Dlouhodobý majetek

Od | Zasláno do sekce Účetnictví | Ve 09-10-2008

 

má charakter dlouhodobé povahy  životnost delší než jeden rok a cena vyšší než 40 000,- Kč

Hmotný DM (úč. skup. 02, 03)
a) movitý - majetek z hodnotou vyšší než 40 000 Kč a dobou upotřebitelnosti delší než 1 rok
- stroje, dopravní prostředky, inventář, základní stádo, tažná zvířata
b) nemovitý - majetek s hodnotou vyšší než 40 000 Kč a dobu použitelnosti delší než 1 rok
- pevně spojený se zemí  budovy, pozemky (nerozhoduje PC) , trvalé porosty
(lesy, sady), lomy
- nesplňuje - li majetek jednu z těchto podmínek (ceny, upotřebitelnosti), jedná se o DHIM, jestliže
účetní jednotka rozhodne o jeho existenci (jinak materiál) - úč. 028
- DHIM můžeme odepsat najednou, nebo po částech (maximálně 4 roky)

Neodepisovaný IM (úč. skup. 03)
- umělecké sbírky a pozemky
- během let se jejich hodnota zvyšuje (odpis - snížení hodnoty)

Nehmotný DM (úč. skup. 01)
- majetek s hodnotou vyšší než 60 000,– a dobou upotřebitelnosti delší než 1 rok
- patří sem - výsledky z výzkumné činnosti, kterou podnik provádí, nebo je nakoupí (patenty)
- software, je-li nakoupen samostatně
- ocenitelná práva (licence)
- nesplňuje - li majetek jednu z podmínek (cena, upotřebitelnost) jedná se o DNIM, jestliže účetní
jednotka rozhodne o jeho existenci (jinak materiál) - úč. 018
- DHIM můžeme odepsat najednou, nebo po částech (maximálně 4 roky)

Finanční investice (úč. skup 06)
- majetek, který podnik nakoupil za účelem obchodování s ním nebo dlouhodobého uložení volných peněžních prostředků se záměrem získat dostatečný výnos
- patří sem - CP a vklady s držením delším než 1 rok
- půjčky na dobu delší než 1 rok
- umělecká díla, sbírky. drahé kovy určené k obchodování

Do IM nepatří - a) zásoby
b) krátkodobé finanční investice (splatnost do 1 roku) - účet 251 - Majetkové CP)
c) DHIM a DNIM, když firma rozhodla, že se jedná o materiál

Ocenění DM
a) cena pořízení - finanční investice
b) pořizovací cenou - nákup HIM a NIM
c) na bázi vlastních nákladů - sami jsme si ho vyrobili
d) reprodukční cenou - IM získaný bezúplatně, nabytý při finan. leasingu, zjištěný pro inventarizaci

Evidence DM
- při zařazení - Protokol o převzetí (popis předmětu, PC, datum převzetí, technický stav)
- po zařazení - Inventární kniha (soupis inventárních karet)
- Inventární karta (popis, odepis. skup. a druh odpisu, PC, datum zařazení, odpisy)
- při vyřazení - Protokol o vyřazení
Investiční majetek je prostředek dlouhodobé spotřeby, firmě slouží dlouhou dobu, postupně se spotřebuje a jeho hodnota přechází do hodnoty nových výrobků také postupně  formou odpisů

Opotřebení

1. fyzické - a) při činnosti
b) při nečinnosti - vlivem tepla, světla, povětrnostních podmínek
2. morální - a) vlivem technického rozvoje
b) vlivem růstu produktivity práce

Odpisy - vyjadřuje velikost opotřebení za rok v Kč  sestavuje se tzv. odpisový plán
Oprávky – součet (suma) odpisů