Účtování daní

Od | Zasláno do sekce Účetnictví | Ve 09-10-2008

 

účt. skupina 3 -pohledávky a závazky vůči správci daní skupina 34, sledují se podle jednotlivých daní

341 - daň z příjmu PO
342 - Ost. přímé daně pro daň z příjmu FO a srážková daň
343 - nepřímá daň DPH
345 - Ostatní daně a poplatky - silniční daň, daň z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací,

účtování DzP PO– účet 341 přímá daň:
Účetní jednotka platí obvykle zálohy na daň z příjmu podle výše daň. povinnosti v předchozím roce a to buď čtvrtletně nebo měsíčně (%z mzdy). Účet 341 může mít v roční účetní závěrce jak pasivní zůstatek (nedoplatek na dani), tak i aktivní zůstatek (přeplatek na zálohách). Vyrovnání nedoplatku nebo přeplatku je účetní operací následujícího účetního období. Případný přeplatek se může účetní jednotce po dohodě se správcem daně započítat do zálohy v dalším daňovém období, případně ho i započítat na nedoplatek na jiné dani.

účtování:
Daňový závazek z běžné činnosti 591 / 341
Daňová pohledávka z běžné činnosti 341 / 591
Daňový závazek z mimořádné činnosti 593 / 341
Daňová pohledávka z mimořádné činnosti 341 / 593
Odvod daně (popř. záloh) 341 / 221

účtování DzP FO – účet 342- Ostatní přímé daně:
Daň z příjmů FO zúčtovává (v průběhu účetního období zálohově) účetní jednotka za plátce, tj. zaměstnance, popř. družstevníky a pracující společníky. Tato daň není přímo součástí nákladů účetní jednotky, ale sráží se plátcům z jejich hrubé mzdy ze závislé činnosti či z podílu na zisku, které mají charakter odměny ze závislé činnosti. Podobným způsobem se účtuje i srážková daň, kterou je povinna účetní jednotka uhradit za plátce (např. zahraniční dodavatele z faktur za služby, které podléhají srážkové dani, nebo z podílů na zisku společníků, z dividend akcionářů apod.)

účtování:
srážka daně 331,366,364,321 / 342
odvod sražené daně 342 / 221
úhrada čisté mzdy zaměstnancům 331,366,364,321 / 221

účtování majetkových daní
nemovitostní 532 / 345
silniční 531 / 345
dědická 538 / 345
darovací 538 / 345
z převodu nemovitostí 538 / 345
úhrada daní (výpis z účtu) 345 / 221

nepřímé – DPH (343)- sleduje se u plátců daně. Daň na vstupu se účtuje na straně MD jako nárok na odpočet – daňová pohledávka. Daň na výstupu se účtuje na straně D jako daňový závazek. Vztah k finančnímu úřadu je pak na úrovni salda mezi daňovým odpočtem a daňovým závazkem. Daň se účtuje podle daňového dokladu, který dokumentuje daňový základ (tzv. zdanitelné plnění) a výši daně. Za uskutečnění dani podléhajícího plnění je poskytnutí, předání služby či zboží, nebo jeho úhrada. Vznik daňové povinnosti je vázán na ten z výše uvedených případů plnění, který nastane dříve. Analytická evidence se vede podle rozdělení na daň na vstupu/výstupu a dále podle sazby daně základní/snížená.

spotřební daň – podléhají ji pouze vybrané výrobky (tabákové výrobky, uhlovodíková paliva, víno, lihoviny). Účtuje se na účtě 345 –

Ostatní daně a poplatky obdobným způsobem jako DPH, tj. jako daň na vstupu – daňová pohledávka a daň na výstupu – daňový závazek.