Vývoj české prózy od roku 1945 do konce 60. let

Od | Zasláno do sekce Čeština | Ve 01-10-2008

 

I. TÉMA VÁLKY

1/ Bojová tématika
JAN DRDA 1915 -70
- prozaik a dramatik, autor knih pro mládež, také film. scénarista
- obraz války podává především ve svém vrcholném díle
soubor 11 povídek
„Němá barikáda“ r. 1946
- autor v nich předkládá svou představu „českého hrdinství“, samozřejmého, nepatetického
- středoškol. profesor latiny, horník Milec, 17letý Pepík se hrdiny v povídkách teprve stávají
např. povídky
„Němá barikáda“
- 3 barikády na Praž. mostě odrazí lstí útok něm. tanků /barikády oněměly, Němci vstoupili na most, obránci čekali na boj z blízka a byli úspěšní/
„Vyšší princip“
- vychází z přezdívky prof. latiny, v jehož hodině jsou odvedeni 3 studenti pro schvalování atentátu a byli popraveni
„…..Z hlediska vyššího principu mravního, vražda na tyranu není zločinem…..“
„Hlídač dynamitu“
- Fr. Milec (hlídač) vynáší z dolu tajně dynamit, je prozrazen, utíká domů za ženou - statečné chování jeho ženy, vynesla nad všemi rozsudek = výbuch dynamitu (hrnec na rozpálená kamna)
„Včelař“
„Pancéřová pěst“

divadelní hra
„Hrátky s čertem“
- dokončena za války, premiéra r. 1945
- pomocí jinotaje vyzývá autor k boji proti zlu a sobectví

BOHUMIL HRABAL
- rozvíjí bojovou tématiku
novela
„Ostře sledované vlaky“
- v únor. dnech r. 1945, autor zde výjimečně rozvíjí motiv hrdinství, odvážného vlasteneckého činu
- mladý žel. pracovník Miloš Hrma nasazuje v sabotážní akci vlastní život, zneškodní ostře sledovaný vlak /se zbraněmi/ výbušninou, z projíždějícího vlaku jej zahlédne něm. voják, oba se vzájemně postřelí a umírají

LADISLAV MŇAČKO 1919
- slovenský prozaik a publicista
román
„Smrt si říká Engelchen“
- také film
- vychází z autentických autorových zážitků spjatých s osudem valaš. obce Ploštiny, ve které působila skupin partyzánů, přepadnou auto s něm. generálem a získají cenné doklady, musí počítat s odvetou, opouštějí osadu, po skupině pátrá zvláštní jednotka SS komando Jagtkomando vedené velitelem Engelchenem, před očima žen upálí muže z vesnice a dál pronásleduje partyzány

JOSEF ŠKVORECKÝ r. 1924
román
„Zbabělci“
- především prozaik
- autorova prvotina, autor zobrazuje 8 dní v květnu 1945 v Kostelci /Náchod/, Danny Smiřický se svými přáteli sleduje kritickýma očima počínání svých otců na sklonku války /vzniká pořádková armáda, zbytečné srážky s Němci /
- autor tak ve svém díle představuje vlastně nehrdiny, z politických důvodů byl román odmítnut

2/ Židovská tématika
- hrdinové těchto próz jsou většinou intelektuálové nebo lidé slabí a bezmocní - nehrdinští

ARNOŠT LUSTIG 1926
* Praha
- prozaik a film. scénarista, v 16ti letech byl odtransportován do Terezína, prošel pak 2 dalšími tábory, na jaře r. 1945 uprchl z transportu smrti /Terezín, 15000 dětí, vrátila se necelá 100/
- v r. 1948 působil v Izraeli jako zpravodaj v izraelsko-arabské válce, r. 1968 emigroval do USA, ve Washingtonu působil na univerzitě /přednáší o film. scénáři, o dějinách 2. svět. války ve filmu a literatuře/
- nyní žije s přestávkami v USA a ČR, své dílo věnuje většinou židov. tématice
- hrdinové jeho díla jsou většinou dospívající děvčata a chlapci, na které nenormálnost prostředí těžce působila
DÍLO:
soubor povídek
„Noc a naděje“
„Démanty noci“
- pov. se odehrávají v terezínském koncentračním táboře
novela
„Dita Saxová“
- sleduje návrat dívky z konc. tábora, není schopna zařadit se do normálního života, který dobrovolně ukončí
novela
„Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou“
- vychází ze skutečné události z r. 1943, kdy Němci zajali skupinu ital. židov. podnikatelů a slíbili, že je vymění za zajaté něm. důstojníky, jedině K.H., mladá pol. židovka, se vzbouří a střílí do němec. důstojníků před plynovou komorou, židov. rabín, spalovač mrtvol, oslavuje ve své modlitbě odvahu Kateřiny
novela
„Nemilovaná“
- osud 17ti leté dívky v Terezíně
novela
„Porgess“
- o dram. osudu židov. chlapce z Prahy, který skončil v táboře smrti, v květnu r. 1945 se pokusil o útěk z nákl. vlaku, byl těžce raněn, odsouzen k životu na invalid. vozíku
- věřil v magickou moc čísel 3
román
„Král promluvil a neřekl nic“
román
„Dům vrácené ozvěny“
- autobiografické prvky
román
„Propast“

LADISLAV FUKS 1923 - 1994
- na gymnáziu měl mezi svými židov. spolužáky dobré kamarády a soucítění s jejich osudem ho přivedlo k židov. tématice
rámcová novela
„Mí černovlasí bratří“ r. 1963
- jsou spolužáci vypravěče 14 letého studenta, který musí za okupace přihlížet tragickým osudům svých kamarádů
román
„Pan Theodor Mundstock“
- tragikom. hrdina díle je osamělý Žid, který se snaží fyz. i psych. připravit na pobyt v koncentračním táboře, jeho představy jsou ale směšně neodpovídající, T.M. umírá pod koly něm. auta cestou ke shromáždění židů

V dalších dílech směřuje autor až k hororu. Hl. představiteli jsou zrůdné postavy vykonávající zlo.
román
„Spalovač mrtvol“ r. 1967
- zobrazuje zrůdnou postavu pana Kopfkindla, psychopata z krematoria, který se stává udavačem a vrahem ve službách fašismu
- film Juraje Herze /čb/

JIŘÍ WEILL 1900 - 1959
- léta okupace prožil v Praze, od r. 1942, kdy nenastoupil do transportu, žil v ilegálních úkrytech, za těchto těžkých podmínek vzniká
román
„Makanna, otec divů“
- historickoalegorický román o středověkém, orientálním, falešném prorokovi
román
„Život s žlutou hvězdou“ r. 1949
- hl. postavou je židov. bank. úředník /nehrdina/, který čekal na povolání do transportu, náhodným přehlédnutím v kartotéce se koncentr. táboru vyhne, stává se ale svědkem likvidací statisíce Židů a to jej přivádí k ilegální práci

EGON HOSTOVSKÝ
román
„Cizinec hledá byt“
- lékař, který hledá v NY slušné bydlení, aby mohl dokončit svou vědeckou práci

JAN OTČENÁŠEK 1924 - 79
novela
„Romeo, Julie a tma“
- baladická mil. novela, příběh studenta Pavla a židov. dívky Ester, která nenastoupila do koncentr. tábora, příběh končí tragicky

OTA PAVEL
vl. jménem Ota Popper
- prozaik a novinář /sportovní reportáže, povídky/, proslul především jako autor vzpomínkově stylizovaných lyrických próz - bez vyjímky obsahuje příběhy ze života autorovy vlastní rodiny a okruhu známých (nejčastěji tatínek)
- o psych. důsledcích okupace pro Pavlovu rodinu vypravuje autor v povídkách

soubor povídek
„Smrt krásných srnců“
- příběh o lid. solidaritě, Pavlův otec potřeboval pro své 2 starší syny maso, aby přežili pobyt v koncentr. táboře
povídka: „Kapři pro Wehrmacht“

3/ Tématika z vězení, koncentračních táborů a totálního nasazení
- projev člověka stíhaného nacistickým režimem zobrazil J. Fučík

JULIUS FUČÍK 1903 -1943
- působil především jako levicově orientovaný novinář, publicista
reportáž
„Reportáž psaná na oprátce“
- vznikla tajně během několika měsíců ve vězení gestapa na Pankráci, podle svědectví Gusty Fučíkové byly tzv. motáky tajně vynášeny a uschovávány, po válce uspořádané a vydané r. 1945
- v 8 kapitolách zachytil autor své zatčení a vyslýchání, atmosféru života ve vězení
- v části „Postavy a figurky“ charakterizuje své spoluvězně, také ale dozorce a pracovníky věznice

Z osobních zážitků z koncentr. tábora čerpá např.
NORBERT FRÝD 1913 - 76
- prošel Terezínem a dalšími 2 tábory, kde ztratil otce, svou ženu a mladšího bratra - jemu věnoval
básn. sbírka
„Bratr Jan“
román
„Krabice živých“
- odehrává se ve fiktiv. koncentr. táboře a to v posledních měsících r. 1944
- hl. pozornost věnuje autor Zdeňkovi /kdysi film. režisér/, který se stará o kartotéku vězňů - krabici živých

Zkušenosti z totálního nasazení předkládá např.

KAREL PTÁČNÍK 1921
román
„Ročník 21“
- autor sleduje osud mladých Čechů, ročníku 1921, kteří byli nasazeni do Německa na práci ve válečném průmyslu
- děj knihy se odehrává v letech 1942 - 45, dílo nemá vl. hrdinu, stává se jím celá prac. skupina včetně něm. strážců

K tématu totálního nasazení se vrací také spisovatel

JAN OTČENÁŠEK 1924 - 1979
román
„Kulhavý Orfeus“
- autor sleduje po 3 dny v květnu v Praze skupinu „totálníků“ ročníku 24, pracují v příměstské letecké továrně, 5 z nich založí ilegální skupinu Orfeus

II. TÉMATIKA /BUDOVÁNÍ/ ROZVOJE NOVÉ SPOLEČNOSTI
TZV. BUDOVATELSKÝ /VÝROBNÍ/ ROMÁN

Jedná se o prózu z dělnického a venkovského prostředí zobrazující proměny poválečného života u nás. Vlivem tzv. socialistického realismu, který nadřazoval výchovnou složku nad uměleckou, byla tato díla postižena SCHÉMATISMEM. Děj budovatelských románů se odehrává v pohraničí, na venkově, na významných stavbách a továrnách. Hrdina díla je činorodý, vždy účinně zasahuje, většinou polit. pracovník, jeho charakter se nemění = vzor.

VÁCLAV ŘEZÁČ
- jeho povál. tvorba je poznamenaná schématičností, jeho zamýšlená trilogie z Kadaňska podává obraz osidlování pohraničí po r. 1945
zamýšlená trilogie /budovatelská/
„Nástup“ r. 1951
- období po r. 1945, i film
„Bitva“ r. 1954
- události kolem Února 48, i film
- do pohraničí přijíždějí noví osídlenci, aby zabezpečili hosp. rozvoj vysídlených oblastí, lidé různí, nadšení a poctiví i nečestní

KAREL PTÁČNÍK 1921
- působil 10 let v Bruntálu jako člen lidového výboru (pohraničí), tyto zkušenosti zpracoval v rozsáhlé
románová trilogie /budovatelská/
„Město na hranici“
- polemika s Řezáčovým dílem
- sleduje osudy pohr. města na sev. Moravě v r. 1945 - 46, zobrazil 1 rok života na pohraničí v celé jeho chaotičnosti, drsnosti a brutalitě, jeho hrdinové neprojevují bud. úmysly ani vlastenectví
„…..prostřílet si cestu, existenčně si polepšit……..“
budovatelský román
„Šestapadesátý“
- sleduje život na Bruntálsku v r. 1956
psych. román
„Chlapák“
- byl odsouzen z polit. důvodů kritikou , autor se musel odmlčet

JIŘÍ STRÁNSKÝ
román
„Zdivočelá země“
- i film, osidlování pohraničí, osudy angl. pilotů

JAN OTČENÁŠEK 1924 - 79
budov. román
„Plným krokem“
- zobrazuje šamotky v době znárodnění (cihelna)
román
„Občan Brych“ r. 1955
- i film
- se stal výjimečným činem v liter., autor předkládá nového hrdinu, doktora práv, „kolísajícího“, má výhrady vůči KS a přesto není líčen jako nepřítel, rozhodne se k odchodu do emigrace, svůj čin si rozmyslí
román
„Když v ráji pršelo“ r. 1972
- hl. postavy díla, 2 mladí lidé, opustí výhodná místa i přátele v Praze, odchází na Šumavu, kde chtějí přeměnit polozbořený dům v klidné pohostinství

ZDENĚK PLUHAŘ 1913 - 1991
- Brno, více než 30 románů
- pův. povoláním inž. Vodních staveb, později spisovatel z povolání
budov. román
„Modré údolí“ r. 1954
- autor využívá v tomto díle své osobní zkušenosti stavbyvedoucího Vírské přehrady

Technicky orientované jsou i další díla:
román
„Bronzová spirála“ r. 1953
- životopisný román o vynálezci lod. šroubu Janu Resslovi

V dalších dílech pak řeší autor aktuální společ. problémy:
1/ problematika mravně narušené mládeže
román
„Ať hodí kamenem“

2/ problematika starých lidí z domova důchodců
román
„Konečná stanice“

3/ problematika poúnorové
román
„Opustíš-li mne“

JAN PROCHÁZKA 1921 - 1971
- Ivančice, spisovatel, film. scénárista, vystudoval vyšší rolnickou školu, stal se vedoucím statku mládeže, organizoval brigády mládeže v pohraničí
- později působil na Barrandově jako film. dramaturg a scénárista (např. K. Kachyňa)

DÍLO:
- svá díla zbavil příliš viditelné výchovné funkce, vyhnul se schématismu, vychází ze skutečné znalosti života a lidí (venkov)
60. léta
novela
„Zelené obzory“
- již nový hrdina,, mladý hrdina - agronom - opustí místo v pražském výzkumném ústavu (protekce) a přijme místo vedoucího zanedbaného státního statku na Šumavě, ve tvrdých podmínkách si chce ověřit své síly
román
„Přestřelka“
- odehrává se v 50. letech v malém městě v prostředí voj. služby - pohraničníci

70. léta
povídka
„Ať žije republika!“
- určena pro mládež, napsaná podle scénáře stejnojmen. filmu K. Kachyni, obraz konce války očima 12 letého chlapce
povídka
„Kočár do Vídně“
- i film
novela
„Svatá noc“
- i film, na moravské vesnici poč. 50. let, tvrdě provedená kolektivizace

III. HISTORICKÁ PRÓZA
viz otázka č. 13 - Obraz dějin v díle českých spisovatelů 19. a 20. století /Česká historická próza po roce 1945/