Finanční analýza

Od | Zasláno do sekce Účetnictví | Ve 09-10-2008

 

Obrat 2 metody-metoda absolutních přírůstků -metoda indexní (nelze použít u rentability)
Cash flow (peněžní toky) = příjmy - výdaje
- zisk = výnosy - náklady
Východiskem pro výpočet CF je stanovení fin. fondů (fondové pojetí)
Pohot. pen.prostředky + krátkod.pohledávky = =čistý pen.majetek + zásoby ==pracovní kapitál
Fondy Liší se svou likvidností = přeměnou na peníze
Cash flow - provozní = provozní činnosti podniku- celkové = kapit. toky (budovy, obligace, akcie)
solventnost = zaplatit kdykoliv své dluhy, likvidita = schopnost dostát svých závazků
likvidnost = schopnost přeměny na peníze, rentabilita = ziskovost
Efektivnost – účinnost vložené investice. Užitečnost (užitek)a hospodárnost (vyrábět hospodárně) navzájem se prolínají. Nejširší pojem Efektivnost X zisku a rentabilitě
Technickou – lze měřit ve výrobě, vyjádřená matematicky
Ekonomickou – měla by být měřitelná ve všech sférách, hůře změřitelná rentabilita
Společenskou –ještě hůře změřitelná, jak změřit spokojenost? Jak změřit ekologii?

V praxi vystupují tyto 3 , ale také kombinace.(technická- ve výrobě, ekonomická- v obchodě a službách- sociálně ekonomická)

Rentabilita - ziskovost, návratnost vynaložených prostředků,kolik zisku nám přinese 1 vložená kč.
- je jedním z ukazatelů efektivnosti=ukazatel hospodárnosti. R= Zisk/Základ *100 (v %)

rentability nákladů Rn=Z/N
rentabilita výnosů Rv=Z/V
rentabilita vlož kapitálu Rvk=Z/Vk
rentabilita obratu Rx=Z/X

Zisk – Užší pojem než rentabilita Z=V-N (V>N)
Bilanční Disponibilní
Faktory růstu zisku – vnější vnitřní
Zisk – podnik je rentabilní, můžeme porovnat s minulým rokem
Ztráta – podnik nerentabilní, neefektivní, nemusíme nic počítat
0 – rentabilita=0, není rentabilita není efektivnost

Rozbor výnosů, nákladů, zisku a rentability 3 metody
1. přírůstková anylýza (metoda absolutních přírůstků) deltaV=V1-V0
2. indexní metoda iN=N1/N0 * 100 = % (vyjdeli např 95%, znamená snížení o 5%)
3. strukturální 100% zisk = 60% 10% 20% 10%

Finanční analýzu zjištujeme z výkazu zisku a ztrát