Jednoduché účetnictví

Od | Zasláno do sekce Účetnictví | Ve 09-10-2008

 

Základní právní norma upravující účetnictví v ČR je zákonem o účetnictví č. 563/1991

Účtují zde:
- podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku
- fyzické osoby provozující výdělečnou činnost podle předpisů (advokáti, makléři, tlumočníci, …)
- příspěvkové organizace, občanská sdružení, sdružení právnických osob a nadační fondy
- církve a církevní instituce,

Základní znaky jednoduchého účetnictví:
a) oddělené sledování peněžních prostředků od ostatního majetku, pohledávek a závazků
b) neúčtuje se podvojně a souvztažně

funkce:
- evidenční
- kontrolní
- preventivní
- rozborová

Zachycuje soustavně ty složky majetku a závazků, u kterých dochází k častým změnám.
V soustavě jednoduchého účetnictví se vedou tyto knihy a deníky:
a) peněžní deník
b) kniha pohledávek a závazků
c) pomocné knihy o ostatní složkách majetku a o závazcích o pracovněprávních vztahů (kniha nepřímých daní DPH, skladní a inventární karta, kniha DM …)

Otevírání účetních knih znamená zápis počátečních stavů (PS).
Peněžní deník - PS hotovosti, na BÚ a popřípadě průběžných položek
Ostatní účetní knihy - jen pokud tam jsou PS (např. závazky, pohledávky)

Analytická evidence
K ostatním účetním případům se vede analytická evidence
Zúčtovací vztahy -Kniha pohledávek a závazků
DM - Inventární karta
-Inventární kniha
Zásoby - Kniha materiálových zásob
Mzdy - Mzdové listy
- další analytická evidence podle potřeby organizace

Účetní závěrka se vyhotovuje na podkladě údajů peněžního deníku, ostatních účetních knih a provedení inventarizace se vyhotoví dva výkazy
výkaz o majetku a závazcích
výkaz o příjmech výdajích

Uzavírání účetních knih (účetní uzávěrka):
1. Za poslední zápis v peněžním deníku doplníme tzv. uzávěrkové operace:
odpisy IM, IM vytvořený vlastní činnost, kurzovní rozdíly, tvorba a čerpání rezerv, tvorba a rušení opravných položek
2. Zjistíme souhrnné částky údajů v peněžním deníku
3. Zjistíme daňový základ daně z příjmů fyzických osob, daňový základ získáme z peněžního deníku porovnáním příjmy celkem, výdaje celkem a vypočítáme daň
4. Uzavřeme ostatní účetní knihy, vypočítáme zůstatky a zřetelně oddělíme další účetní období