Maturitní otázky

Zde naleznete maturitní otázky.

 

Maturitní otázky čeština

- stáhnout celý archív > čeština

Jak vyhledáváme materiály, které potřebujeme

Ženy v literatuře

Vývojové tendence současného jazyka

Vývojové tendence evropské a české literatury 17. a 18. století(Baroko, klasicismus, osvícenství)

Vývoj českého divadla od počátku NO do současnosti

Hononyma, synonyma, antonyma

Vývoj české prózy od roku 1945 do konce 60. let

Vypravování

Vývoj české prózy od počátku 70. let do současnosti

Vývoj české prózy mezi dvěma válkami

Umělecký styl

Vývoj české balady

Tvorba slov

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století ve světové a v české literatuře

Stylistika – funkční styly

Tradice historické beletrie v české literatuře

Souvětí souřadné

Světová próza mezi dvěma válkami

Souvětí podřadné

Spisovatel a novinář

Sbližování literatury se životem ve 40. letech 19. století – 3. fáze

Generace májovců a její přínos české literatuře

Slohové rozvrstvení slovní zásoby

Romantismus jako umělecká metoda a životní postoj v české a světové literatuře

Publicistický styl

Proměny české meziválečné poezie

Obohacování slovní zásoby

Literatura od doby husitské do doby polipanské

Nauka o textu

Literatura nejstarší doby do doby Husitské

Mluvené a psané projevy

Kritický realismus ve světové a české próze

Charakter literární tvorby ruchovců a lumírovců

Charakteristika

Humor a satira v literatuře, divadlu a filmu

Funkční styl informačního charakteru

Evropská renesanční literatura a český humanismus

Esej

Demokratický proud v české próze I. poloviny 20. století

Čeština jako národní jazyk

Česká poezie po II. světové válce

Administrativní styl

Národní obrození 1 a 2 fáze

 

Maturitní otázky angličtina

- stáhnout celý archív > angličtina

Sports and games

Traditions and holidays in the UK and the USA

Cultural life

Nature and environment

Gastronomy

Shopping

Sport and games

Holidays and feasts

Travelling

English speaking countries

Canada

The Czech Republic

PRAGUE – sightseeing and centre of culture

The USA

New York and Washington D.C.

The Unted Kingdom of Great Britain and Norhen Ireland

London

 

Maturitní otázky účetnictví

- stáhnout celý archív > účetnictví

Právní úprava účetnictví

Účetní doklady

Oceňování majetku účetní jednotky

Evidence zásob materiálu

Evidence zásob zboží

Směnky

Zúčtovací vztahy

Účtování daní

Časové rozlišení

Evidence pohledávek po lhůtě splatnosti a rezerv

Účtování mezd

Daň z přidané hodnoty a její evidence

Dlouhodobý majetek

Odpisování dlouhodobého majetku

Evidence nákladů a jejich časové rozlišení

Evidence výnosů

Hospodářský výsledek a jeho složky

Finanční analýza

Účetní výkazy v jednoduchém a podvojném účetnictví

Rozvaha

Manažerské účetnictví

Jednoduché účetnictví

Podvojné účetnictví individuálních podnikatelů

Zvláštnosti účtování v akciových společnostech

Zvláštnosti účtování ve společnosti s ručením omezeným

 

Maturitní otázky ekonomika a marketing

- stáhnout celý archív > ekonomika a marketing

Trh a jeho základní prvky

Základní ekonomické pojmy a kategorie

Podnik jako základní složka hospodářství

Majetková struktura podniku

Kapitálová struktura podniku

Podnikání a jeho právní úprava – obecně

Živnosti a obchodní společnosti

Národní hospodářství

Hospodářská politika státu

Zahraniční obchod, celní politika

Daň z příjmu

Nepřímé daně

Daně majetkové a převodové

Daně a principy zdanění, správa daně

Pojišťovnictví

Bankovní soustava

Cenné papíry

Finanční trh

Hlavní činnost v podniku, výrobní kapacita

Zásobování a zásobovací činnosti v podniku

Personální činnost

Financování podniku

Finanční analýza

Odbyt

Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, cash flow

Marketing

Marketingový výzkum

Marketingový mix – produkt

Marketingový mix – cena

Marketingový mix – distribuce

Marketingový mix - komunikace - reklama, podpora prodeje

Marketingový mix – komunikace

Marketingový systém řízení

Management

Segmentace trhu

Základní funkce managementu

Vývoj managementu

Rozhodování

Plánování

Vedení - komunikace a motivace

Organizování

Kontrola

Manažer

Dopravní prostředky a jejich klasifikace

Metody pro podporu rozhodování

Přepravní prostředky a přepravní systémy

Hospodářská logistika

Logistické a informační systémy

Manipulační a skladovací prostředky a zařízení

Světová ekonomika