Zúčtovací vztahy

Od | Zasláno do sekce Účetnictví | Ve 09-10-2008

 

Při styku ÚJ s okolím vznikají pohledávky a závazky, které se zúčtovávají a uhrazují:

- pohledávky a závazky z obchodního styku (dodavatelé, odběratelé)
- ze zúčtovacích vztahů k zaměstnancům a pojišťovnám pro zdr. a soc. zabezpečení
- pohled. a závazky z titulů daňových pohl. (finanční.úřad)
- závazky vůči společníkům, podnikům ve skupině, účastníkům sdružení

Kromě reálných pohl. a závazků z věcného a časového hlediska existují i pohl. a závazky očekávané (dohadné) – již reálně existují, k jejich proúčtování však ÚJ dosud nemá podklady. Vnitřní pohl. a závazek vzniká ÚJ z titulu odložené daně.

Všechny pohledávky a závazky se v účetnictví oceňují nominální cenou, to znamená cenou, kterou měly ke dni svého vzniku. Pokud se při inventarizaci zjistí, že reálná cena pohledávek díky jejich pochybnosti je nižší než cena uvedená v účetnictví, pak tuto nižší hodnotu pohledávek lze vyjádřit opravnou položkou – nelze ji vytvořit na zvýšení hodnoty pohledávky ani k závazkům

Zúčtovací vztahy z obchodního styku
Pohledávky za odběrateli jsou pohledávky, které vznikají dodáním zboží, výrobků nebo služeb odběrateli, tedy vlastně převzetím výkonů odběratelem. Účtují se na účtě 311- Odběratelé. Současně se vznikem pohledávky vznikají pro dodavatele výnosy – tržby z realizace. – účty 601 – Tržby za vlastní výrobky; 602 – Tržby z prodeje služeb; 604 – Tržby za zboží
Základní účtování
faktura vystavená odběrateli 311 / —
cena výkonu —- / 6xx
DPH —- / 343
úhrada od odběratele —- / 311
na běžný účet 221 / —
v hotovosti 211 / —
Zaplacení zálohy dodavateli 314 / 221
Zúčtování zálohy s fakturou 321 / 314
Doplatek rozdílu mezi zálohou a fakturou 321 / 221

Závazky vůči dodavatelům jsou závazky, které vznikají převzetím zboží, prací nebo služeb od dodavatele, účtované na účtu 321 – Dodavatelé podle odpovídajícího dokladu, nejčastěji faktury. Doba splatnosti závazků má být stanovena ve smlouvě nebo je uvedena na faktuře. V případě nezaplacení závazku vzniká dodavateli nárok účtovat úrok z prodlení. Tímto úrokem se zvyšuje hodnota závazků vůči dodavatelům. Nesmluvním sankčním úrokům určuje jejich výši obchodní zákoník. Nesmluvní úroky jsou daňově neuznatelné.
Základní účtování
faktura přijatá od dodavatele —- / 321
cena výkonu – investice 0xx / —
- zásoby 1xx / —
- služba 5xx / —
DPH 343 / —
faktura smluvního úroku z prodlení 544 / 321
faktura nesmluvního úroku z prodlení 545 / 321
úhrada dodavatelské faktury 321 / —
z běžného účtu —- / 221
v hotovosti —- / 211
- přijetí zálohy od odběratele 221 / 324
- zúčtování zálohy s fakturou 324 / 311
- doplatek rozdílu mezi zálohou a fakturou 221 / 311

Za den přijatého zdanitelného plnění - u dodání zboží - je den dodání zboží dle kupní smlouvy mezi podnikatelskými subjekty.
Za den uskutečněného zdanitelného plnění – při prodeji zboží spotřebiteli – je den převzetí zboží nebo zaplacení – ten den, který nastane dříve.