Evidence nákladů a jejich časové rozlišení

Od | Zasláno do sekce Účetnictví | Ve 09-10-2008

 

Náklady = vstupy majetku a práce do činnosti úč. jednotky.

Náklady účtujeme na straně Má dáti výsledkových účtu nákladových v účtové třídě 5, jsou to účty syntetické. Účty nákladů mají nulový počáteční stav a účtují se narůstajícím způsobem vždy od začátku roku. Ke konci roku konečné zůstatky převádíme na Účet zisků a ztrát 710, kde po odečtení stran MD a D vytváří hospodářský výsledek. Snížení nákladů se vyznačuje na straně D nebo červeně na straně MD

Do nákladů patři např. spotřeba materiálu, mzdové náklady, spotřeba energie, opravy,…

Do účtové třídy 5 jsou také zahrnuty účty vyplývající z respektování bilanční opatrnosti v oceňování majetku, tedy účty tvorby opravných položek a tvorby rezerv, účty pro evidenci nákladů, které podle obsahu zákona o daních z příjmu nejsou daňovým nákladem (odpočitatelnou položkou).

Časové rozlišení se provádí u nákladů a výnosů v případě, že se v rámci vymezeného účetního období, za který účetní jednotka zjišťuje hosp. výsledek, nekryjí výdaje s náklady (časové rozlišení nákladů), nebo příjmy s výnosy (časové rozlišení výnosů).
Délka účetního období může být stanovena různě vzhledem k potřebám účetní jednotky (měsíc , čtvrtletí , pololetí , rok ) , pro účetní uzávěrku (z hlediska ekonomického i daňového) je však rozhodující roční účetní období , kam by měly být zaúčtovány ty výdaje, náklady, výnosy a příjmy, které s ním časově a věcně souvisí. Časově se tedy rozlišují položky, u nichž je přesně známo období do kterého patří, částka nákladů nebo výnosů a účel, který je nositelem nákladů či výnosů.
Na účtech časového rozlišení se zpravidla účtuje k 31.12. nebo v průběhu roku, kdy víme, že to bude třeba časově rozlišit.