Účetní doklady

Od | Zasláno do sekce Účetnictví | Ve 09-10-2008

 

Hospodářské operace, které jsou doloženy příslušnými účetními doklady nazýváme účetními případy. Účetní operace, jsou úkony, které vyplývají ze způsobu účtování.

Příjmový pokladní doklad - PPD (příjem peněz do pokladny)
Výdajový podkladní doklad - VPD (výdej peněz z pokladny)
Výpis z běžného účtu - VÚ (pohyb peněz na našem běžném účtu)
Faktura - přijatá (nákup zboží, materiálu) - fa
- vydaná (prodej zboží, služeb, IM) - fa
Příjemka - P (příjem materiálu do skladu
Výdejka - V (výdej materiálu ze skladu)
Vnitřní účetní doklad- (aktivace vnitropodnikových služeb)

Doklady musí být pravdivé, přesné, úplné, přehledné a včasné. Nesmí se přepisovat, dodatečně vpisovat a musí být čitelné. ÚD se zaznamenávají tak, aby byly čitelné a nedaly se vymazat (musí být psány strojem, inkoustem nebo propiskou)
Účetní doklady informují o vzniku hospodářské operace, registrují a ověřují ji.

Druhy účetních dokladů:
1) z hlediska obsahu: a) vnitřní (interní) - PPD. VPD, výdejka - zachycují pohyb majetkových
složek uvnitř účetní jednotky.
b) vnější (externí) - faktura - zajišťují styk účetní jednotky s vnějším světem.

2) podle místa vystavení dělíme účetní doklady:
- vydané účetní jednotkou (směřující do jejího okolí)
- došlé - směřující z vnějšího světa do účetní jednotky
a) jednotlivé účetní doklady - obsahují jednu nebo více stejnorodých operací v rámci 1 dne.
b) sběrný účetní doklad - shrnují více jednotlivých účetních dokladů, za delší období (týden, dekáda, měsíc)

Náležitosti účetního dokladu:
- každý zápis v účetní knize musí být podložen účetním dokladem!
- označení účetního dokladu (Paragon, Faktura)
- popis účetního případu
- označení účastníků
- peněžní částka, množství a cena za jednotku
- datum vyhotovení ÚD
- datum uskutečnění účetního případu, pokud není shodné s datumem vyhotovení
- podpisy odpovědných osob za zaúčtování a za účetní případ

Prvotní záznam (znamená zaznamenání hospodářských jevů současně nebo bezprostředně po jejich uskutečnění.V účetním dokladu nemusí být obsaženy všechny náležitosti přímo na dokladu, je možno doložit v příloze.

1. přezkušování účetních dokladů a)- věcné - množství- cena b)- formální - předepsané náležitosti

2. příprava k zaúčtování
a) třídění (pokladní, bankovní,…)
b) očíslování (přidělení určitého čísla danému dokladu, podle zvoleného systému:
- v časové řadě n 1 - x - nezávisle na druhu dokladu
- číslování jednotlivých druhů dokladů vlastní číselnou řadou
(často se v čísle vyskytuje i kalendářní rok př.: 96 0001
- u věcného hlediska jednotlivým typům dokladů přidělíme kód, číslo pak doplňujeme pořadovým číslem dokladu.
c) evidence - vede se v pomocných knihách (kniha došlých faktur).
d) účtovací předpis - zajišťuje spojitost účetních dokladů s účetními
zápisy v účetních knihách. Znamená stanovení účtu a jeho strany. Jednoduché účetnictví - číslo strany a řádku v peněžním deníku.
3. zaúčtování účetního dokladu - provádí se podle účtovacího předpisu účetními zápisy
v účetních knihách
4. úschova - je dokonce účetního roku v příručním archivu a po uzávěrce se účetní doklady
předají do podnikového archivu na dobu 5 let po skončení účetního roku

Doklady, které nejsou správně vyplněny jsou považovány za neprůkazné.