Rozvaha

Od | Zasláno do sekce Účetnictví | Ve 09-10-2008

 

Rozvaha (bilance)
Přehled aktiv a pasiv uspořádaných určitým způsobem k určitému okamžiku, většinou ke konci účetního období. Na levé straně rozvahy se zapisují aktiva, na pravé straně se zapisují pasiva.

Inventura
Zjišťování skutečného stavu aktiv a pasiv, jejich oceňování a písemné zaznamenání
a) fyzická - zajišťuje skutečný stav majetku (počítání, měření, vážení)
- je časová náročná, pracná a rozsáhlá
- použití ve skladě
b) dokladová - provádí se u nehmotných složek aktiv a pasiv (pohledávky, vklady u bank, …)
- podstata – stav zjištěný z našich záznamů si ověříme písemným potvrzením od jednotlivých odběratelů nebo peněžních ústavů.

Inventární soupis
Zhotovuje se u fyzické inventury, musí být řádně označen a podepsán osobami, které inventury dělaly.

Inventura
Původní fáze inventarizace, při ní provádíme skutečný stav majetku a závazků zjištěný inventurou se stavem účetním.

Inventarizace
Vyplývá ze zákona o účetnictví. Porovnání skutečného stavu majetku a závazků s účetním stavem a odstraněním rozdílů
a) skutečný stav - zjišťujeme fyzickou inventurou
b) účetní stav - je zapsán v účetních dokladech
Je to průkazný nástroj pravdivosti vedení účetnictví (stav a ocenění majetku a závazků v účetnictví ke dni účetní závěrky odpovídá skutečnosti). Inventarizaci provádí podnikatelský subjekt v soustavě jednoduchého i podvojného účetnictví sám. U větších podniků stanoví k jejímu provedení inventarizační komisi.
Druhy inventarizací:
z hlediska rozsahu: a) úplná inventarizace (veškerý majetek a veškeré závazky)
b) částečná inventarizace (prováděna u některé čísti majetku či závazku)
z hlediska času: a) řádná inventarizace - prováděná pravidelně v předem stanovených lhůtách
další člení inventarizace: a) průběžná inventarizace - jen u některých druhů majetku, např. materiál, zboží
b) periodická inventarizace - základní forma inventarizace
c)mimořádná inventarizace - provádí se jen v mimořádných případech, např. personální změny Inventarizace se provádějí v zásadě jednou ročně, obvykle k 31. 12. Existují však určité výjimky - zásoby - průběžně během roku

V pokladně se inventarizace provádí 4 x za rok. U ostatní hmotný majetek 1x za 2 roky.