý koráb
-snové autobiografické ztotožnění básníka s korábem zmítaném na moři, fantazie
básníka (nikdy neviděl moře), bouřlivá plavba
-tok asociací, řetězec metafor
-Samohlásky
-zvuk a tvar amohlásek spojuje s barvami
-„ A čerň, E běl, I nach, O modř, U zeleň hlásek,…“

-Stephan Mallarmé (1842-1898)
-tvůrce apropagátor symbolismu, teze dokonalého umění „umění pro umění“
-těžce dešifrovatelná symbolistní poezie, inspirace ve snu, asociativní a velmi hudební poezie
-Faunovo odpoledne (pohanský bůžek)
-Vrh kostek nikdy nezruší náhodu (vydáno posmrtně)
-Rainer Maria Rilke (1875-1926)
-pražský rodák x Němec
-rysy symbolismu i impresionismu, subjektivní dojmy a pocity (utrpení, láska, úzkost), smysl života a
poezie hledá v sobě
-Kniha hodin, Nové básně, Orfeovy sonety
-Oscar Wilde (1854-1900)
-Angličan irského původu, hlavní představitel dekadence, estét, společenský, výstřední chování i oděvy,
kvůli homosexualitě odsouzen ke 2 letům vězení, zemřel zlomen v bídě v Paříži
-dramatik, prozaik, básník, dekadent
-Obraz Doriana Graye
-dekadentní román s množstvím fantazie
-Mladík DG je ovlivněn lordem Wottonem a chce zůstat stále mladý a krásný, změny jeho duše
i těla zaznamenává portrét, obraz uschován ve staré učebně, DG se tam chodí dívat, zabije
malíře obrazu, ve vzteku probodne obraz = smrt, pod obrazem nacházejí sluhové ohyzdného
starce, identifikace DG jen podle prstenů
-Šťastný princ a jiné pohádky, Slavík a růže (pohádky)
-Jak je důležité míti Filipa, Ideální manžel
-satirické komedie
-Salome (dekadentní tragédie)
-Strašidlo Cantervillské (povídky)
-Balada o žaláři Readingu (básně-reakce na vězení)
-Alexandr Alexandrovič Blok (188-1921)
-ruský symbolista, stručný, úderný jazyk, zaměřen na reálný život
-Verše o krásné dámě
-Dvanáct -politická (revoluční-po říjnové revoluci 1917) poema

ČESKÁ MODERNA
-vyústění politické krize v zemi = rozchod kultury s politikou
-název „moderní blábol“ Jaroslav Vrchlický
-90.léta :kritika ruchovců a lumírovců
-politická a sociální tematika, svoboda projevu, subjektivita
-1895: Manifest české moderny
-důraz na uměleckou individualitu, vnitřní pravdu jedince, proti lumírovské generaci,
-předznamenán statí F.X. Šaldy „ Syntetism v novém umění“ doporuční spojit symbolismus a
realismus (protilehlé směry)
-O.B5ezina, A. Sova, J.S. Machar, V.Mrštík, F.X.Šalda, K.Hlaváček,…
-Josef Svatopluk Machar (1864-1942)
-* Kolín, studie v Praze, úředník ve Vídni x český politický a kulturní život, skeptik k Rakousku i
Čechám, před válkou krajně pravicové názory
-mluvčí generace ČM, realistická subjektivní a politická lyrika, satira
-lyrická poezie
-Confiteor I-III.
-subjektivní, provokativní odsouzení falešné měšťácké morálky a politiky (x ruchovci)
-otevřená zpověď básníka, nedůvěřivého ke společenským ideálům – pocit zklamání, ironie
-stručnost, neobraznost, hovorový jazyk
-Čtyři knihy sonetů
-4 roční období
-politická lyrika-kritika české politiky a společnosti, zklamání, láska k vlasti
-Boží bojovníci (husité bojovali za víru =ironické srovnání ),
-Tristium Vindobona (politická lyrika –forma žalozpěvu)
-epická poezie
-Zde by měli kvést růže
-9 veršovaných povídek , kritika o těžkém otrockém postavením žen v měšťácké společnosti
-Magdaléna
-veršovaný román, přímá obžaloba maloměšťacké morálky
-prostitutka Lucy chce začít nový život x zrada milence Jiřího kvůli poslanecké kariéře, L opět
končí v nevěstinci, ale morálně čistší než celá společnost
-pozdní lyrika
-obrat- místo ostré ironie, sarkasmu a jízlivosti snaha hledání pozitivních východisek (antika,
historické osobnosti, slábne společenská kritičnost)
-Svědomí věků
-9 básnických sbírek, např: V záři helénského slunce, Jed z Judey (antika), Barbaři(středověk),
Pohanské plameny(renesance), Roky za staletí (fr.revoluce)
-snaha o soupis etických principů ldstva = vliv Huga a Vrchlického
-próza =fejetony
-Antonín Sova (1864-1928)
-* Pacov, v dětství smrt matky-sensitivní lyrika, láska k dceři Vrchlického, studie práv v Praze, redaktor
Ottova slovníku
-impresionismus, symbolismus, „básník podzimu a české krajiny“
-impresionismus
-Květy intimních nálad
-lyrická krajinomalba, zachycení okamžiku, v krajině promítnuty duševní stavy básníka-
melancholie, smutek, melodické verše
-např: U řek, Olše, Rybníky
-Z mého kraje
-intimní přírodní lyrika, opěvování rodného kraje.J Čechy, přírodní proměny, chudoba, tradice
-Soucit a vzdor (vnitřní rozpory moderního člověka, revolta)
-Zlomená duše
-kapitoly z fiktivního deníku předčasně zemřelého přítele
-zaměřeno na psychiku trpícího člověka, pocit. Každá radost je vykoupena hořkostí
-volný verš
-symbolismus
-Vybouřené smutky
-stylizace do „smrtelně zraněného básníka“ vyštavého ostatními na „horu snů“, všude kolem
bída, deziluze „morový zápach království“
-Údolí nového království
-poutník, vidina nového světa a harmonického království, návrat z hory snů na zemi
-Dobrodružství odvahy (naděje do budoucna)
-Ještě jednou se vrátíme
-přírodní, milostná lyrika (impresionismus a symbolismus zároveň)
-obsahová neurčitost, náznakovost, citová opravdovost, melodičnost
-b. Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy (celý život čekání na lásku x přijde až, když je starý =
symbol pomíjivosti)
-b.Princezna Lyoleya (halucinační přelud nemocného básníka, po uzdravení zmizí)
-Zpěvy domova ( reakce na 1.sv. válku, vlastenectví, láska k domovu, odpor k válce
-Drsná láska (poválečná lyrika, vyznání lásky k rodnému kraji-chudý, drsný)
-próza
-Ivův román
-Tóma Bojar(bojovník za změnu venkovského života)
-Pankrác Budecius, kantor (novela, učitel,muzikant s odevzdaností přijímá svůj tragický osud
-Otokar Březina (1868-1929)
-vlastním jménem Václav Jebavý, *Počátky, učitel na obecné škole, studia filosofie, samotář-bez rodiny
-symbolismus, díla velmi intelektuálně náročná-„šílenství metafor“, hudebnost volného verše
-Tajemné dálky
-duchovní lyrika se sklony k mysticismu, hledání smyslu života, vesmíru,…
-odraz neradostného života (smrt obou rodičů, chudoba,nenaplněná láska), elegie
-b.Moje matka (zpověď básníka z bolestných zážitků, láska k mrtvé matce, pocit samoty)
-Svítání na západě
-oxymóron v názvu,západ=práh mezi životem a smrtí,možné vysvobození z pozemského
utrpení, velmi abstraktní
b. Tys nešla (neurčitost tématu=čekání na ženu, inspiraci, smrt?,duševní obraz lyrického hrdiny
-Větry od pólů
-vrchol abstrakce(=odproštění se od reality),filosof. otázky(život-bytí, čas, prostor, vyšší moc)
-Stavitelé chrámu, Ruce
-představa o duchovním sbratření lidí, spiritualita + humanita
-Hudba pramenů, Skryté pevniny (knihy esejí-náboženské, přírodovědné
-Karel Hlaváček (1874-1998)
-*Libeň, sportovec, malíř, ilustrátor (Moderní revue), předčasná smrt na TBC
-nejčistší dekadence
-Sokolské sonety
-vliv lumírovců – optimistická vlastenecká sbírka x zřekl se jí
-Pozdě k ránu
-lyrizovaná próza –neurčité
-přechod mezi dnem a nocí-šedá neurčitá atmosféra, pesimismus, svět ponořený do šera
-přírodní jevy obrazem básníkova nitra x neurčité, obrysy i předměty se rozplývají
-hudebnost, melodičnost až monotónnost veršů
-Mstivá kantiléna
-12 balad, symboly-vzpoury, revolty, odboje =nespokojenost s Rak-Uherskem
-povstání gézů v Nizozemí =chudí potomci středověkých rytířů x španělská nadvláda

-František Xaver Šalda (1867-1937)
-literární kritik, básník, prozaik, profesor světových literatur na UK
-drama (Dítě, Zástupové) a próza (Loutky a dělníci boží)=neúspěch
-Syntetism v novém umění (výklad symbolismu a dekadence)
-Boje o zítřek (úvahy o kritice)
-Duše a dílo
-soubor literárních kritik (hl.romantických autorů) –Mácha, Němcová, Vrchlický, Ibsen, Erben
-O nejmladší poezii české (literární studie moderních směrů)
-Šaldův zápisník
-časopis jen s vlastními příspěvky
-básně, povídky, eseje, kritiky, úvahy a poznámky k soudobé literární situaci
-Jiří Karásek ze Lvovic (1871-1951)
-kritik a spisovatel, dekadent
-Sodoma, Sexus necans, Kniha aristokratická
-motivy:odpor k životu, smrt, chorobná vášeň, sexuální znechucení, rozklad, marnost existence
-Gotická duše (román)
-Vilém Mrštík (1863-1912)
-naturalismus
-Santa Lucia (student umírající bídou v Praze)
-Pohádka máje
-oslava přírody a lásky Helenky a Ríši, impresionismus