Daň z přidané hodnoty a její evidence

Od | Zasláno do sekce Účetnictví | Ve 09-10-2008

 

DPH je nepřímá daň (je obsažena v ceně), daní se pouze přidaná hodnota - hodnota přidaná zpracováním. V podvojném účet. evidujeme na účtu 343–DPH Daňový doklad – faktura, paragon

Sazby daně
- standardní úroveň 22% (na zboží - vyjímky jsou uvedeny zákoně o DPH)
- snížená úroveň 5 % (pro služby, vyjímky jsou uvedeny zákoně o DPH)

Osvobození od daně - zdravotnické služby, poštovní služby, pojišťovny, rozhlasové a televizní vysílání,školství, služby při výchově a vzdělání, banky, spořitelny, sociální péče, vývoz

1. Zdanitelné plnění v tuzemsku
Místo zdanitelného plnění- místo, kde se zdanitelné plnění uskutečňuje
Plátce daně
- je fyzická nebo právnická osoba podléhající DPH
- ze zákona (povinně) - obrat za poslední 3 po sobě jdoucí měsíce je větší než Kč 750 000,–, nebo
za rok je obrat větší než Kč 3 000 000,–,
- dobrovolně - aby zvýšil svou obchodní působnost
Povinný plátce se registruje do 20. dne následujícího měsíce a plátcem se stává od 1.dne následují-
cího měsíce po registraci.
Zrušení registrace
- nejdříve rok po registraci, jestliže nemá obrat 750 000,–Kč za poslední 3 měsíce a současně nemá
roční obrat větší 3 000 000,–Kč

2. Práva a povinnosti plátců
a) práva - možnost odpočtu daně na vstupu  pohledávka za státem  DPH, které jsme zaplatili
nám stát vrátí
b) povinnosti - a) povinnost uvalit DPH na svoje výstupy kromě výstupu podle zákona od DPH
osvobozených a kromě vývozu
b) povinnost jednou za měsíc či kvartál podat daňové přiznání k DPH
 daňová povinnost - výstup > vstup  podnik platí DPH
 nadměrný odpočet - vstup > výstupu  pohledávka vůči FÚ
Daň na vstupu
- daň, kterou plátce daně v rámci podnikání zaplatí jinému plátci v ceně přijatých zdanitelných plnění a
nebo je to daň vyměřená při dovozu (nemůžeme odečíst u aut, nepodnikatelského plnění, atd.)
Daň na výstupu
- daň, kterou zaplatí někdo nám; přijímáme peníze za námi provedené služby nebo prodané zboží
- při vývozu zboží a služeb se daň neplatí

3. Situace ve firmách
1) Základní situace - všechny výstupy jsou zatíženy DPH, poté uplatníme odpočet ze všech vstupů
2) Subjekty, které v nezměněné podobě prodávají to, co nakoupili 
obchodník může sečíst všechny tržby za měsíc odděleně v sazbě 5 % a 22 % na bázi
procentního počtu vypočte daň tj- vstupní daň nezjistí jako součet za jednotlivé prodeje
3) Pokud firma vedle zdanitelných plnění, poskytuje i plnění od daně osvobozená (ne vývoz),
použijeme k výpočtu daně na vstupu tzv. koeficient odpočtu daně na vstupu (§ 20). Tito plátci
mohou z daně na vstupu odpočíst jen takový procentní podíl, který odpovídá procentnímu podílu
zdaněných vstupů  zbytek vstupní daně bude znamenat jakoby byl neplátce - tj. tuto
neodpočenou daň zahrne a) do PC (u nákupu IM, materiálu…)
b) do nákladů (koupí - li služby)

4. Zdanitelné plnění při dovozu a vývozu
- do zahraničí zahrnujeme i svobodné celní sklady, svobodné celní pásmo
- export - je osvobozen
- vývozce si může odečíst DPH na základě Jednotné celní deklarace
- import - plátce je dovozce (když jde plnění do oběhu, nebo je v systému dočasného použití (za každý
měsíc použití se počítá 3 % daně))
- den zdanitelného plnění = den vzniku celního dluhu
- DPH se vypočítává s celní hodnoty a ze cla (SD, další přirážky (dovozní přirážka))
- doklad Jednotná celní deklarace (JDC)
- správce - celní úřad