Účetní výkazy v jednoduchém a podvojném účetnictví

Od | Zasláno do sekce Účetnictví | Ve 09-10-2008

 

Knihy jednoduchého účetnictví:
Peněžní deník
Kniha pohledávek a závazků
Pomocné účetní knihy: (materiálu a zásob, mzdové listy, DM, nepřímých daní DPH, jízd, pokladní,)

Peněžní deník
Záznamy jsou uspořádány z časového hlediska - časový zápis. Je určen pro záznamy peněžního charakteru: a) příjmy a výdaje v pokladně b) příjmy a výdaje na bankovním účtu

Pokud nedojde k pohybu peněžních prostředků do PD nezapisujeme. Vede se v Kč, vede se pro neplátce i plátce DPH. Peněžní deník má tabulkovou formu - tabelární deník

Evidence pohledávek a závazků
vedení přesné a podrobné evidence je důležité nejen pro zjištění jmění podnikatele, ale aby věděl, za kterým dlužníkem má pohledávku, v jaké výši, kdy je splatná a kdy byla uhrazena. Evidence může mít různou formu. Kniha pohledávek (OFA), kniha závazků (DFA)

Pomocné knihy - předepsané ze zákona – kniha nepř daní DPH, kniha DM,

Účetní období končí – uzavřením účetních knih a sestaví se 2 výkazy:
1. O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH
2. VÝKAZ PŘÍJMU A VÝDAJŮ
Zjistí se daňová povinnost – vypočtenou daň zapíšeme do knihy závazků na další období
Pokud vyjde ztráta – vyplní se opět DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
– mohu ji odečítat po dalších 7 let,
ale jen pokud v příštím roce vykazuji příjmy

Knihy podvojného účetnictví:
Zákon o účetnictví předepisuje účetním jednotkám účtujícím v soustavě podvojného účetnictví vést následující účetní knihy:
Deník
Hlavní kniha
Knihy analytické evidence

Deník - respektuje časový sled uskutečněných operací, proto účetní zápisy prováděné v deníku se nazývají zápisy časové. poskytuje přesný časový přehled o skutečných operacích
zabraňuje dodatečným neoprávněným úpravám účetních zápisů
Účetní případy se účtují vzestupnou řadou

Hlavní kniha - je soubor syntetických účtů, na nichž se provádějí věcné účetní zápisy nazývá se tak proto, že poskytuje hlavní (základní) informace pro potřebu řízení a kontroly. Zůstatky účtů hlavní knihy jsou pak podkladem pro sestavení účetních výkazů.
vztah mezi N a V je zachycen ve finančním výkazu (výsledovka, výkaz zisků a ztrát), který je podnik povinen sestavovat na konci účetního období.

Knihy analytické evidence - jsou soubory analytických účtů k příslušnému syntetickému účtu hlavní knihy. Při počítačovém zpracování je analytická evidence obvykle spojená s hlavní knihou, kde jsou syntetické účty přímo členěny na analytické.

Rozvaha (bilance)
Přehled aktiv a pasiv uspořádaných určitým způsobem k určitému okamžiku, většinou ke konci účetního období. Na levé straně rozvahy se zapisují aktiva, na pravé straně se zapisují pasiva.

PUR
Přehled MD a D , většinou na začátku účetního období. Na levé straně rozvahy se zapisují MD, na pravé straně se zapisují D.

Výkaz zisku a ztrát
Zapisují se do nej částky z nákladových účtů a z výnosovách účtů, sečtením jednotlivých položek se zjistí zisk nebo ztráta.