Oceňování majetku účetní jednotky

Od | Zasláno do sekce Účetnictví | Ve 09-10-2008

 

Aktiva – představují veškerý majetek ÚJ v Kč Pasiva – jsou zdroje krytí majetku
stálá aktiva – HIM, NIM, finanční investice
oběžná aktiva – zásoby, krátkodobý finanční majetek, pohledávky
přechodná aktiva (peníze na cestě, kursové rozdíly) vlastní zdroje – ZJ a vklady podnikatele, fondy, zisk
cizí zdroje – úvěry, závazky, rezervy
přechodná pasiva (vznikající při časovém nesouladu)

Základem jednoduchého i podvojného účetnictví je rozvaha. Aby se dala rozvaha sestavit musí být veškerý majetek oceněn. Oceňování složek majetku a závazků řeší zákon o účetnictví (§ 24, 25). V něm se také uvádí, že při oceňování majetku a závazků se berou za základ:

a) všechny náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez ohledu na datum jejich
zaplacení nebo všechny výdaje a příjmy skutečně uhrazené v účetním období

b) rizika, ztráty a znehodnocení, které se týkají majetku a závazků a jsou účetním jednotkám známy ke dni sestavení účetní závěrky

Způsoby oceňování jednotlivých složek majetku a závazků
2) Pořizovací cena
= cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady (doprava, clo, montáž, provize, složení,
pojištění, instalace,…)
- oceňuje se tak a) nakoupený HIM a NIM
b) nakoupené zásoby
3) Na bázi vlastních nákladů
- skutečné náklady přímé a nepřímé, které se k výrobě vztahují nebo náklady podle
předběžné kalkulace
4) Reprodukční cena
- cena majetku, o kterém nemáme doklady o ceně, nebo jsme ho nabyli bezplatným
převzetím (dary, restituce, dědictví), a u majetku nově zjištěného v účetnictví
- cena je stanovena na bázi odhadu znalce

Investiční majetek
b) pořizovací cenou - nákup HIM a NIM
c) na bázi vlastních nákladů - sami jsme si ho vyrobili
d) reprodukční cenou - IM získaný bezúplatně, nabytý při finan. leasingu, zjištěný pro inventarizaci

Zásoby
a) pořizovací cenou - u nakoupeného materiálu, zboží
b) na bázi vlastních nákladů - u nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby a výrobků
- zde se objevují příme a nepřímé náklady
- přímé náklady zjistíme přesně na určitý výrobek nebo službu
- režijní musíme rozpočítat na jednotlivé výrobky (kalkulace a rozpočty)

Majetek na finančních účtech
a) peněžní prostředky a ceniny - nominální hodnota
b) krátkodobé cenné papíry - cena pořízení

S oceněním majetku souvisejí i opravné položky. Které tvoříme na základě zjištění změny ceny. Opravné položky jsou daňově neúčinné. Můžeme je vytvářet k všem aktivum

Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se musí přepočítat na české koruny stanovené kurzem ČNB
Rozlišujeme dva kurzy: - živý (proměnlivý) - dle kurzovního lístku
- pevný (fixní) - zvolena částka, která se nesmí v účetním období změnit