Zvláštnosti účtování ve společnosti s ručením omezeným

Od | Zasláno do sekce Účetnictví | Ve 09-10-2008

 

- kapitálová společnost, samostatná právnická osoba
- základní jmění je tvořeno souhrnem všech vkladů společníků - min. 200 000,-
- společníci ručí za své závazky do výše svého vkladu zapsaného do Obchodního rejstříku
- musí získat podnikatelské oprávnění (živnostenský list, koncesní listina)
- společníky mohou být fyzické i právn. osoby, vklad 1společníka musí být min. 20 000,-
- společníků může být 1 - 50. V případě 1 společníka musí být ZJ splaceno jednorázově.
- vklady společníků
a) peněžité
b) nepeněžité - ve společenské smlouvě musí být uveden předmět vkladu, cena v Kč
- společnost vzniká dnem zápisu do Obchodního rejstříku, od tohoto dne má povinnost vést účetnictví

- v den zápisu musí být splaceno:
nejméně 30% na každý peněžitý vklad

- rezervní fond - tvoří se z disponibilního zisku do výše 10% ZJ
1. rok 10%
2. rok a více let 5%

Zřizovací výdaje
N vznikající před založením společnosti, souvisí s náklady, které jsou spojeny se založením spol., patří sem př. výdaje za právnické služby, správní poplatky, pronájem. Jde o zvláštní druh NIM - odepisujeme ve 2. odpisové skupině.

a) výdaje < 20 000,- účtujeme na komplex. NPO - účet 382 (.N příštích období )
b) výdaje > 20 000,- účtujeme na účet 011- zřiz. výdaje a odepis. ve 2. odpis. skup.(účet oprávek 071)

Společníci jsou v pracovně-právním vztahu
dostávají mzdu jako ost. zaměstnanci, mzda je pro ně příjmem ze závislé činnosti a je daňově uznaným N společnosti, účtujeme na účtě 522. Jestliže jsou v jedné firmě zaměstnanci i společníci, dělají se 2 ZVL (zvlášť pro zaměstnance a pro společníky)

Rozdělení hospodářského výsledku
a) disponibilní zisk
příděl do RF 431 / 421
zvýšení základního jmění 431 / 411
úhrada ztráty z min. let 431 / 429

b) ztráta
úhrada ztráty (421, 23, 27)428 / 431
předpis ztráty k úhradě 354 / 431
snížení ZJ 411 / 431
Zvýšení základního jmění
a) nové vklady společníků úč 353/411
b) z vlastního jmění převyšujícího ZJ úč. 427/411

Snížení základní jmění
- postup při sniž. ZJ stanovuje obchodní zákoník. Nesmí být sníženo pod Kč 100 000,-
a částka vkladu jednoho společníka nesmí klesnout pod Kč 20 000,-
- snížení musí být oznámeno do 15 dnů Obchodnímu rejstříku
- příčiny snížení ZJ:
1) snížení rozsahu činnosti společnosti úč.411/365
2) vystoupení společníka (ů)
3) nedostatek jiných fin. zdrojů při úhradě ztráty

Účetní uzávěrka
- provádí se běžným způsobem pomocí účtů 702, 710
- vypořádáváme daň - účtujeme daňovou povinnost - zjišťujeme disponibilní zisk

Rozdělení zisku
- povinný je příděl pouze do rezervního fondu
- podléhá schválení společníkům, vyplývá ze společenské smlouvy
- zisk můžeme použít pro tvorbu různých fondů nebo k zvýšení ZJ (po utvoření RF)
- vyplácejí-li si společníci podíl na zisku, podléhají srážkové dani 25%