Evidence pohledávek po lhůtě splatnosti a rezerv

Od | Zasláno do sekce Účetnictví | Ve 09-10-2008

 

Opravné položky – pohledávky po lhůtě splatnosti, se vytvářejí ke všem účtům aktiv (majetku) v případech snížení jejich ceny prokázané inventarizací. znehodnocení je ovlivněno: a), cen. úrovní u zásob b), tržní cenou u cenných papírů c), likvidností pohled. ke dni úč. Závěrky d), oceněním DM
Účty OP se zřizují u majetkových účtů v každé účtové třídě – 09,19,29,391. OP se neúčtují průběžně, ale pouze k roční účetní závěrce.Tvorba OP Vyúčtuje se do nákladů na účty 559,579,589
Druhy OP- účetní a daňové uznatelné
Platební nekázeň odběr. řešena daňovými zákony, které umožňují odpis pohledávek nebo tvorbu OP.
Tvorba opravných položek (daňově neuznaných) Vychází se ze Zákona o rezervách
1) Na pohledávky za dlužníky, na jejíchž majetek je uvalen konkurz – ve výši 100% přihláš.pohledávek
účet 391 – OP k pohledávkám – strana D účet 558 – Tvorba zákonných OP –MD 558/391
2) Na pohledávky splatné po 31. 12. 1994 a nepromlčené za určitých podmínek
- tvorba se účtuje 558 / 391- rozpuštění 391/658
Zákonné rezervy. Na opravu DHM max. lhůta je 4 roky. Rezerva na pohledávky za firmami, které vyhlásili konkurz či vyrovnání. IRezerva na pohledávky se splatností po 31. 12. 1994
Ostatní rezervy - mohou se vytvářet na cokoliv (na záruční opravy, na úroky, na rizikové obchody,
kurzové ztráty, manka a škody…)jsou daňově neúčinné, nezajímá se o ně FÚ