Hospodářský výsledek a jeho složky

Od | Zasláno do sekce Účetnictví | Ve 09-10-2008

 

- představuje rozdíl mezi N a V a může být bud zisk nebo ztráta

Hospodářský výsledek se skládá:
z provozního hospodářského výsledku (porovnání zůstatků účtů 50 - 55 a 60 - 65)
z finančního výsledku ( 56 - 57 a 66 - 67)
z mimořádného hospodářského výsledku (účt. skup. 58 a 68)

Součet provozního a finančního výsledku je hospodářský výsledek z běžné činnosti. Takto zjištěný hospodářský výsledek je tzv. Účetní hospodářský výsledek (účetní zisk).
Jestliže zjišťujeme povinnost k dani z příjmů, musíme tento účetní zisk upravit takto:
připočítáme náklady a to např.: náklady na reprezentaci, cestovné nad limit, kladný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, pokuty a penále, tvorbu rezerv, atd….)
musíme odečíst výnosy - čerpání rezerv a výnosy zdaněné srážkou u zdroje (přijatý dividend)

Zisk je důležitým finančním zdrojem podniku, může se použít k investování do výrobních činitelů pro rozšíření podnikové činnosti, k výplatě dividend nebo odměn zaměstnancům a podnikateli. Z celkového zisku, hrubého zisku musí podnik nejprve odvést část státu v podobě daně z příjmu.

Ztráta snižuje finanční zdroje podniku, který nemůže úspěšně obnovovat svou činnost. Pokud tato situace trvá delší dobu, podnik musí svou činnost ukončit. Své hospodaření podnik sleduje v účetnictví, vztah mezi N a V je zachycen ve finančním výkazu (výsledovka, výkaz zisků a ztrát), který je podnik povinen sestavovat na konci účetního období.

Hospodářský výsledek vykazujeme ve výkazu zisků a ztrát, porovnáváme náklady a výnosy, daňový základ a zjišťujeme daň z příjmu.

Další položky upravující hospodářský výsledek

Časové rozlišení nákladů a výnosů
Náklady a výnosy musí věcně zobrazit hospodářskou a finanční situaci podniku. To znamená, že:
musíme zajistit, aby v nákladech a výnosech byly pouze ty, které s časovým účetním obdobím souvisí věcně i časově
musíme vyloučit ty náklady a výnosy, které se týkají příštího účetního období.

Náklady.příštích.období 381(já platím dodavateli - předplatné),
Výdaje.příštích.období 383(já platím dodavateli - nájem zpětně)
Výnosy.příštích.období 384(mně platí odběratel předem),
Příjmy.příštích.období 384(mně platí odběratel zpětně- nájem)

Kurzové rozdíly
Vznikají při styku se zahraničními dodavateli nebo odběrateli. Pohledávku či závazek musím vždy přepočítat platným kurzem dané měny a to u pohledávky v den vystavení faktury, u závazku v den, kdy faktura došla.kurzové rozdíly účtujeme na 663 - Kurzové zisky a 563 - Kurzové ztráty.

Opravné položky
- zřizují se na podkladě inventarizace, v účtových skupinách 09, 19, 29, 39. (manko, přebytek)

Dohadné položky
- rozdělujeme na aktivní a pasivní. Na aktivní účtujeme: vzniklou škodu u které pojišťovna dosud neuzavřelo výpočet příslušné náhrady
- na pasivní dohadné položky účtujeme pasívní nevyfakturované dodávky nebo závazky k úhradě, zaviněné škody a pod.