Zvláštnosti účtování v akciových společnostech

Od | Zasláno do sekce Účetnictví | Ve 09-10-2008

 

- a. s. je obchodní společnost, jejíž činnost upravuje Obchodní zákoník
- minimální ZJ je Kč 2 000 000,– , musí být zapsána v Obchodním rejstříku
- ručí za své závazky svým majetkem, akcionáři svým ostatním majetkem za její závazky neručí
- nejvyšším orgánem je Valná hromada (skládá se ze všech akcionářů)
- statutárním orgánem, který společnost řídí a jedná jejím jménem je Představenstvo
- vhodná forma pro velké firmy, vlastnický podíl na a. s. je akcie, podíl na zisku a. s. je dividenda

Založení akciové společnosti
a. s. může být založena jedním nebo více zakladateli:
upisováním akcií
Zakladatelé a. s. musí veřejně oznámit, že hodlají založit společnost a vyzvat zájemce k upsání jejich podílů na ZJ. Akcie je vydána až poté, kdy je celá její hodnota splacena. Zakladatelé společnosti jsou povinni svolat ustanovující valnou hromadu do 60 dnů ode dne skončení upisování akcií. Ustanovující valná hromada upisovatelů (akcionářů) rozhoduje o založení společnosti, schvaluje stanovy, volí orgány společnosti. Konání ustanovující valné hromady se osvědčuje notářským zápisem.

bez upisování akcií (zakladatel na sebe převezme všechny akcie)
V zakladatelské smlouvě nebo listině se uvede počet akcií a jejich nominální hodnota. Upisované vklady zakladatelů jsou rovny výši ZJ, které představuje nominální hodnota celkového počtu vydaných akcií. Nekoná se ustavující valná hromada, práva a povinnosti plní zakladatelé.

Základní majetek a. s.
- vzniká tzv. upsáním akcií - akcionáři se písemně zaváží převzít a zaplatit vydané akcie
- takto upsaný základní majetek lze splácet:
a) peněžitými vklady
b) nepeněžitými vklady (IM, materiál, …)
- účtujeme:
splacení peněžitým vkladem 221 / 353
splacení nepeněžitým vkladem např. 112 / 353
předpis úroku za nesplacení 353 / 644
úhrada úroku 221 / 353
Akcie
- CP, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení a. s., na jejím zisku
- CP, který vydávají pouze akciové společnosti
- vyplývá z ní nárok na dividendu
Dividenda- část zisku připadající na jednu akcii
- může být vyjádřena procentem z nominální hodnoty akcie

Emisní ážio
- rozdíl mezi nominální a tržní cenou akcie
Nominální (jmenovitá) hodnota akcie - za tuto hodnotu nakupují akcionáři při založení a. s.
Tržní (kursovní) hodnota akcie - za tuto hodnotu se akcie prodávají na burze CP

Účetní uzávěrka
- účetní knihy uzavíráme pomocí účtů 710, 702
- na uzávěrkové práce navazuje sestavení účetních výkazů (tj. úč. závěrka)
- a. s. musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem, a proto musí zásoby evidovat v metodě A

Rozdělení zisku
návrh na rozdělení zisku nebo zúčtování ztráty předkládá Představenstvo ke schválení Valné hromadě
z disponibilního zisku musí být tvořen nejdříve zákonný RF, dále záleží na rozhodnutí VH
přiznání dividend akcionářům se provádí prostřednictvím účtu 364 - Závazky ke spol. při rozděl zisku
dividendy jsou zdaněny zvláštní sazbou 25 %

účtujeme:
a) v případě zisku
povinný příděl do ZRF 431 / 421
příděl do fondů 431 / 423
přiznání dividendy 431 / 364
nerozdělený zisk 431 / 428
zdanění dividend srážkou 364 / 342
výplata dividend 364 / 221